Økonomi i LAR - nyt analyseværktøj udviklet

Pia  Blomquist

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 92.

Økonomi i LAR - nyt analyseværktøj udviklet

Lokal afledning af regnvand, såkaldt LAR, er efterhånden i brug mange steder i Danmark, enten som fuldskalaløsning eller som afprøvning af pilotanlæg. I hvilket omfang LAR på sigt vil bidrage til afvanding og klimatilpasning af danske byer, er endnu for tidligt at sige, men grundlaget for at indhente erfaringer med LAR begynder at være til stede, eksempelvis økonomien i LAR. Erfaringerne fra innovationsprojekt IP14 ”Økonomi i LAR” under netværket Vand i Byer er blevet brugt til udvikling af et værktøj til registrering og sammenligning af anlægs- og driftsøkonomi for LAR-projekter. Det til formålet udviklede Excel-værktøj hedder LARokonomi.

LARokonomi er beregnet til på en ensartet og dermed sammenlignelig måde, at registrere diverse udgifter afholdt i forbindelse med anlæg og drift af LAR. Hvis LARokonomi finder bred anvendelse blandt anlægsejere vil der i løbet af et par år være et tilstrækkeligt datagrundlag for at omkostningsniveauet for forskellige typer LAR kan anslås. Dermed vil beslutningsgrundlaget for valg af LAR løsninger være markant bedre end det er i dag, hvor økonomien i såvel anlæg som drift, er vanskelig at forudse.

Ved vurdering af økonomien i LAR er det vigtigt at være opmærksom på hvad der sammenlignes. LAR omfatter en vifte af anlægstyper, der er baseret på en eller flere af de hydrauliske egenskaber; infiltration, drosling eller forsinkelse, fordampning og transport. Desuden vil der altid være variation i den fysiske kontekst, og LAR-anlæg varierer dermed efter forhold som bebyggelsestæthed, jordbundstype, topografi og eksisterende kloakering. Også administrative forskelle fra kommune til kommune, eksempelvis servicekrav og krav til recipientbeskyttelse, resulterer i forskellige udformninger af LAR løsningerne. For at kunne sammenligne økonomien i forskellige LAR-anlæg må anlæggenes individuelle formål og etableringsforudsætninger derfor udredes samtidig. Tilsvarende problemstillinger gør sig gældende i forhold til at sammenligne økonomien i LAR med økonomien i traditionelle afløbsløsninger. Det skyldes, at en også den traditionelle løsning, der kunne være et alternativ til LAR, kan være flere ting, eksempelvis etablering af ny regnvandskloak, et rørbassin på en fælleskloak, en forøgelse af kapaciteten på en pumpestation, etc., og er således heller ikke entydigt defineret.

Regnearket bruges umiddelbart som et planlægningsværktøj, der dels kan understøtte beslutningen om anlæggelsen af en bestemt type LAR-løsning, og dels forbedre budgetteringen. Fremadrettet vil LARokonomi.xlsm kunne opbygge en database for LAR-økonomi i Danmark og dermed skabe grundlag for opstilling af en slags enhedspriser for LAR. En forudsætning herfor er at anlægsejere fremsender udfyldte LARokonomi regneark til funktionspostkassen LARokonomi@ign.ku.dk.      

Værktøjet er udviklet af Københavns Universitet og Teknologisk Institut i samarbejde med projektpartnerne Bornholms Forsyning, Nordisk Wavin, Nyrup Plast, Alectia, Aarhus Vand, Orbicon, Hillerød Forsyning, Silkeborg Forsyning, Århus Kommune, Udviklingssamarbejdet, Københavns Kommune og Gentofte Kommune. Desuden har Vejle Spildevand bidraget med data.

Projektgruppen ved KU og TI har bestået af følgende personer: Jonas Smit Andersen (josa@ign.ku.dk), Marina Bergen Jensen (mbj@ign.ku.dk), Ida Marie Knudsen (imk@teknologisk.dk) og Ulrik Hindsberger (uhi@teknologisk.dk). For at fremme brugen af LARokonomi.xlsm tilbyder Teknologisk Institu og Københavns Universitet at afholde mini-kursus i brugen hos interesseret anlægsejere.

Arbejdet er udført i 2014.Regnearket LARokonomi.xlsm kan downloades fra www.vandibyer.dk, hvor en vejledning til brug af regnearket også kan hentes.

LARokonomi til Excel 2010:

LARokonomi til Excel 2013: