Undersøgelsesmetoder - 2 Vejledning i identifikation af årsager til problemer

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 2 Vejledning i identifikation af årsager til problemer

Vejledning i identifikation af årsager til problemer

2.1 Fra problem til årsag

Dette afsnit er en vejledning for brugeren af rapporten i identifikation af årsager til problemer i afløbssystemer. Vejledningen er givet i form af efterfølgende diagram, der viser sammenhængen mellem forskellige problemer og de relevante undersøgelses- og målemetoder til afdækning af årsagerne til problemerne.

På diagrammet er oplistet en række overordnede problemer, som ledningsejere og kommuner typisk kan stå med i forhold til et afløbssystem.

Ethvert problem har altid en eller flere årsager. De vigtigste årsager til hvert af de overordnede problemer er tillige angivet i diagrammet, ligesom de relevante undersøgelses- og målemetoder til afdækning af årsagssammenhængen er angivet. Det skal fremhæves, at kun de almindeligste problemer og årsager er angivet.


2.2 Valg af undersøgelses- og målemetode

Nedenfor gives nogle generelle kommentarer til diagrammet. Kommentarerne tager udgangspunkt i de almindeligt forekommende årsager til problemer, og at der godt kan forekomme andre årsager, som ikke er vist i diagrammet eller kommenteret nedenfor.


2.2.1 Kælderoversvømmelse/opstuvning i kældre
Kælderoversvømmelser (opstuvning i kældre) som følge af opstuvning af spildevand opblandet med regnvand kan skyldes:

  • at nedbøren overstiger det kloakken er dimensioneret for
  • at den er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning.

Strukturelle skader omfatter typisk brud og driftsmæssige problemer skyldes ofte lunker, rødder, for lille fald og blokeringer i form af fremmedlegemer.

Kælderoversvømmelser som følge af opstuvning af separat regnvand, kan skyldes at kælderafløbet er fejlkoblet til regnvandssystemet eller at vandet trænger ind gennem gulv/vægge.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring

Se "Opstuvning i kældre" på 

 


2.2.2 Oversvømmelse af terræn/opstuvning af terræn
Oversvømmelse af terræn eller opstuvning på terræn kan forekomme i alle systemer. Hvis spildevandssystemer eller fællessystemer risikerer at opstuve til terræn, melder problemerne sig typisk allerede i forbindelse med kælderoversvømmelser. Årsagerne til opstuvning til terræn er som ovenfor - dog vil det sjældent skyldes driftsmæssige problemer.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring

Se "Opstuvning på terræn" på  


2.2.3 Uacceptable aflastninger
Alle overløb har en udledningstilladelse, der regulerer dels aflastet vandmængde, dels hyppighed for aflastning samt tilbageholdelse af flydestoffer. Hvis grænserne for aflastet mængde eller hyppighed overskrides i forhold til udledningstilladelsen (dvs. der forekommer uacceptable aflastninger), er der grund til at undersøge, om kapaciteten af nedstrøms videreførende ledning er forringet. En mulighed er, at ledningen er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden overløb. En anden mulighed er, at det befæstede areal opstrøms overløbet er øget, f.eks. som følge af udbygning indenfor oplandet eller mere befæstede arealer på de enkelte matrikler.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring

Se "uacceptable aflastninger" på  


2.2.4 Vejbrud som følge af ledningsbrud
Sammenstyrtede kloakker medfører ofte brud på veje (vejbrud som følge af afledningsbrud). Vejbruddet vil være meget afhængig af diameteren på den ledning, der at brudt sammen. Af den grund bør ledninger i veje ikke overses som et element i ledningsfornyelsen.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion

Se "Vejbrud som følge af ledningsbrud" på  


2.2.5 Vejbrud som følge af underminering/vejbrud somfølge af overfladisk afstrømning
Underminering af veje under kraftige regnhændelser skyldes, at regnvand, der er afledt til afløbssystemet, presses ud gennem utætte samlinger og spuler omkringfyldningen væk. Årsagen skal findes i kloakkernes manglende kapacitet, der kan skyldes enten, at ledningerne er for små, eller at de er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning.

Undersøgelses- og målemetoder:

TV-inspektion
Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og flow

Se "Vejbrud somfølge af overfladisk afstrømning" på  


2.2.6 Rotter
Rotter finder vej ud af afløbssystemerne på mange forskellige måder. Fælles for rotter, der findes i kloaksystemerne er, at de skal finde tørre steder at bo og formere sig. Rotter lever og formerer sig typisk i døde ledninger og stik samt i huler, de graver i jordlagene omkring afløbssystemerne, og de kommer ind og ud via brud eller åbne samlinger.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Røgprøvning

Se "Rotter" på 

 


2.2.7 Lugt
Lugt opstår på grund af, at spildevand og slam aflejres i ledningerne og nedbrydes under anaerobe forhold. Årsagerne hertil kan være for lille fald, lunker og fremmedlegemer, der hindrer et optimalt flow.

Lugt i regnvandskloakker indikerer fejlkoblet spildevand til regnvandssystemet.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Faldmåling

Se "Lugt" på  


2.2.8 Spildevand i regnvandssystemet
Spildevand i et regnvandssystem indikerer fejlkoblinger ved de enkelte ejendomme eller evt. hele systemer, der er fejlkoblet. Da regnvandsledninger som oftest ligger højere end spildevandsledninger, er overlækning mellem de to systemer ikke så sandsynlig en årsag.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Lægkagesøgning
Tæthedsprøvning

Se "Spildevand i regnvandssystemet" på  


2.2.9 Tyndt spildevand i tørvejr
Fortyndet spildevand i tørvejr tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Tæthedsprøvning
Lækagesøgning

Se "Tyndt spildevand i tørvejr" på  


2.2.10 Tyndt spildevand under regn
Fortyndet spildevand under regn tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn som ovenfor. Andre muligheder kan være fejlkoblede regnvandsledninger til spildevandssystemet, eller overlækning fra en højereliggende utæt regnvandsledning.

Undersøgelses- og målemetoder:
TV-inspektion
Tæthedsprøvning
Lækageprøvning

Se "Tyndt spildevand under regn" på  

Figur side 11.1

 

 

 

 

Se figur her: