Temaworkshop IKT i transport og logistik, herunder e-business

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Temaworkshop IKT i transport og logistik, herunder e-business

 

Transportens Innovationsnetværk er et bredt nationalt netværk for land- og søtransport. Netværket er et af de 23 nationale innovationsnetværk, der er støttet af Rådet for Teknologi og Innovation. Netværket fokuserer på en række af aktiviteter indenfor transport og logistik. En af disse aktiviteter er anvendelse af Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT), herunder e-business (elektronisk handel).

Transportens Innovationsnetværk - Deltagere

Hovedformålet med aktiviteten er udbredelse af viden og kendskab til eksisterende IKT- løsninger samt identificere områder hvor man med fordel vil kunne skabe sammenhæng og udnytte logistikløsninger på tværs af transportformerne.

Den første temaworkshop i netværket blev afholdt den 14. september 2009 på GatewayE45, hvor en bred deltagelse af virksomheder, branche- og interesseorganisationer, IT-leverandører, operatører og lokale netværk indenfor transport og logistik deltog.

På mødet blev der taget udgangspunkt i IKT-situationen hos transport- og logistikvirksomhederne dækkende flere transportformer. Der blev vist eksempler på hvordan flere transportformer arbejder med IKT-teknologi inkl. en oplistning af typeløsninger indenfor logistikken inkluderende transporten samt eksempler fra såvel søfart, taxa og bus inkluderende Intelligente Transport Systemer (ITS) på landevej og søen.

Specielt vedrørende landevejstransporten viser flere undersøgelser, at disse transportvirksomheder i mindre omfang udnytter de muligheder, der er i anvendelsen af IKT-teknologier. Dette er særligt tydeligt i de mindre transportvirksomheder, som er tilbageholdende med investeringer i ny teknologi. Således modtages de fleste ordrer på traditionel vis, dvs. pr. telefon, fax eller e-mail, ligesom ruteplanlægning, disponering og lagerstyring primært håndteres uden anvendelsen af IKT-teknologi.

Helt generelt synes, der at være et stort behov for videnudveksling ligesom der synes at mangle enkle løsninger som binder løsningerne/systemerne sammen (lastbil-vognmand-kunde/leverandør-vejsystemer)

Finn Ganslev fra Syddansk Logistik Forum kom også med budskabet om, at virksomhederne lever i en omskiftelig omverden, hvor udviklingen går stærkt og stor fleksibilitet er nødvendig. Dette sætter virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne under pres.

En række undersøgelser, statistikker og strategier lægger på forskellig vis op til fokus på øget anvendelse af IKT:

Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig, skal vi tænke IKT i alle faser og sikre at systemerne kan kommunikere sammen. Af Danmarks Statistik (2004) fremgår det at IT’s bidrag til produktivitetsvæksten udgjorde ca. en tredjedel mellem 1995 og 2000.

I EU har man tilsvarende fokus på IKT, således fremgår det at af EU-kommissionens årlige status rapport om EU’s digitale konkurrenceevne, at IKT er en hoveddrivkraft bag EU’s økonomiske og sociale modernisering. Her fremgår det også, at "Danmark er en klar IT-frontløber i Europa", men det er primært danskernes brug af internettet, der gør sig gældende. Når det gælder virksomhedernes brug at IT og e-handel ligger Danmark ikke i top, men blandt de 5-7 bedste lande.

Med Transportministeriets godstransportstrategi fra april 2009, erklæres at "Danmark skal være førende i verden på logistik og transportområdet". Hermed har den danske transportsektor en udfordring med ekstra fokus og indsat på IKT-området. Dette skal sammenholdes med budskaber som krav til billige løsninger, standardisering og uddannelse.

På grundlag af formiddagenes drøftelser og efterfølgende diskussion blev det tydeligt, at landevejstransporten ville få en høj prioritet i det efterfølgende workshoparbejde, men tillige at der kan overføres megen viden fra andre transportformer til landevejstransporten. Endvidere blev det understreget, at videndeling og indlæring mellem de store og små virksomheder i branchen, ville være et vigtigt element i dette arbejde. Der blev udtrykt almindelig enighed blandt deltagerne om at fremdriften og initiativet nok i høj grad ville komme fra de store og mellemstore transportvirksomheder.

På temaworkshoppen havde deltagerne på forhånd udfyldt et spørgeskema med interesseområder (prioriteret) og efter formiddagens indlæg opdeltes de 51 deltagere i 5 fokusgrupper svarende til valg og prioritering af interesseområder:

1. Løsninger, der sikrer bedre kommunikation. Systemintegration og standardisering

Temaet dækker over, at der i den mangfoldighed af systemer, der dækker logistik- og transportløsninger i høj grad er et behov for ’light-løsninger’ og standardiserede systemer, der gør det enklere at integrere og overføre data mellem forskellige løsninger/systemer. Det skønnes ikke muligt eller aktuelt at sigte mod få store ’forkromede’ løsninger, der dækker alt.

2. Mobile løsninger

Specielt indenfor transporterhvervet vil mobile løsninger kunne effektivisere arbejdet ’i marken’ – her er udfordringerne uddannelse, udvikling af lette løsninger og ikke mindst videnoverførsel.

3. ITS (Intelligente Transport Systemer)

ITS er intelligente transport systemer, der kan medvirke til at styre fremkommelighed og effektiviseringer af godsflowet på tværs af transportformer, men særligt på landevejen. Udfordringerne her er i høj grad knyttet til kommunikation mellem systemer og adgang til data.

4. Ruteoptimering

Planlægning er nøgleordet her. Der findes en pænt stort udvalg af løsninger, så en af udfordringerne her er videnspredning, uddannelse og enkle løsninger, der kan betjenes af mindre virksomheder.

5. Beslutningsstøttesystemer

En bred vifte af løsninger står til rådighed for forskellige typer beslutninger. Der savnes et samlet overblik p.t. over de muligheder, der eksisterer og ikke mindst hvilke mangler (huller), hvor der kan være behov for udvikling. Her skal især søges inspiration fra andre transportformer med henblik på at udforske mulighederne her eller søge udviklingstemaer til gavn for landevejstransporten.

Opsummering fra fokusgrupper
Der var klart størst interesse for IKT-løsninger der sikrer bedre kommunikation og integration mellem transportører og kunder, samt systemintegration og standardisering.

Der findes rigtig mange IKT-løsninger og nogle virksomheder har også disse løsninger til rådighed, men udnytter dem ikke optimalt. Her mangler der typisk løsninger, som binder systemerne sammen.

Af diskussionerne fremgik også at flere virksomheder er tilbageholdende med at investere i nye løsninger enten pga. manglende overblik eller fordi fordele eller cost/benefit ikke er tydelige og overbevisende.

De store virksomheder med ressourcer, har investeret i avancerede løsninger. Deltagere fra Arla og SPF kunne således berette om fuldt integrerede ERP systemer med mobilt intranet, flådestyring, real-time-ruteoptimering og overvågningssystemer under transport.

Det vil dog være utopi at forestille sig at den mindre virksomhed uden videre skal kopiere løsningerne fra de ’store systemer’, men "de store" vil kunne danne inspiration til at vise vejen for "de små" gennem eksempler og cases.

Der er derudover behov for simple standardiserede løsninger med et fælles fundament og med mulighed for udveksling af data mellem systemerne. Data skal være tilgængelige i en eller anden form. Endvidere skønnes der at være et behov for billige løsninger af typen "plug & play".

Taxa-branchen kunne berette at de er i stand til at udveksle data gennem standardprotokoller der kan læses af alle. SUTI er en organisation der arbejder for standardiseret informationsudveksling i grænseflader mellem forskellige systemer. Man kan læse mere om dette på www.suti.nu

Uddannelse og videnformidling blev tillige nævnt som et væsentligt element i det videre arbejde, som tidligere nævnt f.eks. med cases og cost/benefit-analyser.

Fremtiden – det videre forløb
Der er behov for en ekstraordinær indsats fra hele transporterhvervet inkl. IKT-leverandørene, hvis IKT skal finde indpas og for alvor implementeres i de små og mellemstore transportvirksomheder.

Først og fremmest synes der at være et behov for udvikling af simple standardiserede løsninger, der nemt kan integreres med andre systemer.

De store og mellemstore virksomheder skal vise vejen frem og løfte de små bl.a. gennem eksempler, cases og pilotprojekter. Et initiativ som synes at være vejen er at udvælge foregangsvirksomheder, der har løsninger, der er sat i drift og virker og bygge videre på disse erfaringer. Flere af de tilstedeværende virksomheder udtrykte vilje til at stille sig til rådighed for en sådan videnudveksling. Endvidere vil der i dette netværk blive arbejdet videre med at skabe en række cases, der kan tjene som inspiration og ’skubbe’ udviklingen i den rette retning. Videnformidling via virksomhedsbesøg blev fra flere sider anvist som at kunne være en af vejene.

Der er et behov for uddannelse og forståelse af transportsektoren på landevej. Et forslag, som der vil blive arbejdet videre med er tillige at samle nogle at viden- og uddannelsesinstitutionerne i et netværk med henblik på at øge fokus på IKT i uddannelserne. På mødet blev endvidere efterlyst en større deltagelse fra målgruppen blandt især de mellemstore og små vognmandsvirksomheder. Derfor arbejdes, der videre med at danne netværk indenfor området med fokus på IKT. I forvejen er vognmandsbranchen vandt til at arbejde i netværk så derfor vil der blive søgt skabt netværk f.eks. forankret omkring geografien - et øst og vest netværk. Det vil være naturligt her at inddrage og forankre sådanne netværk omkring transportens organisationer – og her gerne involvere forskellige IKT-leverandører i arbejdet. Initiativer til netværksdannelser vil blive igangsat senere i år. 

Lastbilsimulator - TSU Simulatorcenter A/S
Som en spændende afslutning på dagens workshop fik vi en fremvisning af TSU’s lastbilsimulator. Flere af deltagerne fik mulighed for at prøve en af de to stationære lastbilsimulatorer, bl.a. en køretur ned af bakke uden bremser! TSU Simulatorcenter A/S tilbyder en række af uddannelser inden for simulatorbaseret undervisning for bus- og lastbilchauffører - herunder kurser i trafiksikker adfærd og energirigtig kørsel. Et nyt EU-direktiv indebærer, at erhvervschauffører som minimum skal have 37 timers efteruddannelse hvert femte år. En del af dette uddannelses-forløb kan klares i simulatoren.

Lastbil - Førerhus

Transportens Innovationsnetværk - Overvågning

Yderligere information
Teknologisk Institut, Emballage og Transport.
Finn Zoëga, finn.zoega@teknologisk.dk, tlf.: +45 7220 3170

Innovationsnetværkets hjemmeside: www.tinv.dk.

Teknologisk Instituts hjemmeside: Transportens innovationsnetværk