Nyhedsbrev Energi&Drift, september 2011

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, september 2011

EnergyFlexHouse 2011EFH publ Forside 200
Omfanget af udviklingsopgaver og -projekter i samarbejdet med bl.a. virksomheder inden for både energi- og bygningsenergiområdet har udviklet sig væsentligt i EnergyFlexHouse siden starten i 2009 - og der er mange muligheder for opgaver og samarbejde. Vi har fremstillet en 34-siders publikation, som giver et overblik over mulighederne i EnergyFlexHouse til inspiration - og som invitation til dialog og samarbejde om den teknologiudvikling. Download publikationen eller bestil den hos Søren Iversen på sni@teknologisk.dk.

Bedre styr på ressourcerne i forsyningssektoren og industrien 
Større nøjagtighed og højere kvalitet på flow- og energimåling er en forudsætning for at få styr på ressourceforbruget i forsyningssektoren og industrien – og dette er netop temaet for Flowcenter Danmarks årlige temadag.  Vi sætter fokus på dette på en temadag på Teknologisk Institut i Aarhus den 6. oktober 2011.
Læs mere

Temadag om hvordan vi undgår legionella
I september sætter vi fokus på legionella med temadagen: Fjernvarme og legionella.  Vi ser bl.a. på hvilke muligheder, der er for at nedsætte temperaturerne samtidig med, at de hygiejniske forhold i varmtvandsinstallationerne opretholdes.
Læs mere

Temadag: Solvarme - nu og i fremtidenSolenergi 200
På temadagen får du mulighed for at få et godt indblik i forholdene omkring solvarme og solvarmeanlæg, samt hvordan man kan sikre, at der også i fremtiden installeres gode og funktionsdygtige solvarmeanlæg.
Læs mere

Solceller
Mange har store forventninger til, hvad solcelleanlæg kan præstere, mens andre er for pessimistiske. På kurset får du afdækket, hvilken rolle solceller kan spille - nu og i fremtiden. Du får en grundlæggende viden om solcelleanlægs muligheder for at bidrage til el-forsyningen for énfamiliehuse og andre ejendomme, herunder orientering om montageformer og lovmæssige forhold for nettilsluttede anlæg i Danmark. Efter kurset kan du få et KSO-certifikat ved bestået teoretisk prøve i forbindelse med kurset.
Læs mere

Beregning og dimensionering af solvarmeanlæg

Reduktion af CO2-udledning, priser på olie osv. - diskussionen kører. Er vedvarende energi en realistisk løsning? En af de muligheder, som kan komme på tale, er solvarme. På kurset får du et grundlag for rådgivning inden for solvarmeområdet samt trænet dimensioneringens faser gennem eksempler med forskellige vand- og varmeforbrug med henblik på anlægsvalg, beholder- og solfangerdimensionering.
Læs mere

God energirådgivning kommune energibesp 3 mænd 200
Vi sætter i løber af de næste måneder fokus på varme, ventilation, lys og vedvarende energi i vores fleksible modulsystem "God energirådgivning", hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages kurser fokuserer vi på større bygninger - etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 3 én-dages kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 5 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

Drift og vedligehold af ventilationsanlæg
Et dårligt projekteret eller vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger i slutningen af november.
Læs mere

Ventilationsanlæg - indregulering og måling
Ventilationsmåling 200Du kan opnå et rigtig godt indeklima, hvis ventilationsanlægget indreguleres, så de rigtige luftmængder passerer alle komponenterne i kanalsystemet. Det medfører også et lavere energiforbrug. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg. Du får på dette kursus viden om disse forhold - eksempelvis lærer du at gennemføre hurtige og sikre målinger i forbindelse med indreguleringer og at dokumentere disse målinger i henhold til normen DS 447.
Læs mere

Vand og afløb i bygningsreglementet
Der er i løbet af de seneste år sket mange ændringer inden for installationsområdet! Vand- og afløbsnormerne har ændret status til vejledninger, mens andre normer og standarder er blevet inddraget via bygningsreglementet. Samtidig er kravene til brug af VA-godkendte materialer og komponenter lempet. Lær mere om de ændrede forhold - få bl.a. større kendskab til, hvordan varmtvandsinstallationer skal udformes, så de både opfylder komfortkrav og krav om sikring mod bl.a. legionella.
Læs mere

CTS-anlæg - teori og praktik
CTS 200På dette kursus arbejder vi aktivt med flere CTS-anlæg. Vi ser bl.a. på varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg og deres samspil med CTS-anlæg - på funktion med flere forskellige set-ups for CTS-anlæg samt typiske driftserfaringer, besparelser og omkostning for CTS-anlæg. Den enkelte kursist får mulighed for at indstille alt fra ugedrift til fremløbstemperaturer, samtidigt med at anlæggenes forskellige muligheder belyses og drøftes.
Læs mere

Optimeret drift af kølesystemer
Få bedre styr på mulighederne for at optimere driften af køleanlæg. Vi ser på delelementer i ét-og totrinsanlæg med henblik på at skabe et grundlag for at gennemføre energiøkonomisk optimering af driften. Vi gennemgår mulighederne eventuelt med en praktisk måleøvelse samt efterfølgende behandling af data.
Læs mere

Kalibrering og måling i september og oktoberFjernvarmemåling 200
I september og oktober præsenterer vi en række koncentrerede én- og to-dages kurser inden for måleteknik og kalibrering. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter, måleusikkerhed og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Introduktion til metrologi
Praktisk kalibrering af vægte og lodder
Måleusikkerhed i praksis

Videregående måleusikkerhedsberegning
Mikroflow og små væskevolumener
Kontrol af vand- og fjernvarmemålere

Væskeflow - måling og kalibrering
Luftfugtighed - måling og kalibrering
Termokobler - principper og metoder

Energioptimering og kvalitet er i fokus i det nye kursusprogram for Teknologisk Institut i 2011 Kursist 200
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.

Læs mere om 2011-kurser på energiområdet
Læs mere om 2011-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail