Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Begreber og elementer i et logistikkoncept

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Begreber og elementer i et logistikkoncept

Begreber og elementer i et logistikkoncept
Formålet med denne beskrivelse er at præsentere en række grundbegreber, der er centrale i forbindelse med udarbejdelse af et logistikkoncept. Erfaringerne fra virksomhedsprojekter viser, at der er et stort behov for en sådan begrebsafklaring.

Hvad er et logistikkoncept?
Begrebet ”koncept” anvendes i en række forskellige betydninger, men fælles for disse er det dog oftest, at begrebet dækker over noget overordnet, principielt i den pågældende sammenhæng. Begrebet ”logistikkoncept” anvendes tilsvarende her som beskrivende den overordnede, principielle struktur af et logistiksystem. Logistikkonceptet kan være en beskrivelse af et eksisterende logistiksystem eller en beskrivelse af et fremtidigt system, som det nuværende logistiksystem ønskes udviklet til.

Nøglebegreberne i indholdet af et logistikkoncept er begreberne ”struktur” og ”system”. Disse to begreber stammer fra systemteorien, der bygger på, at det, som det i en given sammenhæng er relevant at beskrive og analysere, kan afgrænses fra den øvrige del af virkeligheden. Den afgrænsede del betegnes systemet, og et system kan karakteriseres ved dets struktur og dets funktion. Det er systemets struktur, der bestemmer systemets funktion. Ønskes et systems funktionelle egenskaber ændret, så kan det derfor kun ske gennem en ændring af systemets struktur.

Hvad der er den relevante struktur af et system, afhænger af den synsvinkel, der anlægges. Der kan således sondres mellem tre principielt forskellige synsvinkler:

  • En teknisk synsvinkel, der fokuserer på samspillet mellem de opgaver, systemet skal løse.
  • En organisatorisk synsvinkel, der fokuserer på samspillet mellem de mennesker, der skal løse opgaverne.
  • En individorienteret synsvinkel, der fokuserer på de enkelte individers holdninger, adfærd og mål.

I denne beskrivelse anskues logistiksystemet ud fra en teknisk synsvinkel. En virksomheds logistiksystem opfattes således her som omfattende vareflowet fra leverandører, gennem virksomheden og videre til kunderne samt det tilhørende informationsflow. Ud fra denne synsvinkel er de tre centrale strukturer til beskrivelse af et logistiksystem:

  • Den fysiske struktur, omfattende produktionssteder og lagre.
  • Aktivitetsstrukturen, omfattende de processer, der udføres.
  • Styringsstrukturen, omfattende informationsstrømme og beslutninger.

Som nævnt er et systems funktion bestemt af dets struktur. Et logistikkoncept beskriver de – ofte relativt få – strukturer, der er af afgørende betydning for logistiksystemets funktion. Ønskes et logistiksystem derfor udviklet med henblik på opnåelse af nye funktionelle egenskaber (ny performance), så må dette – ud fra en teknisk synsvinkel - ske gennem ændringer i disse strukturer. I det efterfølgende behandles primært styringsstrukturen.

For yderligere information kan nedenstående pjece downloades: (kan udskrives i A5-format 2-sider)