Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Innovationsforløb i EnergyFlexHouse

Andras Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Innovationsforløb i EnergyFlexHouse

Aktivitetsplan nr. D8

Formål og målgruppe - Resultatkontrakt 2007-2009 
Danmark skal på langt sigt være 100% uafhængigt af fossile energikilder, og står dermed over for afgørende udfordringer ’Regeringsgrundlaget fra november 2007 sigter mod, at andelen af vedvarende energi skal øges til 30%, og at energiforbruget skal reduceres med 25% frem til 2025. Eksisterende og nye bygninger er et af hovedindsatsområderne. Energieffektivisering, vedvarende energi og innovativ udvikling i byggeriet er dermed kommet i fokus som aldrig før.

Udspillet understreger, at erhvervslivet skal sikre udviklingen og udbredelsen af nye klimavenlige teknologier inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Parallelt med indsatsen på energi- og miljøområdet sikres derfor bedre rammer for innovation i virksomhederne og bedre samspil mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, så offentlige forskningsresultater hurtigere bringes i spil.

Det danske energisystem er unikt. Ingen andre lande har en så stor andel af vedvarende energi og integration mellem energiforsyningerne. Igennem de sidste årtiers omfattende forskning og udvikling i energiteknologier er enkeltkomponenter, som vinduer, ventilations- og varmeanlæg, pumper mv. løbende blevet optimeret, og Danmark huser nogle af verdens førende virksomheder inden for området, som fx Velux, Danfoss og Grundfos.

For at opnå yderligere kvantespring inden for energieffektivisering i bygninger, er det nødvendigt at kunne mestre det afgørende dynamiske samspil mellem bygningens brugere, bygningens udformning og konstruktion, varme- og ventilationsanlægget, og el-systemets komponenter. Hertil kommer samspillet med det eksterne energisystem, der er baseret på en stor andel af vedvarende – og ofte varierende – energi. Denne udfordring skal mødes i en situation, hvor energiteknologi, energiforsyning og energiydelser samtidig er under hastig forandring.

EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium – en facilitet til udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger til byggeriet. Løsninger, hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem, er afgørende for tilpasning, anvendelse og den reelle effekt af ellers veldokumenterede enkeltteknologier.

EnergyFlexHouse etableres af Teknologisk Institut og står færdigt i foråret 2009. Byggeriet består af tre selvstændige, men tætliggende bygninger:

 • Et udviklingshus, EnergyFlexLab, der opbygges på en sådan måde, at det kan fungere som en teknisk udviklingsfacilitet, hvor samspil imellem varierende klimaskærmselementer, energiinstallationer og styringssystemer kan udvikles og demonstreres.
 • En fritliggende boligenhed, EnergyFlexFamily, der skal bebos af almindelige mennesker og fungere som afprøvningsfacilitet for de udviklede løsninger og systemer med fokus på samspillet mellem menneskers adfærd´, teknologi og brugerdesign.
 • En præsentationsbygning, EnergyFlexShowroom, der er en facilitet til præsentation og udstilling af udviklet teknologi med informationsskærme, der følger igangværende udviklingsforløb og resultater, møde/arbejdslokale og kontrolrum.

Bygningerne udgør samlet en innovationsplatform for virksomheder, hvor energieffektive bygnings- og installationskomponenter udvikles, dokumenteres og demonstreres i indbyrdes sammenhæng under realistiske forhold i samspil med brugeren og det øvrige energisystem.

Konceptet er nyt gennem den afgørende mulighed, det giver for at udvikle samlede omkostningseffektive løsninger som supplement til løsninger baseret på traditionel suboptimering med enkeltkomponenttests i henhold til internationale standarder. ’EnergyFlexHouse’ er dermed et meget vigtigt led i innovationsprocessen fra idéudvikling, udvikling af prototyper og produktmodning til produkternes markedsindtrængning.

Aktiviteterne i EnergyFlexHouse koordineres løbende med aktiviteter og erfaringer fra Teknologisk Instituts relevante teststande og laboratorier.

Nærværende Aktivitetsplan omfatter 10 innovationsforløb, gennemført i EnergyFlexHouse, der samlet har til formål at:

 • Udvikle, optimere og demonstrere energieffektive systemer og komponenter, der kan markere dansk energieffektivt byggeri i den internationale udvikling og dermed bidrage til en ny eksportsucces, baseret på danske spydspidskompetencer.
 • Udvikle koncepter for det dynamiske samspil mellem husets brugere, varme- og elsystemets komponenter og en energiforsyning med meget stor andel af vedvarende energi.
 • Bidrage til realisering af lavenergibyggeri, energineutralt byggeri og CO2-neutrale bygninger – og dermed til realisering af de opstillede samfundsmæssige mål, gerne på et tidligere tidspunkt end skitseret.
 • Bidrage til udvikling af energieffektive løsninger til nyt og eksisterende byggeri ud fra ønsket om omkostningseffektivitet i produktionen, i byggeprocessen og i driften.
 • Udvikle erfaringsgrundlag, metodik og forretningsgrundlag for en varig teknologisk ydelse vendt mod danske SMV’er og iværksættere.
 • Møde den designmæssige udfordring knyttet til energiydelser, energiteknologi og interaktive intelligente brugerflader – herunder brugerdreven innovation og design som barrierebryder over for energieffektivisering – en meget vigtig parameter med stort markedsmæssigt potentiale.
 • Bidrage til udvikling af tværfaglige samarbejdsrelationer, der øger byggesektorens innovationskompetencer, produktivitet og fremtidige konkurrenceevne både på det nationale og på det globale marked.
 • Bidrage til den internationale markering af dansk energiteknologi og innovation i sammenhæng med de globale udfordringer generelt og specifikt i forbindelse med klimatopmødet i 2009.
 • Gennemføre innovationsforløb, hvor rådgivere, designere, teknikere, virksomheder og udførende nytænker energiteknologi og løsninger til energieffektivisering i byggeriet.
 • Bidrage til byggeriets markedstræk over for anvendelse af de udviklede løsninger.
 • Udvide samarbejdet mellem virksomheder og videncentre, ikke mindst i sammenhæng med nationale og internationale FoU-projekter.
 • Bidrage til en synlig praktisk præsentation af nyeste teknologi og viden for beslutningstagere.

Innovationsforløbene gennemføres i tæt samarbejde med SMV’er og større danske virksomheder som fx Danfoss, Grundfos, Øland, Rockwool, Aalborg Portland, Spæncom og Velux.

EnergyFlexHouse er en højteknologisk platform for samarbejdet mellem Teknologisk Institut, idéudviklere/iværksættere, producenter, leverandører, rådgivere, brugere, forskningsinstitutioner, videncentre, fonde mv. Samarbejdet på tværs på Instituttet og med eksterne parter sikrer, at EnergyFlexHouse bliver den nødvendige ramme om udvikling af idéer, udnyttelse af forskningsresultater og udvikling af ny teknologi.

EnergyFlexHouse er rammen om det fortsatte tætte samarbejde mellem Teknologisk Institut og en række universiteter, hvor udviklingen af energieffektiv teknologi og demonstrationsprojekter kan få yderligere fremdrift, ikke mindst i forbindelse med EUDP-aktiviteter. Som led i samarbejdet med DTU, er der allerede etableret en fastansættelse af en delt forskningsprofessor.

EnergyFlexHouse er yderligere løftestang for tilsvarende europæiske aktiviteter, hvor især netværk fra de europæiske teknologiplatforme vil udgøre kernen blandt de europæiske samarbejdspartnere.

Interessenter som Elsparefonden og Region Hovedstaden får mulighed for at udvikle og verificere koncepter og teknologi og i øvrigt bruge EnergyFlexHouse i innovationssammenhænge.

Hertil kommer dialog med byggeriets parter og organisationer – projekterende arkitekter, designere, ingeniører, Byggematerialeindustrien, Dansk Byggeri og Tekniq.