Forebyg bestikkelse med international standard

Samuel  Brøgger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 66.

bestikkelse iso 37001

Forebyg bestikkelse med international standard

Selv om myndighedernes fokus på bestikkelse er steget markant, er lovgivning ikke nok, når det kommer til at løse problemet med bestikkelse. En international standard kan dog hjælpe organisationen med at gennemføre rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger til forebyggelse, opdagelse og reaktion på bestikkelse.

Bestikkelse er et udbredt fænomen, der rejser alvorlige sociale, moralske, økonomiske og politiske bekymringer, underminerer god ledelse, hindrer udvikling og fordrejer konkurrencen. Bestikkelse øger også omkostningerne ved samhandel, introducerer usikkerheder i kommercielle transaktioner, øger prisen på produkter og tjenesteydelser og mindsker kvaliteten. Det kan alt sammen føre til tab af liv og ejendom, samt ødelægge tilliden til institutioner og forstyrre fair og effektiv drift af markederne.

Over en ganske kort årrække er myndighedernes, herunder udenlandske myndigheders, fokus på bestikkelse steget markant. Hvis en medarbejder i en organisation anvender bestikkelse, eller hvis organisationens underleverandører anvender bestikkelse, med eller uden organisationens tilskyndelse eller accept, vil organisationen kunne blive udsat for endog meget store bøder, blive udelukket fra offentlige udbud og blive eksponeret for negativ medieomtale. I de fleste jurisdiktioner er det en forbrydelse for enkeltpersoner at deltage i bestikkelse, og der er en stigende tendens til at gøre organisationer såvel som enkeltpersoner ansvarlige for bestikkelse. Det bliver i international handel desuden mere og mere almindeligt, at store organisationer fravælger samarbejdspartnere, der ikke har etableret retningslinjer mod bestikkelse.

Men lovgivning alene er ikke tilstrækkelig til at løse problemet med bestikkelse. Organisationer har ansvar for at bidrage aktivt til bekæmpelsen ved hjælp af retningslinjer mod bestikkelse, og gennem lederskabsforpligtelse til at skabe en kultur af integritet, gennemsigtighed, åbenhed og overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ledelsessystem for anti-bestikkelse
En veldrevet organisation forventes at have politikker for overensstemmelse med lov- og myndighedskrav understøttet af et passende ledelsessystem til at hjælpe det med at overholde forpligtelserne. En anti-bestikkelsespolitik er en del af en overordnet ”overholdelsespolitik”.

Anti-bestikkelsespolitikken og ledelsessystemet hjælper organisationen med at undgå eller afbøde omkostninger, risici og skader fra involvering i bestikkelse, fremmer tilliden hos forretningsforbindelser og øger organisationens omdømme.

ISO 37001:2016 - en international standard mod bestikkelse
ISO 37001:2016 er en international standard, der beskriver kravene til et ledelsessystem mod bestikkelse. Standarden afspejler international god praksis og kan bruges i alle jurisdiktioner. Den gælder for små, mellemstore og store organisationer i alle sektorer, herunder offentlige, private og non-profit sektorer. De bestikkelsesrisici, som en organisation står overfor, varierer afhængigt af faktorer som organisationens størrelse, de lokationer og sektorer, som organisationen opererer i, samt arten, omfanget og kompleksiteten af organisationens aktiviteter. Standarden specificerer implementering af politikker, procedurer og kontroller, som er rimelige og forholdsmæssige i henhold til de bestikkelsesrisici, som organisationen står overfor.

Overensstemmelse med standarden kan ikke sikre, at der ikke finder bestikkelse sted, da det ikke er muligt at eliminere risikoen for bestikkelse fuldstændigt. Standarden kan dog hjælpe organisationen med at gennemføre rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger til forebyggelse, opdagelse og reaktion på bestikkelse.

Standardens Anneks A
Standardens Anneks A indeholder en fyldig vejledning i gennemførelsen af kravene i standarden. Af vejledningen fremgår det blandt andet, at organisationen kan vælge at implementere sit system mod bestikkelse som et separat system eller som en integreret del af et overordnet Compliance Management System. Organisationen kan også vælge at implementere systemet til bekæmpelse af bestikkelse parallelt med eller som led i organisationens øvrige ledelsessystemer på områder som kvalitet, miljø, informationssikkerhed, CSR og generel risikoledelse.

Løsning
Standarden er en frivillig standard med mulighed for certificering, men for langt de fleste danske organisationer vil en enkel ikke-certificeret løsning være relevant - omfattende:

  • En bestikkelsesrisikovurdering, der identificerer de bestikkelsesrisici, som organisationen og retningslinjerne skal fokusere på. Vurderingen bør regelmæssigt gennemgås (fx årligt) og revideres på baggrund af ændringer i organisationen eller omstændighederne (fx nye markeder eller produkter, lovkrav, indhøstede erfaringer).
  • Retningslinjer på udvalgte områder, der skal forebygge, identificere og rapportere bestikkelse eller forsøg herpå. Forretningsforbindelser på såvel kunde- som leverandørsiden, relationer til myndighederne, lokationer med særlige risici, anvendelse af agenter, omfanget og kompleksiteten af organisationens aktiviteter mv. danner baggrund for retningslinjerne.
  • Etablering af bevidsthed på området, der skal sikre at alle medarbejdere er ansvarlige og trygge ved at rapportere bestikkelse eller mistanke om bestikkelse. Dette er en løbende opgave for lederne på de udvalgte områder.

Kom på kursus
Teknologisk Institut tilbyder et kursus i ISO 37001 ledelsessystem mod bestikkelse. På kurset gennemgås standardens krav om aktiviteter, som organisationen skal være opmærksom på.

Tilmeld dig kurset