Auditering af ledelsessystemer

Palle  Grøndahl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 25.

-

Auditering af ledelsessystemer

Auditprocessen hviler på et antal principper. Disse principper hjælper med til at gøre audit til et effektivt og pålideligt værktøj, der støtter ledelsens politikker og styringer ved at give informationer, som virksomheden kan handle efter med det mål at forbedre sin præstation. Overholdelse af principperne er en forudsæt­ning for, at der kan tilvejebringes auditkonklusioner, der er relevante og tilstrækkelige, og for at auditorer, der ar­bejder uafhængigt af hinanden, kan nå frem til ensartede konklusioner under ensartede omstændigheder.

Audit er baseret på nedenstående seks principper:

Integritet: Grundlaget for professionalisme.

Auditorer og den person, der leder auditprogrammet, bør:

  • Udføre deres arbejde med ærlighed, omhu og ansvarlighed
  • Observere og overholde eventuelt gældende lovmæssige krav
  • Udvise kompetence under udførelsen af deres arbejde
  • Udføre deres arbejde upartisk, dvs. være retfærdige og fordomsfri i alle handlinger
  • Være opmærksomme på enhver indflydelse, der kan udøves på deres dømmekraft under udførelsen af en audit.

Ærlig fremstilling: Forpligtelse til at rapportere sandfærdigt og nøjagtigt.

Auditresultater, auditkonklusioner og auditrapporter bør afspejle auditaktiviteterne sandfærdigt og nøjagtigt. Væsentlige hindringer oplevet i løbet af audit samt ikke-afklarede divergerende meninger mellem auditteam og den auditerede bør rapporteres. Kommunikationen bør være sandfærdig, nøjagtig, objektiv, rettidig, tydelig og fuldstændig.
 

Rettidig omhu: At udvise grundighed og dømmekraft ved udførelsen af audit.

Auditorer bør udvise omhu i overensstemmelse med betydningen af den opgave, de udfører, og den tillid, som auditklient og andre interessenter viser dem. En vigtig faktor i udførelsen af deres arbejde med professionel omhu er at kunne udvise begrundet dømmekraft i alle auditsituationer.
 

Fortrolighed: Informationssikkerhed.

Auditorer bør udvise diskretion i anvendelsen og beskyttelsen af den information, de får kendskab til under audit. Auditinformation bør ikke anvendes upassende for auditors eller auditklientens per­sonlige vinding eller på en måde, der kan skade den auditeredes legitime interesser.
 

Uafhængighed: Grundlaget for upartisk audit og objektive auditkonklusioner.

Auditorer bør, så vidt det er praktisk muligt, være uafhængige af den aktivitet, der auditeres, og bør i alle tilfælde handle på en måde, der er fri for fordomme og interessekonflikt. Ved interne audit bør auditorer være uafhængige af driftslederne for den funktion, der auditeres. Auditorer bør forblive objektive under hele auditprocessen for at sikre, at auditresultater og auditkonklusioner kun baseres på auditvidnesbyrd.

I mindre virksomheder er det måske ikke muligt for interne auditorer at være fuldstændigt uafhængige af den aktivitet, der auditeres, men der bør træffes alle foranstaltninger for at fjerne fordomme og fremme objektivitet.
 

Metode baseret på vidnesbyrd: Rationel metode til, i en systematisk auditproces, at nå frem til pålidelige og re­producerbare auditkonklusioner.

Auditvidnesbyrd bør være verificerbare. De vil ofte være baseret på stikprøver, idet en audit udføres i løbet af et begrænset tidsrum og med begrænsede ressourcer. Stikprøveudtagnin­gen bør være så tilfældig som muligt med indsatsen forholdsmæssigt fordelt efter områdernes betydning for ledelsessystemet, da dette er tæt forbundet med den tillid, der kan tillægges auditkonklusionerne.