Materialeemission - Prøvning

Lis Winther Funch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202318

Materialeemission - Prøvning

Teknologisk Institut, Træ er akkrediteret af DANAK under akkreditering nr. 340 til at udføre kemisk prøvning af formaldehydemission /-indhold i byggematerialer, møbler og inventar i henhold til internationalt anerkendte standardmetoder.

Kemisk prøvning af VOC-emission og sensorisk prøvning (lugt) af emission fra produkter gennemføres bl.a. i henhold til standarder i regi af Dansk Selskab for Indeklima.

Kombinationen af kemisk prøvning og sensorisk prøvning danner et godt grundlag for vurdering af produkters indeklimapåvirkning.

Laboratoriet deltager jævnligt i fælles nordiske og europæiske ringprøvninger samt øvrigt laboratoriesamarbejde med industriens laboratorier, træforsknings- og prøvningsinstitutter i ind- og udland.


Kemisk prøvning

Det generelle princip til bestemmelse af afgasning af kemiske stoffer sker ved at placere et prøveemne i et klimakammer under veldefinerede betingelser. Gasser emitteret fra prøveemnet blandes med luften i klimakammeret. Luftprøver udtages til bestemte tidspunkter og analyseres ved forskellige kemiske analyseteknikker.

Planlægningen af de kemiske analyser gennemføres ud fra en teoretisk vurdering af, hvilke stoffer der ud fra kendskab til produktet (træ, lime, olier, lakker m.m.), principielt kan tænkes at blive emitteret. På produkter med ikke-kendt afgasning gennemføres en indledende kvalitativ screening af produktets afgasning.

Træ anbefaler sædvanligvis, at analyserne som minimum omfatter: formaldehyd, øvrige aldehyder og VOC'er identificeret og kvantificeret ved gaskromatografisk analyse med massespektrometrisk detektion (GC-MS). Derudover kan det være aktuelt at analysere for specielle stoffer, som fx aminer, organiske syrer, isocyanater og svovlholdige forbindelser. Analyser i tilknytning til klimakammerprøvning af afgasning gennemføres i samarbejde med Kemiteknik, Teknologisk Institut.

Mest anvendte standardmetoder omfatter:

  • ENV 717-1: "Wood-based panels. Determination of formaldehyde release. Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method"
  • Prøvnings- og produktstandarder i regi af Dansk Selskab for Indeklima


Sensorisk prøvning
Udførelse af lugtprøve. Persom som lugter til luftstrømmen fra en tragt.
Sensorisk prøvning af den oplevede luftkvalitet gennemføres ved, at prøveemner placeres i et klimakammer under veldefinerede betingelser. Disse klimakamre er forsynet med en lugttragt, der giver mulighed for sensorisk bedømmelse af lugt. Et panel bedømmer den oplevede kvalitet af luft, der har været i kontakt med prøveemnet, i forhold til referenceluft. Luften bedømmes med hensyn til accepterbarhed (på en skala fra klart acceptabel til klart uacceptabel) og intensitet (på en skala fra ingen lugt til overvældende lugt).


Komfort og sundhedsvurdering

Komfort og sundhedsvurdering baseres på bestemmelse af alle individuelle stoffer i afgasningen fra produktet.

Koncentrationer af de kemiske stoffer, der findes ved klimakammermåling omregnes til koncentrationer, som personer udsættes for i indeluften ved hjælp af standardrumbetragtninger (DS/INF 90, 1. udg. 1994). Disse indeklimarelevante koncentrationer kan sammenlignes med tærskelværdier for irritation og lugt (VOCBASE, Arbejdsmiljøinstituttet, 1996), og på basis heraf kan den indeklimarelevante tidsværdi beregnes. Denne tidsværdi indgår i konceptet for Indeklimamærket (beskrevet af Dansk Selskab for Indeklima), og angiver tiden i døgn indtil produktet ikke længere forventes at give anledning til lugt og slimhindeirritation.