Grøn Gentagelse - Forside

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Grøn Gentagelse - Forside

Projektbeskrivelse

Baggrund
Danske byer fremstår i dag som klimasårbare områder med stor udledning af drivhusgasser og overudnyttelse af ressourcer. Gennem en transformationsproces, hvor aktuelle værdier forsøges bevaret, skal byerne omdannes til klimarobuste områder med lille udledning af drivhusgasser og reduceret forbrug af ikke-fornybare ressourcer. Det er vigtigt, at transformationen resulterer i løsninger, der kan implementeres globalt, fordi bæredygtig udvikling er en udfordring, som verdenssamfundet i fællesskab skal overkomme. Samtidig er det smart at koble den nødvendige transformation til innovation og eksport, for derved fremmes vækst og beskæftigelse.

Med projekt Grøn Gentagelse ønsker vi at udvikle modulbaserede elementer til effektiv klimatilpasning, miljøforbedringer og support af biodiversitet i trafikbelastede boligområder, kilometer efter kilometer. Løsningen vil muliggøre

 1. fuld afkobling og lokal håndtering af normal- og ekstremregn fra byernes indfaldsveje og omkringliggende ejendomme,
 2. reduktion af byens hydrologiske fodaftryk gennem udnyttelse af afstrømningen til forsyningsformål, eksempelvis toiletskyl og tøjvask i bygninger og etablering af vådområder og andre habitater betinget af fugtighedsgradient, og
 3. etableringen af en mental og fysisk komfortzone for beboere, cyklister og fodgængere med reduceret støj og forbedret luftkvalitet gennem et grønt byrumsdesign.

Bortset fra Indre By repræsenterer boligblokke og indfaldsveje i forstæderne de nok vanskeligste områder at transformere. Hensynet til trafikken i kombination med stor befæstelsesgrad og komplicerede matrikelskel, stiller store krav til transformationsløsningerne, og er derfor et oplagt forsknings- og innovationsområde. Kan vi løse problemerne her, så beboere, erhvervsdrivende, trafikanter og myndigheder tilfredsstilles, kan vi med en mindre krævende indsats sandsynligvis løse dem andre steder også, inklusive problemer i udenlandske byer.

Projektets primære fokusområde er ”Vand og Miljø” (ekstremregn, LAR og rensning af vejvand). Integreret i den påtænkte løsning er reduktion af støj og luftforurening fra trafik, hvorved projektet sekundært hører under området ”Luftforurening og Støj”.

Formål
Projekt Grøn Gentagelse har som overordnede formål at bidrage med koncept og teknik for en miljø-, klima- og komfortzone til transformation af trafikplagede byområder mod større bæredygtighed og klimarobusthed, under samtidig styrkelse af dansk eksport. De specifikke formål er:

 1. At udvikle et fuldt koncept for
  1. en modulopbygget grøn klimaskærm til opsætning langs større veje for støjreduktion, luftrensning, begrønning af gaderum i form af en grøn korridor, samt lokal håndtering af regnafstrømning fra nabo-tagflader
  2. en modulopbygget rensekassette til indbygning under klimaskærm eller i cykelsti for lokal håndtering og rensning af vejvand fra nabo-vejareal
 1. At teste centrale konstruktionsmæssige, flowmæssige, støj-, luft- og vandrensningsaspekter af klimaskærm og rensekassetter under laboratorieforhold og ved computersimuleringer
 2. At demonstrere klimaskærmen i et pilotanlæg ved Boligforeningen 3Bs ejendomme langs Folehaven, København, med tilhørende grøn korridor, og at dokumentere klimaskærms og korridors egenskaber i forhold til håndtering af hverdagsregn fra tagflader, støjreduktion, luftrensning, og begrønningsværdi. Denne 3. fase er ikke med i selve MUDP-projektet, men finansieres via midler fra boligselskabet 3B, Københavns Kommune og muligvis EU-midler

Forventede miljømæssige effekter
Projekt Grøn Gentagelses direkte klimatilpasnings- og miljøeffekter er

 1. øget klimarobusthed gennem forbedrede vilkår for LAR-baserede afkoblinger til håndtering af hverdagsregn op til T = 5 år, og plads til kontrollerede oversvømmelser under ekstremregn op til T = ca. 100 år,
 2. reduktion af det hydrologiske fodaftryk i forhold til kvantitet og kvalitet, dels gennem rensning og lokal håndtering af vejvand (kvalitetskrav svarende til Vandrammedirektiv for udledning), dels gennem mulighed for magasinering af renset vand og genbrug (30 % erstatning af grundvand med regnafstrømning),
 3. reduktion af støj (mindst 20 dB), og forbedret luftkvalitet (halvering af koncentration af luftbårne partikler med diameter < 10 µm) for beboere, fodgængere og cyklister i trafikplagede boligområder, og
 4. forbedrede habitatvilkår, dels via flere grønne overflader, dels via optimering af abiotiske parametre (terræn, fugtighed, lys-skygge, næringsstoffer m.v.), med særligt fokus på insekter og fugle.

Indirekte vil projektet bidrage til reduceret CO2-udledning ved at flytte trafikanter fra biler over på cykler, takket være øget komfort i trafikbelastede byrum.

For Københavns vedkommende ser den foreslåede løsning ud til at kunne implementeres på omkring 50 km vej direkte, og i nedskaleret/modificeret form på yderligere 100 – 200 km vej.

Tilsvarende klimatilpasning og miljøbeskyttelse vil kunne opnås i udenlandske byer. Her forventes behovet for vandforsyning i mange tilfælde at være en ligeså stærk driver som tilpasningen til et ændret klima er i Danmark.

Vurdering af markedspotentiale
Danmark har med Københavns og flere øvrige byers progressive tilgang til klimatilpasning og miljøbeskyttelse udstukket en globalt set interessant linje. Denne linje bakkes op og kopieres af andre betydelige slutbrugere, bl.a. boligforeninger og boligselskaber. Ved at koble tilpasningsindsatsen til andre af byens presserende udfordringer så som behov for revitalisering af bydele, vandforsyning, øget mobilitet og sundhed, styrket biodiversitet, social integration m.v. skabes merværdi og helhedsløsninger for den moderne by, hvor den enkeltes livskvalitet er i centrum. Projekt Grøn Gentagelse bidrager med produkter der ligger inden for denne tænkning, og som forventes at kunne markedsføres med danske byer som referencesteder, og opnå markedsandele i såvel ”gamle” storbyer med eksisterende infrastruktur og behov for transformation, og storbyer under udvikling i bl.a. Kina og Indien.

Virksomhedspartnerne i Projekt Grøn Gentagelse er store, og har produktions- og udviklingsenheder i Danmark. Alle har de internationale samarbejdspartnere og for Wavins, Per Aarsleffs og Grundfos’ vedkommende desuden betydelige aktiviteter på også de udenlandske markeder. Det vurderes derfor at være ret lige til for virksomhederne, i et strategisk samarbejde med hinanden og slutbrugerne, at videreudvikle projektresultater til egentlige forretningsplaner, der må forventes at generere nye arbejdspladser. Både direkte i de involverede virksomheder, og i afledte brancher, herunder ingeniør- og arkitektkonsultationer.