Fertin Pharma - Ny platform skal gøre det nemmere at tilgå data

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Fertin Pharma - Ny platform skal gøre det nemmere at tilgå data

Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Om virksomheden
Fertin Pharma er en farmaceutisk virksomhed beliggende på Dandyvej i Vejle. Som adressen antyder, har virksomheden tidligere været en del af den store danske tyggegummikoncern Dandy. Fertin Pharma blev oprettet under Dandy-koncernen i 1978. Det er også stadig tyggegummi, der produceres på adressen, og tyggegummi udgør langt størstedelen af virksomhedens produktion. Fertin Pharma er målt på kilo verdens største producent af nikotintyggegummi. Virksomheden opererer på B2B-markedet og producerer nikotintyggegummi til store europæiske og amerikanske medicinalvirksomheder.

Fertin Pharma har ca. 550 medarbejdere på fabrikken i Vejle, hvor al produktion foregår. I alt beskæftiger 250-300 mand sig med produktion, ca. 70 arbejder med R&D, og de resterende er fordelt på administration, kvalitetskontrol mv. Den årlige omsætning er på ca. 500 mio. danske kroner. Casen med Fertin Pharma bygger på interview med Georg Ørnskov Rønsch. Han blev i 2012 ansat til at udvikle virksomhedens brug af produktionsdata. Det er i høj grad ham, der har præget den udvikling, som virksomheden har gennemgået på datafronten.

Udvikling i dataanvendelse
Brugen af data hos Fertin Pharma tog for alvor fart for 2-3 år siden. Her indså de, der arbejdede med data, at dataene var for komplekse og omfattende til, at man kunne fortsætte med at analysere dem manuelt i Excel. Indsamlingen skulle automatiseres, og data skulle struktureres bedre for at få mere meningsfuld information ud af dem.

Denne erkendelse førte imidlertid ikke til en overordnet strategi for at blive mere datadreven hos Fertin Pharma. Den førte i stedet til, at man i regi af R&D-afdelingen i virksomheden fik grønt lys til at investere i en dataserver samt et tilhørende "Manufacturing Intelligence"-modul. Kun nogle få mand arbejdede med at give data en præsentationsform, der kunne skabe værdi ude i de forskellige enheder. Processen med at gøre Fertin Pharma mere datadreven startede altså i meget lille skala og med nogle få ildsjæle, der indså værdien af at bruge data mere intelligent.

Udfordringen for det lille hold har siden været at skabe forståelse og ejerskab for at bruge data intelligent ude hos lederne af virksomhedens produktionsenheder. Det er herude, man primært kan høste frugterne af at sætte data i anvendelse – f.eks. ved at nedsætte produktionsomkostninger og forhindre spild. For at skabe mere ejerskab i produktionen allokerede man medarbejdere fra udviklingsarbejdet i R&D til "supply chain". På den måde fik man skabt mere ejerskab for at bruge data ude i de afdelinger, hvor potentialet er størst.

For at det her er noget, der kan skabe værdi, så er det vigtigt, at det bliver forankret i produktionen og i produktionsledelsen. Derfor er det vigtigt, at de bliver taget med. Så vi prøver at bygge det hele op med dem – simpelthen graf for graf”. Georg Ørnskov Rønsch, Principal Scientist, Fertin Pharma.

Ejerskab for at bruge data er så småt ved at sprede sig i organisationen, men det er en langsommelig proces. Når flere dele af virksomheden begynder at forstå værdien af at bruge data, skyldes det bl.a. udefrakommende pres. Presset kommer fra både kunder og myndigheder, der begge stiller større krav til forbedret kvalitet. Fertin Pharma oplever f.eks., at de amerikanske myndigheder holder skarp kontrol med de farmaceutiske virksomheder, der leverer produkter til det amerikanske marked. Derfor er det nødvendigt for Fertin Pharma at kunne vise myndighederne, at man har fuldstændig statistisk kontrol med hele produktionsprocessen. Det er ikke længere nok at have et slutprodukt, der kan godkendes. Nu er det også fremstillingsprocessen, der skal godkendes. Her er brugen af produktionsdata afgørende, da det i stigende grad efterspørges fra myndighedssiden og derfor fremadrettet bliver standarden for at få tilladelse til at sælge farmaceutiske produkter på eksempelvis det amerikanske marked.

Samtidig har Fertin Pharma oplevet stigende efterspørgsel på deres produkter – så meget, at de har svært ved at følge med. Her vil anvendelsen af produktionsdata komme virksomheden til gode primært i forbindelse med reduktion af spild og kassationer. Det vil hjælpe virksomheden med at imødekomme det stigende antal ordrer. Fertin Pharma har ambitiøse fremtidsplaner for brugen af data. Der er allerede en udvikling i gang med at samle produktionsdata, økonomiske nøgletal og LEAN-data på én dataplatform. Det vil sige, at man i fremtiden kan tilgå alle data samme sted. Data vil også så vidt muligt kunne opsamles i realtime. Med farvekodet data i realtime vil man hurtigt og effektivt få et overblik over, om der er nogle områder, der ikke kører inden for en fastsat normal. På den måde spottes eventuelle problemer hurtigere end tidligere.

Den nye dataplatform præsenterer samtidig flere datalag. Det gør platformen relevant fra ledelsesniveau til specialistniveau. De øverste lag præsenterer således det samlede overblik over nøgletal på et område. Platformen bygges op, så der er mulighed for at klikke sig dybere ned i det bagvedliggende talmateriale – helt ned til niveauet for de enkelte indikatorer. Samtidig kan der konstrueres rapporter med relevante grafer og tabeller. Funktionerne i dataplatformen udvikles i tæt samarbejde med de afdelinger i virksomheden, som funktionerne er tiltænkt, netop for at understøtte relevans og ejerskab for brugen af data.

Gevinster og konsekvenser
En af de gevinster, der har været ved at blive datadreven, er, at alle i Fertin Pharma nu danner et indtryk af tingenes tilstand ud fra de samme tal og grafer. Det skaber i højere grad ro og konsensus om den linje, der skal lægges for virksomheden.

Derudover imødekommer den nye brug af data de fremtidige krav, der vil blive stillet fra myndighedernes side. Fertin Pharma har bemærket, hvordan myndighedernes krav til audit er stigende, og kravene fokuserer særligt på, om virksomhederne kan præsentere data fra fremstillingsprocesserne. På den måde skaber den nye dataplatform et nødvendigt grundlag for at blive auditeret og få lov til at sælge produkter på f.eks. det amerikanske marked.

Der har indtil videre ikke været konkrete økonomiske gevinster ved at blive mere datadreven. Hardware- og softwareprodukterne har ikke været vanvittigt dyre, men den efterfølgende konsulentbistand har været en betydelig udgift. Bistanden har samtidig også været nødvendig for at få det rigtige data set-up på plads. Det skønnes, at det vil være en udgift i de næste to år, men at man derfra begynder at kunne høste økonomiske gevinster – især fra reduktion af spild samt større ressourceeffektivitet. Derudover vil man i fremtiden være mere proaktiv end reaktiv, når det kommer til f.eks. vedligehold eller nedbrud af produktionsmaskinerne. Her forventer man også, at der vil ligge en stor økonomisk gevinst, idet man kan reducere nedetider i produktionen.

Barrierer og udfordringer 
Det sværeste ved at blive mere datadreven har været at få det implementeret ude i organisationen. Kursen mod at bruge data mere intelligent blev sat af nogle få specialister i Fertin Pharmas R&D-afdeling. Det har så været disse få specialister, der har skullet forsøge at presse det videre ud til de forskellige afdelinger. Det har været en stor udfordring.

Kompetencemæssigt har organisationen været godt med. Det kræver nogle få IT-tekniske specialister at opbygge og vedligeholde datastrukturen, men når dataplatformen er opbygget i samarbejde med afdelingerne og møder deres behov, kræver det ikke særlige tekniske kompetencer videre ude i organisationen. Nogle enkelte interne kurser i at læse og forstå de rapporter, der bliver opbygget, vil være tilstrækkeligt.

Gode råd og erfaringer
For at lykkes med at blive mere datadreven peger Georg Ørnskov Rønsch på betydningen af at starte i det små. Ved at starte i det små kan man hurtigt og med få omkostninger indsamle data og vise den værdi, som det kan skabe op igennem organisationen. Det vil i højere grad skabe ejerskab for strategien mod at blive en datadreven virksomhed.

Udfordringen er imidlertid, at det er meget svært at præsentere konkrete økonomiske gevinster, når man præsenterer det i lille skala. Man skal sælge visionen og fremtidsperspektiverne for ledelsen, hvilket kan være en stor udfordring. Derfor opfordres der til, at man for ledelsen præsenterer cases med lignende virksomheder, der er lykkes med at blive datadrevne og har høstet helt konkrete økonomiske gevinster af det. Inviter repræsentanter for succesfulde virksomheder til at fortælle deres historie eller inviter ledelsen til konferencer om datadrevne virksomheder.

Hvis bevægelsen mod at blive mere datadreven kommer nedefra, som det har været tilfældet for Fertin Pharma, så er ildsjæle, der kan drive processen, en nødvendighed. Der skal være nogen, der tror så meget på værdien af at bruge data mere intelligent, at de er villige til at ofre en masse ressourcer på konkret udvikling af området samt på at få det videre ud i organisationen.

"Hvordan er vi blevet en datadreven virksomhed? Jamen det er vi ikke endnu. Vi begynder ikke at høste værdien af det endnu. Så det der med at blive en datadreven virksomhed, det er først den dag, alle folk forstår og tænker på en datadreven måde”. Georg Ørnskov Rønsch, Principal Scientist, Fertin Pharma.

Fertin Pharma er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?