Sortering - nøgle til øget indtjening

Eli Vibeke Olsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202598

Sortering - nøgle til øget indtjening

På slagteriet bliver grisene klassificeret, så landmanden får den rigtige afregning for sine grise baseret på vægt og kødprocent. Avancerede teknikker som røntgenscanning med CT afprøves som fremtidens klassificering og sortering.

Værditilvækst gennem sorteringVærditilvækst gennem sortering
Slagterierne opnår den bedste økonomi, hvis slagtekroppens delstykker kan sorteres, så der opnås den ønskede produktkvalitet samtidig med, at omkostningerne til håndtering er lavest mulige, og udbyttet så stort som muligt.

Det kan være svært at imødekomme, fordi der fremstilles flere produkttyper ud fra samme slagtekrop. Det er ikke nødvendigvis optimalt, hvis der ved sortering i kølerum f.eks. kun sorteres ud fra kvalitet af midterstykket; måske udnyttes slagtekroppen bedst, hvis der sorteres efter kvalitet af både midterstykke og skinke. Jo før planlægningsfolkene kan få detaljerede informationer om alle dele af slagtekroppene, jo bedre kan sorteringen tilpasses ordrer og arbejdsproces.

Behov for bedre information
Slagteribranchen får såvel økonomiske som markedsmæssige fordele, hvis den kan imødekomme detaljerede produktkvaliteter. De danske slagterier har de bedste måleudstyr, men der stilles i dag nye krav til præcisionen af målingerne. Kødprocenten beregnes alene ud fra spæklagets tykkelse og rygmuskelens tykkelse, hvilket i sagens natur ikke er et fuldstændig nøjagtigt mål for kødprocent. DMRI’s arbejde med ’klassificering og sortering’ skal give slagterierne bedre sorteringsmuligheder på såvel kort som lang sigt.

Viser et enkelt tværsnitbillede af en halv slagtekrop (1a) og en virtuel udskæring af en 18 cm back
(1b), som computeren har konstrueret på basis af CT-skanningen.Den virtuelle slagter
Allerede i klassificeringsudstyret fastlægges en række informationer om slagtekroppen. Ud fra målingerne beregnes et estimat af kvaliteten for de vigtigste slutprodukter fra den enkelte slagtekrop. Estimatet benyttes til sortering i et antal grupper, som slagtekroppen disponeres efter. Jo bedre estimat, des større sikkerhed for at vælge den optimale råvare til et givet produkt. Imidlertid kendes kvaliteten først, når samtlige produkter er fremstillet. Der er derfor stor interesse for at gøre estimatet så godt som muligt. Optimal kvalitetsbestemmelse Det ultimativt bedste estimat kan opnås ved virtuelle udskæringer på baggrund af CT-skanning. Ud fra den er det muligt at danne en komplet 3D-model af slagtekroppen. På computeren kan modellen udskæres på vilkårligt forskellige måder til relevante produkter. Fig. 1 viser et enkelt tværsnitbillede af en halv slagtekrop (1a) og en virtuel udskæring af en 18 cm back (1b), som computeren har konstrueret på basis af CT-skanningen. 

Ved en CT-skanning fremkommer ca. 130 tværsnitsbilleder for en halv slagtekrop (fig.2.). De kan i computermodellen sammensættes til en slagtekrop, fig. 2a. Modellen af den halve slagtekrop kan ’opskæres’ på forskellig vis, og dermed kan kvaliteten af forskellige udskæringer vurderes. I fig. 2b og 2c er først midterstykket og dernæst kamstykket virtuelt skåret ud, hvilket giver mulighed for at vurdere slagtekroppens egnethed til 18 cm backs. Vurderingen kan foretages af et ekspertpanel alternativt af den ’elektroniske ekspert’ (se længere nede).

Først midterstykket og dernæst kamstykket virtuelt skåret ud
Ud over en vurdering af de virtuelle produkter, kan også den resterende del af kroppen vurderes. Med andre ord kan den virtuelle udskæring af slagtekroppen fortælle, hvad konsekvensen af en given udskæring er, og hvad der er tilbage af slagtekroppen.

Fremtid
Det er endnu ikke muligt at CT-skanne samtlige slagtesvin, men det er muligt at indsamle skanninger af typiske slagtesvin i et anatomi-atlas. Skanningerne kan bruges til at udpege de egenskaber (spæktykkelse, muskelstørrelse, kød/fedt-fordeling etc.), som det med henblik på sortering vil være bedst at måle online. På længere sigt forventes det muligt at udvikle online måleudstyr, der stort set er lige så præcise som CT-skanning.

"Den virtuelle slagter" er et computerprogram, der illustrerer, hvordan modellen af slagtekroppen ser ud indeni, og hvordan den ser ud, når forskellige dele fjernes fra kroppen. Med tiden vil "Den virtuelle slagter" kunne skære slagtekroppen ud i det ønskede produktsortiment.

Billeder omsættes til kvalitetsmål
AutoFom kan nu sortere med samme sikkerhed som KC.

AutoFom (AF) og Klassificeringscentret (KC) er blevet sammenlignet hos Danish Crown i Odense. Klassificeringerne er sammenholdt med ekspertvurderinger af udskæringerne. Metode 150 slagtekroppe, der var målt i både AF og KC, blev dagen efter slagtning vurderet for deres egnethed til bestemte produkter. Fra hver slagtekrop blev en side skåret til 18 cm backs. De 150 backs blev fotograferet, og de fik målt spæktykkelse på udvalgte steder. Hver back blev skåret i 22 koteletter, der alle blev fotograferet. Eksperter fra Danish Crown og Tican vurderede billederne af såvel backs som koteletter (fig. 3a). Eksperterne vurderede kødfylde og spæktykkelse på en skala fra 1-4, hvor 1 var ’for mager’ og 4 ’for fed’. Der var god overensstemmelse mellem eksperternes vurdering. Ved hjælp af et specielt analysesoftware blev der udviklet en matematisk model, der koblede data fra AF med ekspertvurderingerne. Den matematiske model blev lagt ind i AF, hvilket gør AF i stand til at sortere efter backs-kvalitet med en sikkerhed, der er sammenlignelig med KC.

Sammenhængen er omsat til en matematisk model, en fremtidens ’elektroniske ekspert’, der f.eks. vil kunne bruges til at vurdere backs-kvaliteten af fremtidige CT-skannede billederElektronisk ekspert
Samtlige billeder af koteletter blev analyseret ved hjælp af et billedbehandlingsprogram, der omsætter billedet til beskrivende tal for f.eks. samlet areal og areal af fedt (fig. 3b).
Der var en meget fin sammenhæng mellem billedparametrene og ekspertvurderingerne. Sammenhængen er omsat til en matematisk model, en fremtidens ’elektroniske ekspert’, der f.eks. vil kunne bruges til at vurdere backs-kvaliteten af fremtidige CT-skannede billeder (Figur 3c).

Bedre sortering & optimal råvareanvendelse - Penge at tjene på forbedret sortering og råvareanvendelse

Nye muligheder
Virtuelle udskæringer og kvalitetsbedømmelser kan sammen med mere præcise målinger give stor viden om den enkelte slagtekrop og om udbyttet afhængig af de valgte produktsortimenter. Et nyt projekt skal sikre, at denne viden bl.a. udnyttes i produktionsplanlægningen, så der opnås en endnu bedre sortering og råvareanvendelse.

Kompliceret samspil
Hvor velegnet en given slagtekrop eller delstykke er til en særlig udskæring afhænger af de aktuelle priser, af udbyttefordelingen mellem de forskellige produkter,  skæreomkostningerne samt præcisionen af de foretagne målinger. Der er desuden en række praktiske begrænsninger i produktionen, der har indflydelse på, hvor godt råvarerne udnyttes. Det gælder bl.a. størrelse og indretning af udligningskølerummet samt antallet af sorteringspladser i produktionen. Endelig er slagterierne kendetegnet ved, at den enkelte slagtekrop skilles ad i en række færdige produker-  mens det modsatte gør sig gældende i de fleste andre industrier, hvor et antal komponenter samles til et enkelt, færdigt produkt. Dette sammenholdt med den naturlige biologiske variation af råvaren, dvs. slagtekroppen, gør planlægningsarbejdet på slagterierne kompliceret. Det betyder også, at planlægningen ikke kan ske via et standardsystem, men at der i projektet skal udvikles et system, der passer til slagteriernes arbejdsgange.

 

CT-skanning
(CT = Computer Tomografi ) er en røntgenteknologi, der ved skanninger af en slagtekrop fra mange retninger laver et tværsnitbillede, hvor kød, fedt og knogler er afbildet i forskellige gråtoner. Et stort antal skanninger kan i ’Den virtuelle slagter’ sættes sammen til en tredimensionel model af slagtekroppen.

Estimat
Et estimat er populært sagt ’et kvalificeret gæt’. Det er et resultat, der er fremkommet ved hjælp af statistisk beregning af data.

DMRI har med støtte fra Norma og Frode S. Jakobsens Fond indkøbt en brugt CT-skanner. Skanneren er opstillet i et mobilt laboratorium