Nyhedsbrev Energi&Drift, marts 2012

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, marts 2012

Workshop: Biogas og VE-gasser i fremtidens energisystem
Innovationsnetværkene VE-Net og INBIOM inviterer til workshop den 29. marts i Foulum. Workshoptemaet henvender sig bl.a. til forskere, virksomhedsrepræsentanter, driftsledere på biogasanlæg og andre interessenter inden for produktion, opgradering og anvendelse af VE-gasser. Deltagelse er gratis.
Læs mere

Energioptimering
Videncenter for energibesparelser i bygninger har udgivet en guide, der viser, hvordan et byggeprojekts processer kan tilrettelægges, så energioptimeringen lykkes. Guiden kan anvendes til energioptimering af såvel nybyggeri som ved renovering af de fleste bygningstyper.
Læs mere

TermograferingTermografering 200
Med anvendelse af termografering ved screening af bygninger har du med relativt lille indsats mulighed for hurtigt og professionelt at formidle dine anbefalinger til forbedringer på bygningen. Vi har udviklet dette 1-dages kursus, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste erfaringer indenfor termografering med særlig fokus på hvordan man bedst anvender termografering i arbejdet som energivejleder overfor parcelhusejere og andre med ansvar for bygningers brug og drift.
Læs mere

Undgå fugtskader
Vi har udviklet et 2 dages kursus hvor vi sætter fokus på problematikken omkring varmeisolering og fugt. Her kan du få lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste teknologier til efterisolering, med særlig fokus på hvordan man udfører efterisolering håndværksmæssigt korrekt og undgår fugtskader.
Læs mere
Energivejledning web forside 200
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele, som de medfører. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer  

Energivejledning til større bygninger
Vi har nu udviklet en særlig overbygning – modul 2 - til Energivejlederuddannelsen. Her får du koblet energi- og byggeteknisk viden med værktøjer og redskaber, som gør det muligt at kortlægge, analysere og beregne besparelsespotentialet for større bygninger.

Energivejledning – installationer modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med installationer for solenergi, varme, ventilation, teknisk isolering og belysning, men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere

Energivejledning – klimaskærm modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med facadeløsninger, efterisolering og energirigtige løsninger for vinduer og døre men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere

Energikrav i bygningsreglementetBR10 200
Energibestemmelserne i bygningsreglementet BR10 er sat i sammenhæng med projektering af klimaskærm og installationer. Vi sætter også fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be10 og BR10.
Læs mere
 

Energirådgiver - varmeforbrug
Få bedre styr på energiforbruget. Som ejer skal man holde styr på energiforbruget - der skal bl.a. udføres driftskontrol og ske en vurdering af energiforbruget i forhold til budgettet. På kurset "Energirådgiver - varmeforbrug" kan du få overblik over redskaber samt viden om, hvordan du sikrer at forbruget er rimeligt. Få også indblik i hvordan fejl i anlæggene kan identificere. Vores mål er, at du bliver fortrolig med værktøjer til styring af energiforbruget, primært inden for varmeforbrug.
Læs mere
Gulvvarme er behageligtGulvvarme EFH 200
Vi sætter igen i dette efterår vort populære gulvvarmekursus på programmet i Taastrup. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementerne.
Læs mere

Vandinstallationer uden problemer med reglerne i det nye bygningsreglement
Når vandinstallationerne dimensioneres korrekt får man det bedste resultat og de færreste problemer. Vi har sat fokus på vandinstallationerne og de ændrede regler.
Læs mere

Varmeanlæg uden store varmeregningerundervisning med skærm
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet et kursus, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Ventilationsanlæg - indregulering og måling
Du kan få et rigtig godt indeklima, hvis ventilationsanlægget indreguleres, så de rigtige luftmængder passerer alle komponenterne i kanalsystemet. Det giver også et lavere energiforbrug. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg. Du får på dette kursus viden om disse forhold - eksempelvis lærer du at gennemføre hurtige og sikre målinger i forbindelse med indreguleringer og at dokumentere disse målinger i henhold til normen DS 447.
Læs mere

Drift og vedligehold af ventilationsanlægvent kursist på knæ 200
Et dårligt projekteret eller vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger.
Læs mere

Et velfungerende ventilationsanlæg er basis for godt arbejdsmiljø og et lavt energiforbrug
Der er masser af muligheder for at etablere gode ventilationsløsninger. Gode og sikre muligheder for at designe og optimere ventilationsanlæg, der samtidig har en arbejdsmiljøgevinst.
Læs mere om effektiv ventilation og aircondition
Læs mere om energiøkonomisk industriventilation

Tørring med det lavest mulige energiforbrugTørring fryse- 200
På dette nye kursus får du den teoretiske forståelse for tørreprocesser med særligt fokus på proces- og energioptimering af processen. Tørring er en meget kompleks enhedsoperation, og samtidig en af de mest energikrævende processer i den danske industri, og der er ofte gode muligheder for optimering.
Læs mere
 

Køling med ammoniak
Vi sætter igen fokus på opbygning samt drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. På kurset ser vi bl.a. på registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling, indregulering og overvågning. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende ammoniak vil også blive behandlet.
Læs mere

Optimeret drift af kølesystemer
Få bedre styr på mulighederne for at optimere driften af køleanlæg. Vi ser på delelementer i ét-og totrinsanlæg med henblik på at skabe et grundlag for at gennemføre energiøkonomisk optimering af driften. Vi gennemgår mulighederne eventuelt med en praktisk måleøvelse samt efterfølgende behandling af data.
Læs mere

Kursus om varmepumper og varmegenvinding
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til det nye bygningsreglement, og hvilke konsekvenser dette har for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere

Metrologi, målemetoder, måleinstrumenter og kalibreringscertifikaterMåleteknik 200.
Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med valg af målemetoder og -nøjagtighed. Vi har i februar og marts sat fokus på en række interessante kurser på måleområder, bl.a. det populære to-dages kursus om temperaturmåling. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Væskeflow - måling og kalibrering
Kontrol af vand- og fjernvarmemålere
Luftfugtighed - måling og kalibrering
Videregående måleusikkerhed
Grundlæggende elektrisk måleteknik

Energioptimering og kvalitet er i fokus i kursusprogrammet for Teknologisk Institut i 2012
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.
Læs mere om 2012-kurser på energiområdet
Læs mere om 2012-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail