Studiepraktik fremmer nordjyske unges studievalg

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Billedet viser nogle unge, der står udenfor i solskin en kold efterårsdag i gule og orange veste - den ene med et måleudstyr i hånden.

Studiepraktik fremmer nordjyske unges studievalg

I uge 43 er der landet over mulighed for at komme i studiepraktik. På studiepraktikken kan unge mennesker opleve studielivet på en videregående uddannelse. Men hvilken effekt har studiepraktikken egentlig på de unges uddannelsesvalg efter ungdomsuddannelserne? Det skildrer en ny undersøgelse udarbejdet af Teknologisk Institut.  

Region Nordjylland ønskede at få undersøgt, om deltagelse i studiepraktik gør nordjyske unge mere afklarede omkring valg af uddannelse sammenlignet med unge, som ikke har deltaget i studiepraktik. Derfor har de fået Teknologisk Institut til at foretage en undersøgelse og analyse af studiepraktikkens effekter.

Region Nordjylland er den region, hvor forholdsvist flest elever deltager i studiepraktik, og regionen støtter studiepraktik økonomisk ved at betale transportudgifter for deltagende elever samt ved at medfinansiere oplysningskampagner. Det gør de, fordi de antager, at deltagelse i studiepraktik er medvirkende til, at unge bliver mere afklarede omkring deres valg af uddannelse. Og at studiepraktikken gør unge i stand til at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg. Dette billede bekræfter analysen.

Studiepraktik har positive effekter
Resultaterne viser, at nordjyske studerende, der har deltaget i studiepraktik, er mere tilbøjelige til efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse og med større sandsynlighed også fortsætter på uddannelsen sammenlignet med personer, som ikke har deltaget i studiepraktik. Den viser også, at studiepraktikken er med til at ændre unges uddannelsesplaner, så de træffer et mere oplyst uddannelsesvalg.

Samlet tyder resultaterne på, at studiepraktikken virker som en inspirationskilde for unge i Region Nordjylland, idet den hjælper dem med at afklare deres uddannelsesvalg, så de påbegynder en videregående uddannelse hurtigere og efterfølgende bliver på uddannelsen.

”Vi kan konstatere, at de unge, som deltager i studiepraktik, i større omfang påbegynder en videregående uddannelse sammenlignet med gruppen, som ikke har været i studiepraktik. Og de starter på en videregående uddannelse hurtigere efter endt ungdomsuddannelse, hvis de har været i studiepraktik. Endelig har studiepraktikanter en større sandsynlighed for fortsat at være på samme uddannelse to år efter studiestart, sammenlignet med gruppen, som ikke har været i studiepraktik”, fortæller centerchef Karsten Frøhlich Hougaard, Teknologisk Institut.

En pige sidder og arbejder ved et bord med opstillingen af en prototype

Tryghed spiller en rolle for de unge

Studiepraktikken medfører en grad af afklaring i forhold til uddannelsesvalg og motivation i forhold til hurtig studiestart. Det underbygger en række udsagn fra nuværende studerende, der tidligere har været i studiepraktik. Afklaringen går dog ud over, at studiepraktikanten bliver bekræftet i, at en uddannelses faglige indhold stemmer overens med forventningerne. Det handler også om at få en tryghed i forhold til at kunne begå sig i uddannelsesinstitutionens fysiske og sociale rammer. En interviewperson, der er studerende på AAU og tidligere studiepraktikant fortæller:

Jeg fik fornemmelsen af, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse, da man blev introduceret til fagene og stedet, som betød, at jeg både vidste mere om fagene sammenlignet med mine medstuderende, der ikke havde været i studiepraktik, og at jeg kunne finde lettere rundt på campus”.

Der er også en række forbehold i undersøgelsen
Analysen af studiepraktikken kan ikke udelukke, at de tilsyneladende mange positive effekter af studiepraktik skyldes, at studiepraktikanterne, sammenlignet med kontrolgruppen, i forvejen er mere motiverede for at tage en videregående uddannelse og mere afklarede i forhold til studieretning inden studiepraktikken. Samtidig har gruppen af studiepraktikanter i gennemsnit højere karakterer med fra ungdomsuddannelsen, hvilket sandsynligvis er en indikator på større studieegnethed, som også viser sig ved mindre studiefrafald i denne gruppe.

FAKTA OM STUDIEPRAKTIK 
Studiepraktik har siden 2008 fundet sted hvert år i uge 43 over hele landet. Det er en mulighed for at afprøve, hvordan det er at studere på en videregående uddannelse. Målgruppen for studiepraktikken er personer, som er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den. De primære brugere af studiepraktik er unge på en gymnasial ungdomsuddannelse, STX, HHX, HTX eller HF, men det er også muligt at komme i studiepraktik med en erhvervsfaglig baggrund. Læs mere om studiepraktik her. 

FAKTA OM UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen bygger på data fra 2.130 unge nordjyder, der deltog i studiepraktik i 2014. Analysen er baseret på en kombination af registerdata, survey-data og kvalitative interview. Udgangspunktet for analysen er den gruppe af unge, som deltog i eller var i målgruppen for studiepraktik i 2014. For at kunne måle effekten af studiepraktik isoleret set er der opstillet en målgruppe og en kontrolgruppe. Forskellen mellem de to grupper er, om personerne har deltaget i studiepraktik eller ej. På øvrige parametre er de to grupper tilnærmelsesvist ens. Læs hele undersøgelsen af effekterne af studiepraktik i Region Nordjylland her: