Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Environmental building technology – solutions to the global challenge

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Environmental building technology – solutions to the global challenge

Aktivitetsplan nr. D1 - Resultatkontrakt 2007-2009 

Nærværende aktivitetsplan understøtter Regeringens Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi fra maj 2006, prioriteringer i oplæg til EU´s 7. rammeprogram, og fra den Europæiske Teknologiplatform for Byggeri, EU-direktiver bl.a. REACH om miljøfarlige stoffer samt de danske forpligtigelser vedrørende reduktion af drivhusgasser.

Danmark har en international styrkeposition inden for miljøeffektive teknologier og produkter til byggeriet, som er et marked, der globalt er i vækst. Disse teknologier har potentiale til at medvirke til at afhjælpe verdens miljø- og ressourceproblemer og samtidig skabe vækst og eksport for danske virksomheder samt give grobund for opstart af nye virksomheder. Hertil kommer et behov for videreudvikling og ny innovation bl.a. i forbindelse med reduktion af CO2-emis-sioner og udfasning af miljøfarlige stoffer og et øget pres fra samfundet.

Byggematerialer og -komponenter har en væsentlig rolle at spille, fordi byggeriet vægter miljømæssigt tungt med store mængder affald (nedrivningsmateriale) og  CO2-emissioner fra produktion og fra bygningers driftsfase (materialernes isoleringsevne, installationer for varme- og ventilation, varmelagringskapacitet samt drift- og vedligehold). Udfordringerne med at mindske de nævnte miljøpåvirkninger forstærkes af krav om større produktionskapacitet af byggematerialer, større krav til komfort og sundhed i bygninger og klimaændringer. Eksempler på dette er inden for cement- og betonproduktion og kloaksystemet.

Med udviklingen i den 3. verden forventes betonforbruget på verdensplan at vokse eksplosivt over de næste 30-50 år. Det vurderes, at verdens cementforbrug er vokset til over 5 mia tons i 2050 fra 2 mia. i 2005. Cementfremstilling udgør pt. omkring 5% af den vestlige verdens totale CO2-udledninger. EU har forpligtiget sig til at reducere drivhusgasserne med 8% inden 2012, og Danmark har tilsvarende forpligtet sig til en reduktion på hele 21%. Udfordringen er derfor at øge produktionskapaciteten således, at den øgede efterspørgsel efterkommes og at reducere emissionen af CO2-emissioner, uden at dette går ud over beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Danmark har pt. en international styrkeposition vedrørende cement og beton, bl.a. via konceptet ’Grøn Beton’, hvor Instituttet og den danske byggebranche gennem det seneste tiår har nydt stor international anseelse.

Klimaændringerne resulterende i øgede nedbørsmængder betyder, at der skal nytænkes, hvis kloaksystemet også i fremtiden skal fungere miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette sker samtidigt med, at der generelt sker en stigning i levetidskravet til både nye og eksisterende kloaksystemer.

Formål
Formålet med aktiviteten er at fastholde og videreudvikle den danske byggebranches styrkeposition inden for miljøeffektive teknologier og produkter til gavn for miljøet og en øget vækst og eksport for danske virksomheder. Måden at nå målet på er ved partnerskaber og netværksdannelse og ved videreudvikling og  innovation af nye miljøteknologier. De danske styrkepositioner inden for miljøteknologier til byggeriet skal brandes internationalt via partnerskaber og netværksdannelser dels med ledende danske virksomheder, dels med SMV´er og opstartsvirksomheder med specialkompetencer inden for nicheområder. Videreudvikling og innovation af nye miljøeffektive teknologier og produkter skal bl.a. ske inden for beton- og murværk og kloaksystemer.

Med miljøeffektive teknologier forstås, jf. EU´s og OECDs definition af ’Environmental Technology’, alle teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Miljøteknologier til byggeriet omfatter produkter, systemer og installationer, der ved fremstilling, anvendelse og genanvendelse/destruktion medfører færrest mulige miljøpåvirkninger. Det omfatter eksempelvis anvendelse af miljøvenlige materialer og processer, brug af restprodukter fra andre industrier som råmateriale, muligheder for indkapsling af tungmetaller, minimering af affaldsmængder og udnyttelse af porøse materialers egenskaber til at mindske luftforurening ved at reagere med NOx og CO2.

Målgruppe
Byggematerialeproducenter og producenter af komponenter og installationer, som af økonomiske og konkurrencemæssige årsager ønsker af producere med minimale miljøpåvirkninger. Hertil kommer producenter af restprodukter, der kan finde anvendelse i byggematerialer (fx kraftværker, spildevandscentre og affaldsforbrændingsanlæg) og bygherrer, der vil sikre miljømæssigt forsvarlige bygninger og anlæg, herunder kommuner og regioner, der står over for udfordringer med et nye kloaksystem, der skal kunne håndtere øget regnvandsbelastning. Der vil specielt være fokus på de virksomheder, der har eksportpotentiale, herunder SMV´er og opstartsvirksomheder.