Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Parterne i projektet

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Parterne i projektet

Henrik Tofteng A/S
Henrik Tofteng A/S en moderne vognmandsforretning, som betjener erhvervskunder og offentlige institutioner i hele Storkøbenhavn. Vognmandsforretningen har vokseværk, og følger med tiden og de øgede krav til miljøbeskyttelse. Materiellet bliver løbende moderniseret og opdateret. Det rullende materiel bliver i gennemsnit ikke over 4 år gammelt. Virksomheden har specialiseret sig indenfor erhvervsrenovation og makulering og ønsker at være med i innovationskonsortiet for at kunne udvikle løsninger til optimering af forretningen med skyldig hensyntagen til samtidig at kunne bidrage til miljøet både fra et brugersynspunkt samt som ansvarlig virksomhed til samfundsudviklingen. Virksomheden er ISO miljøcertificeret og har særlig interesse i effektiv styring af enheder til affald herunder styring af containere mv. Virksomheden beskæftiger 75 medarbejdere. Virksomhedens direktør Henrik Tofteng deltager samtidig i orgnisatorisk arbejde i branchen og vil i denne egenskab sikre inddragelse samt formidling af resultater til øvrige transportvirksomheder.

Alex Andersen Ølund A/S
Alex Andersen Ølund A/S har siden starten i 1964 udviklet sig til et af Danmarks førende vognmandsfirmaer, med speciale i transport af blomster og andre temperaturfølsomme varer, samt stykgods af enhver art. Alex Andersen Ølund A/S ønsker at udbygge sin internationale position, hvor kundens behov er det primære. Visionen er at blive totalleverandør til kunden – det vil sige afhentning og levering overalt i Skandinavien, og undervejs opbevaring og pakning m.m. Med dette for øje satses der på egne kontorer og egne biler. Anvendelse af de nyeste IT- og logistikteknologier er i højsædet. Det sker i erkendelse af, at den optimale udnyttelse af IT og teknologi bliver et mere og mere væsentligt konkurrenceparameter indenfor transport og logistik. Virksomheden ønsker at være med i innovationskonsortiet for at kunne udvikle løsninger til optimering af forretningen samtidig med at dette kan give muligheder for bedre fremkommelighed på vejene og optimeringer i forhold til kunder i udbygning af services, der kan understøtte dette. Virksomheden beskæftiger ca. 450 medarbejdere i højsæsonen, heraf 350 i Danmark.

Tvis Vognmands Forretning A/S
Tvis Vognmandsforretning løser mangeartede opgaver – lige fra normal vognmandstransport, kranarbejde, montage- og opstillingsarbejde og til specialtransport af overdimensioneret gods. Gode og veltilrettelagte transportløsninger kræver en sikker og detaljeret kommunikation. Både mellem kunden og transportøren – men også mellem transportørens kontor og chaufførerne i bilerne. Via den allernyeste kommunikationsteknologi, med elektronisk flådestyring og ordredisponering, ønsker virksomheden at sikre en effektiv kommunikation omkring alle transportopgaver. Indgangsvinklen til deltagelse i innovationskonsortiet er en vurdering, hvor man i samarbejde med kunder, leverandører og offentlige institutioner ønsker at sikre holdbare løsninger under hensyntagen til optimal anvendelse af ressourcer både til gavn for egen, kunders og samfundets forretning. Virksomheden beskæftiger 35 medarbejdere.

De tre vognmænd repræsenterer hver især forskellige forretningskoncepter og kørselsadfærd, hvorfor demonstrations- og pilotprojekterne vil være med til at give bredt billede af branchen. Virksomhederne bidrager i kravtilrettelæggelse, test- og piloter samt ved indsats i de forskellige demonstrationsprojekter.

Scania Danmark A/S
Scania er i dag en af Nordeuropas store leverandører til transportsektoren. Scanias udvikling er baseret på, at teknologien skal bidrage til lavere driftsomkostninger i hele køretøjets levetid. Scania producerer kvalitetskøretøjer, der er solide og driftssikre. Dermed får transportvirksomheden glæde af daglig pålidelighed og lang levetid. Resultatet er højere samlet værdi for ejere og brugere. Virksomhedens fokus ligger på at finde teknologiske løsninger og udvikle avanceret teknologi, der gør kunderne i stand til at opnå bedre totaløkonomi. I takt med den stigende konkurrence inden for landevejstransport er det afgørende, at man kan levere teknologi, der maksimerer udnyttelsen og minimerer omkostningerne i hele køretøjets levetid. Virksomheden ønsker at være med i innovationskonsortiet for at kunne medvirke til løsninger til optimering kørsel, drift og effektiviseringer i erhvervet gennem Intelligente Transport og Trafik Systemer med hensyntagen til samtidig at kunne bidrage til effektiviseringer af kundernes samlede forretning. Scania Danmark A/S beskæftiger i dag ca. 45 medarbejdere. Selskabet er en del af Scania Group, som beskæftiger mere end. 28.000 medarbejdere internationalt, heraf ca. 24.000 i Europa. Selskabet er verdens tredjestørste leverandør af lastvogne.

Moving World Technologies (MWT)

MWT arbejder i høj grad med teknologier, der baseres på kendt teknologi, men hvor det innovative og værdiskabende element ligger i at anvende disse på en ny og mere effektiv måde. I-GTS projektet handler netop om at udvikle IT transportteknologiske effektiviseringskoncepter gennem innovativ sammenkobling og udnyttelse af data, hvilket er helt i samme ånd som den filosofi MWT bygger på. Ud over konceptudvikling for markedsoperatører, udvikler vi egne strategiske koncepter og grundteknologier, som vi markedsfører sammen med stærke internationale aktører. MWT kærnekompetence hviler på næsten 20 års udvikling indenfor software, teknologi og koncepter omkring positionering og mobilitet. Gennem Moving World Technologies er der fokus på udvikling af softwareteknologier og koncepter i forbindelse med positionering, uden bindinger til hardwareproducenter eller ejerskabsforhold til markedsoperatører.
 

DI Transport

DI Transport er det erhvervspolitiske samlingspunkt for foreninger og virksomheder med tilknytning til transporterhvervene.  DI Transport arbejder ud fra en vision om, at Danmark skal være en førende nation for transport og logistik i Europa. De bedste rammevilkår for transport af personer, varer og gods, et effektivt samspil mellem transportformerne , effektive transportcentre som lufthavne, havne og terminaler samt en tidssvarende og sammenhængende infrastruktur skal sikre det samlede transporterhverv en national og international konkurrencedygtighed.

DI Transport ønsker med sin deltagelse i dette innovationskonsortium at markere, at godstransporterhvervet er en uadskillelig del af samfundet. Det er vigtigt for godstransporterhvervet, at samfundet udvikler sig stabilt og positivt. Lige så vigtigt er det for samfundet, at godstransporterhvervet trives og er velfungerende og kan sikre samfundet velfærd gennem gode og effektive logistik- og transportydelser og -løsninger. DI Transport tager aktivt del i arbejdet med at skabe de bedste erhvervsvilkår inden for alle aspekter af transport, logistik og infrastruktur. Organisationen ønsker med sin deltagelse tillige at sikre at resultaterne udbredes til hele logistik- og transporterhvervet samt dens virksomheder.


København Kommune – Center for Trafik
København Kommune arbejder med trængselsproblemer, fremkommelighed og bedre bymiljø. Kommunen vil i dette konsortium sætte nogle af sine strategier for tung trafik ind. Kommunen skal have udviklet en samlet mere effektiv trafikal infrastruktur, både når der ses på det fysiske vejnet, hvor godstransporterne især finder sted, og i forhold til den operationelle side, dvs. hvordan erhvervskørslen optimeres. En bedre logistik har også positive elementer i relation til andre politikker om udvikling af den bæredygtige by, i forhold til mindskelse af miljøbelastningen, og i forhold til, at Københavns Kommune aktivt arbejder på at indføre et system med kørselsafgifter eller en form road-pricing efter forbillede fra udlandet, hvor der er mange teknologier til rådighed. Samordning af disse tiltag er oplagt, fordi kommunen i øvrigt arbejder på at gøre sådanne systemer kompatible med f.eks. anvendelsen af elektroniske betalingsordninger på broerne og færgerne (bizzsystemerne) sammen med et system for regulering af trængslen på de store transportkorridorer i storbyen. Københavns Kommune og Massachusetts Institute of Technology (MIT) har for nylig indgået et treårigt samarbejde. Formålet med samarbejdet er, at Københavns Kommune får indblik i MIT’s viden om mobil informationsteknologi og byplanlægning. Københavns Kommune kan med samarbejdsaftalen deltage i konkrete forskningsprojekter og benytte forskningsresultater. I det omfang, hvor det er hensigtsmæssigt vil viden herfra indgå i nnovationskonsortiets arbejde.

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport)
DTU Transport's hovedmål er at synliggøre og styrke DTU's profil inden for trafik- og transportforskningen således at DTU kan agere som en stærk samarbejdspartner nationalt såvel som internationalt. DTU Transport blev etableret primo 2008 ved en fusion mellem DTU’s Center for Trafik og Transport (CTT) og det tidligere sektorforskningsinstitut Danmarks TransportForskning. DTU Transport har ca. 65 fuldtidsansatte samt en række deltidsansatte. Mere end 70 % af DTU Transport’s midler finansieres fra eksterne midler. Medarbejderne tæller erfarne seniorforskere (heraf 2 dr.techn.), flere juniorforskere samt en række ph.d.-studerende. Der er bl.a. i år ansat en lektor med en ph.d. grad fra DIKU på Københavns Universitet og erfaring fra flere års ophold ved det bl.a. inden for transport meget anerkendte University of Montreal, Canada. DTU Transport fokuserer på at forene ingeniørvidenskab med viden om modellering, kvantitative metoder, samfundsmæssige aspekter samt økonomi. DTU Transport har særlig fokus på trafik- og transportmodeller, trafikteknik og -planlægning, beslutnings- og evalueringsmodeller, logistik, trafikinformatik og geografiske informationssystemer (GIS), intelligente transportsystemer, design af transportnetværk, transportøkonomi og trafiksikkerhed. På DTU Transport lægges stor vægt på sammenhængen mellem forskning, udvikling, test og anvendelse i praksis. DTU Transport kombinerer viden om teknik, deskriptive og evaluerende modeller, kvantitative metoder og IT, og udvikler på den baggrund effektive matematiske modeller og løsninger i samarbejde med rekvirenten. DTU Transport har opbygget et stort netværk af kontakter med forskningsgrupper på en række af de førende universiteter i verden. Kontakterne giver adgang til den seneste viden inden for tra fik- og transportforskningen. DTU Transport har stor international anerkendelse og samarbejder bl.a. med MIT (USA), University of Arizona (USA), University of Montreal (Canada), Leeds University (UK), TU Delft (Holland), EPFL (Schweitz), KTH (Sverige), LiTH (Sverige) og NTNU (Norge).

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), der formidler viden og teknologisk udvikling til erhvervslivet. De relevante områder er navnlig kompetencerne indenfor logistik og transport samt indenfor informations- og kommunikationsteknologi. Desuden er instituttet løbende på forkant med nye teknologier og arbejder i den forbindelse med nyudvikling indenfor IT og RFID-teknologi.

Emballage og Transport : Instituttet har igennem mere end 40 år opbygget viden og udviklet værktøjer til logistik- og transporterhvervet. Siden 1980’erne er der arbejdet med GPS positionering, Fleet Management og RF tagging. Centeret råder over transportsimuleringslaboratorier og RFID videncenter i verdensklasse. Der samarbejdes med alle aktører indenfor området i Danmark og internationalt. Der er således mange års erfaring indenfor transport, emballage, IT-teknologier og logistik i forsyningskæder.

På informations- og kommunikationsteknologi har Instituttet for længst slået sit navn fast som et af de førende danske videncentre. Spidskompetencerne omfatter databaser, e-business, intelligente komponenter, mobile computing, intranet og Internet, netværk og operativsystemer, objektteknologi, projektledelse og softwareudvikling – og på grundlag heraf endvidere stærke kvalifikationer indenfor analyse og design og systemintegration. Informatik er desuden i øjeblikket i fuld gang med at opbygge viden og kompetencer indenfor programmerbar logik med særligt henblik på HW/SW co-design, FPGA, ’software defined radio’m. m.