Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Vand og kondens skal væk efter rengøring

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Vand og kondens skal væk efter rengøring

Vand og kondens skal væk efter rengøring

Flerholdsdrift og øget produktivitet efterlader meget kort tid til udtørring af produktionslokaler efter rengøring. Slagterier, kødforædlingsvirksomheder og myndigheder har fokus på problemet, fordi dryp fra kondens og våde overflader kan medføre forurening af kød og kødprodukter.

Generel udtørring af lokaler
God ventilation og effektiv udskiftning af luft er nødvendig for hurtigt at udtørre lokaler, og det kræver et veldimensioneret ventilationssystem. Luftblæsere kan, i samspil med ventilationssystemet, bidrage til en hurtig udtørring af lokaler.

Ved uhensigtsmæssig placering af blæsere er der risiko for, at dråber, der sidder på loft eller overliggende konstruktioner, hvirvles rundt. Da loft og overliggende konstruktioner normalt ikke desinficeres under den daglige rengøring, kan dråberne indeholde bakterier, som via luftstrømme spredes til rengjorte overflader og forurener dem.

Endelig bør vandrette overflader have en svag hældning, så vandet af sig selv løber af overfladen. Toppen af f.eks. el-bokse eller andre komponenter, der er monteret direkte på udstyr, bør også vinkles, ligesom gulve skal hælde svagt mod afløb.

Korrekt temperatur
Vand- og rumtemperaturer er væsentlige faktorer for dannelse af kondens. Varmt vand i et koldt lokale  giver meget kondens. Opvarmes lokalet inden rengøring, bl.a. ved at stoppe køleventilationen, og bruges koldt til lunkent vand, mindskes dannelsen af vandtåger og kondens.

Lunkent vand opløser bedst fedt og proteiner, da varmt vand kan give påbrænding på udstyr og overflader. Til rengørings-, desinfektions- og skylleprocesser kan der med fordel anvendes koldt vand, der også fremmer nedkøling af lokalet efter rengøring.

Brugstemperaturen for mange rengørings- og desinfektionsmidler ligger desuden typisk i det kolde til lunkne område. F.eks. anbefales en vandtemperatur over 25°C for natrium-hypoklorit, for at opnå en effektiv desinfektion. Optimale vandtemperaturer fremgår af datablade for de enkelte produkter.

Skrab før spuling
Grovspuling bearbejder og løsriver snavs. Trykvandets effekt afhænger af trykket ved dysen, spredningsvinklen og afstanden til overfladen, der skal rengøres. Til de fleste rengøringsprocesser spules der normalt med et tryk på 3 - 25 bar. Jo lavere trykket er, jo mindre er risikoen for opsprøjt.

Inden grovspuling skal smuld og større partikler være fjernet ved grovskrabning. Hvis der kun grovspules er der stor risiko for, at smuld og bakterier bare flyttes rundt i lokalet og spredes til udstyr, vægge, lofter og overliggende konstruktioner eller andre utilgængelige steder. Desuden spares der vand ved grovskrabning, og jo mindre vand der bruges, jo hurtigere udtørrer lokalerne.

Grovspuling eller -skrabning kan i stor udstrækning erstattes med vådsugning, hvor større partikler, blod og vand mm. opsuges i en stor ”støvsuger”. Metoden er vandbesparende.

Spul oppefra og ned
For at hindre opsprøjt af smuld, bakterier og vand til omgivelser og overliggende konstruktioner, skal udstyr spules / vaskes oppefra og ned og tæt på overfladen i den rigtige vinkel. Det kræver grundig instruktion af operatøren, men også at platforme eller lignende installeres, så operatøren kan udføre processen korrekt.

Vand på overliggende konstruktioner, der skyldes kondens eller opsprøjt fra rengøringen, kan være nødvendig at aftørre med klud eller nedblæse med trykluft, men det er både tidskrævende og vanskeligt.

 

Korrekt rengøring

 

Fejlagtig rengøring

Korrekt rengøring!

Udstyr spules og vaskes oppefra og ned og tæt på overfladen. Opsprøjt af smuld, bakterier og vand minimeres

Fejlagtig rengøring!  

Udstyr spules og vaskes nedefra og op og langt fra overfladen. Stor spredning af smuld, bakterier og vand til omgivelser, loft og overliggende konstruktioner

Afslut med lavt vandtryk
Sæbe eller desinfektionsmiddel udlægges med lavt tryk – gerne vandværkstryk – for at mindske risikoen for at sprede frigjort smuld, og for at undgå, at der dannes tåge (aerosoler), som dels kan indeholde kemikalier fra rengørings- / desinfektionsmidler til gene for personalet, og dels kan kondensere på overflader.

Til slut afskylles sæbe eller desinfektionsmiddel også med lavt tryk, for at undgå spredning af frigjort smuld, opsprøjt og tågedannelse.

 

Hurtig udtørring her og nu

 

  • Kontroller om ventilationssystemet har den fornødne kapacitet og er dimensioneret til de pågældende lokaleforhold, da det har afgørende betydning for hurtig udtørring.
  • Anvend grovskrabning til fjernelse af smuld og større kødrester før eller i stedet for grovspuling.
  • Hæv rumtemperaturen (15-20°C) under rengøring og brug kun meget varmt vand (50–60°C) i begrænset omfang. Lunkent vand (40– 42°C) kan anvendes til de fleste rengørings- og desinfektionsprocesser.
  • Instruer operatører i at rengøre udstyr oppefra og ned, og hvordan de i videst muligt omfang undgår opsprøjt til loft og overliggende konstruktioner.
  • Installer platforme eller andet udstyr, så operatører kan rengøre oppefra og ned.

Langsigtede investeringer mod hurtig udtørring 

  • Invester i ventilations- og/eller affugtningssystemer, der sikrer en effektiv og hurtig udtørring af de pågældende lokaler. Systemerne skal dimensioneres ud fra lokaleforhold, luftmængde der skal affugtes, rumtemperatur og den tid, der er til rådighed for udtørring.
  • Anvend hygiejnisk design af udstyr, fx at de horisontale overflader har en hældning på 5°- 45°, så der sker en passiv afdræning.
  • Etabler platforme eller andet materiel, der gør det muligt for operatører at udføre en hensigtsmæssig rengøring.
  • Indret lokaler, så de er nemme at rengøre

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2  - udgivet 2007