Materialeemission - FoU projekter

Lis Winther Funch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202318

Materialeemission - FoU projekter

"Center for udvikling af indeklimarigtige produkter"

Projektet gennemføres som Centerkontrakt med økonomisk støtte fra Erhvervsfremme Styrelsen. Projektperiode: 1998 - 2001

Centret formål er at udvikle nye produkter, som foruden gode brugsegenskaber m.m. er optimeret indeklimamæssigt under hensyntagen til både primær og sekundær afgasning.

Til brug ved produktudviklingen skal der udvikles kemiske og sensoriske metoder, der belyser de sekundære afgasningers påvirkning på indeklimaet.

Produktudviklingsarbejderne omfatter: en ny maling, et nyt tæppe og nye skabselementer.

Projektdeltagere:
Træteknik, Teknologisk Institut (projektansvarlig), Arbejdsmiljøinstituttet, Statens Byggeforskningsinstitut og tre toneangivende produktionsvirksomheder.


"Emission af flygtige organiske forbindelser fra træ, træbaserede materialer, møbler og inventar"

Projektet gennemførtes som Miljøprojekt med økonomisk støtte fra Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi. Projektperiode: 1995 - 1998

Projektets formål var at klarlægge VOC-emissioner fra ubehandlet træ og træbaserede produkter. I projektet undersøgtes udvalgte produkter indenfor kategorierne træ, træbaserede materialer, møbler og inventar med henblik på at tilvejebringe et detaljeret kendskab til de eksakte VOC'er, der afgives over tid, og at identificere eventuelle problemer med emission af disse flygtige organiske forbindelser i relation til slutbrugeren. Potentielle miljø- og sundhedsmæssige problemer blev analyseret toksikologisk for om muligt at give metoder til at reducere emission fra træ og hjælpematerialer. Herunder blev muligheden for substitution til nedbringning af emissionen vurderet.

Projektdeltagere:
Træteknik, Teknologisk Institut (projektansvarlig); Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Skive Sygehus; Dermatologisk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Gentofte; Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet; Maler BST og Miljøteknik, Teknologisk Institut.


"Emission fra træbaserede produkter - Deklarationsmodel"

Projektet gennemførtes som nordisk samarbejdsprojekt med økonomisk støtte fra Nordisk Industrifond under programmet Nordic Wood - Wood and Environment.1995 - 1998

Projektets formål var at få styrket viden om typiske emissioner fra nordiske træarter, gennemføre workshops om sundhed og komfortvurdering af emissioner fra træbaserede produkter samt at udarbejde et forslag til brugsdeklaration for træbaserede produkter for dermed at bibringe træindustrien en nordisk konsensus for videnniveauet og et fælles nordisk forslag til deklaration.

Forslaget til brugsdeklaration inklusiv bl.a. indeklimaaspekter skal anvendes som led i miljødeklarationer for træbaserede produkter udarbejdet i andre FoU projekter under Nordic Wood programmet.

Projektdeltagere:
Træteknik, Teknologisk Institut, Taastrup (projektansvarlig); Norsk Treteknisk Institutt, Oslo; Trätek, Instituttet för Träteknisk Forskning, Stockholm; VTT-Chemical Technology & VTT-Wood Technology, Espoo.


"Ringforsøg vedr. kemisk emissionsprøvning i FLEC"

Projektet gennemføres med støtte fra Nordtest Byg. Projektperiode: 1998-99

Projektets formål er, at harmonisere kemisk emissionsprøvning i de nordiske lande med henblik på definition af prøvningsprocedure og ensartet rapportering koblet med en vurdering i henhold til Dansk Selskab for Indeklimas prøvningsstandard til bestemmelse af afgasning fra byggematerialer.

Projektet omfatter en kemisk emissions-ringprøvning ved brug af Field and Laboratory Emission Cell (FLEC) i henhold til NT BUILD 438-1995: "Building materials: Emission of Volatile Compounds - Field and Laboratory Emission Cell" i henhold til prENV 13419-2 Drafts 1997/98: "Building Products Determinations of the emission of volatile organic compounds - Part 2: Emission Test Cell Method".

Projektdeltagere:
Træteknik, Teknologisk Institut (projektansvarlig); Arbejdsmiljøinstituttet i Danmark; Casco Products AB, Analyscentrum; Instituttet för Träteknisk Forskning, Trätek; Miljø-Kemi, Dansk Miljø Center A/S; Norges Byggforskningsinstitutt; Norges Teknisk Naturvitenskabelige Universitet i samarbejde med SINTEF/Kjemi; Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut/Kemisk Analys og VTT-Chemical Technology.