Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - 'Værktøjskassen'

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - 'Værktøjskassen'

'Værktøjskassen'

Fremtidsværkstedet
En af de væsentligste barrierer for virksomheder, der ønsker at udvikle nye transport- og logistikkoncepter er usikkerhed og manglende viden om, hvilke interessegrupper, der skal tages hensyn til i udviklingsforløbet. Uden at få kortlagt disse ofte modstridende interesser kan der ikke opstilles rammer og vilkår for den virkelighed, som fremtidige transportkoncepter skal fungere i, hvilket i sidste ende kan føre til fejlinvesteringer og store økonomiske tab. Centerkontrakten har i tre virksomheds-cases betjent sig af et fremtidsværksted, som metode til at kortlægge interessegruppers ønsker og krav til udvikling af fremtidige transportkoncepter. Metoden fører igennem en kritikfase, utopifase og virkeliggørelsesfase, som ender op med, at der er konsensus om de temaer/indsatsområder, som skal videreudvikles af nye arbejdsgrupper i en næste fase.

Organisatorisk læring i forsyningskæder
Læring i forsyningskæder, SCL (Supply Chain Learning): I klar erkendelse af, at virksomheder, der er aktører i forsyningskæder, skal udvikle sig også på det organisatoriske plan, er der sat fokus på læring i forsyningskæder i flere af de cases, der er arbejdet med. Der er udviklet et værdifuldt redskab til at afdække, om der er fremmende eller hæmmende faktorer for den fælles læring, der er nødvendig for at skabe en effektiv forsyningskæde.

Udvidet logistiksamarbejde
Traditionelt bliver to virksomheder linket ved at salg og indkøb mødes og indgår en række aftaler vedrørende priser, varer og kvantiteter, hvorefter samarbejdet er i gang. For at få det fulde udbytte af et samarbejde med en partner, kræves det i dag, at flere funktioner imellem to samhandelspartnere deler viden. Det kan være omkring produktudvikling, emballageudvikling, markedsdata og – strategi, logistik og transport, økonomi og informationssystemer.
Derfor skal der i modsætning til tidligere samarbejdes med flere funktioner imellem partnerne, og disse samarbejdsformer skal kunne etableres hurtigt og smertefrit, i samme tempo som nye samhandelspartnerne findes og ikke-konkurrencedygtige må udskiftes. Populært kan man betegne denne tekniske smidighed og fleksibilitet som ”Plug&Play”. Man kan forestille sig en stikdåse og et stik, hvor der er en række ”ben”, der skal være standardiserede og definerede på forhånd for, at man effektivt og hurtigt kan etablere samarbejdet.

Indgåelse af transport- og logistikaftaler
I forbindelse med indgåelse af et tættere samarbejde mellem parter omkring transport- og logistikarbejde er der udarbejdet et sæt vejledninger til brug for såvel transport- og logistikoperatør samt for køberne af ydelserne. Vejledningerne er opbygget som Mind Maps dækkende de væsentligste områder, som sådanne aftaler bør omfatte.

Kombilogistik
Kombilogistik - også ofte betegnet Intermodale transportløsninger – indeholder, at flere transportformer tages i anvendelse i løsningen af en konkret transportopgave, ofte over længere afstande. De mest almindelige kombinationer er - vejtransport/jernbane og/eller vejtransport/søfart.

Citylogistik
En række guidelines og rådgivningsløsninger er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra projektet samt eksisterende materialer. Disse skal som udgangspunkt hjælpe virksomhederne til at finde løsninger på de krav, som på forskellig vis stilles fra kunder og myndigheder.

Teknologisk Institut har medvirket på europæisk plan i arbejdet med at opstille en standard på området, således at virksomheder ikke kommer til at møde forskellige krav fra forskellige myndigheder, by, kommune, region eller land i EU. Standarden har titlen: prEN 14 892 "Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city centers" og indeholder rammer for: Specifikationer af køretøjer, teknik, dimensioner, kapacitetsudnyttelse og miljøpåvirkning – Tidsvinduer – Betalingssystemer, miljøzoner og tariffer – Specielle fordele for visse køretøjer m.v.

Informationsstyring i transportkæder
Informationsbehovene kan i korthed opdeles i to overordnede grupper:

  1. Informationsbehov til transport administration og styring
  2. Informationsbehov til optimering af forsyningskæder

Der kan være mange andre forhold, der skal beskrives, men det beror naturligvis på den enkelte virksomheds karakteristika. Vigtig er det at udarbejde en egentlig kravspecifikation, som tager udgangspunkt i såvel transportørens som kundernes behov for effektivisering og optimering af egne forretningsprocesser gennem de informationsstrømme, der skabes i transportleddet.

Optimering af indgående transport og logistik samt flaskehalse i transport- og forsyningskæder
Mange transport- og logistikopgaver tager sit udgangspunkt i, at der sker en indsamling af enheder på flere geografiske enheder over såvel korte som lange afstande. Et meget væsentligt element er tilrettelæggelse af ruter og i særlig grad kapacitetsudnyttelsen af transportenhederne.
En metode der er defineret i 10 punkter, har i flere tilfælde været anvendt og kan benyttes, hvad enten man skal løse opgaven som transportør eller som den, der er bruger af logistikløsninger. Beskrivelsen er bygget op som en checkliste, der gennemarbejdes.

For yderligere information kan nedenstående pjece downloades: (kan udskrives i A5-format 2-sider)