Fingeraftryk for forebyggende vedligehold og energioptimering i restaurationsbranchen

Esben Vendelbo Foged

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 46.

Måleudstyr, Kølelaboratorium

Fingeraftryk for forebyggende vedligehold og energioptimering i restaurationsbranchen

Projektstart april 2018. Projektet blev afsluttet i 2021.

Formål med projektet
Det overordnede formål med projektet er at udvikle en prototype til udvidet overvågning af walk-in køle- og frostrum i restaurationsbranchen med det formål at opnå energibesparelser, adfærdsregulering, proaktivt vedligehold, forbedret fødevarekvalitet, reduktion af madspild samt et bedre arbejdsmiljø.

Mål for projektet
Restaurationsbranchen er energitung, og paletten af energiforbrugende enheder er bred. I tillæg til dette er restaurationsbranchen en travl branche, hvor der ikke pt. er stort fokus på energibesparelser. 

Ved at analysere opsamlede data fra walk-in køle- og frostrum hos en række udvalgte værter, skal der i projektet findes ’fingeraftryk’ for mulige energisparetiltag, adfærdsregulering samt proaktivt vedligehold. Forventningen er, at der med ideen i projektet kan opnås en årlig besparelse på 28,6 GWh i restaurationsbranchen. Projektets resultater har en generisk karakter, og det vil derfor være muligt at ’kopiere’ resultaterne til andre anvendelsesformål og brancher – som fx hoteller, kantiner, slagtere og bagere.

Projektet indledes med en analyse af eksisterende data, som blev opsamlet for walk-in køle- og frostrum i projektet 'Mobile online målinger af elforbrug i restaurantbranchen'. Denne indledende analyse danner grundlaget for en målrettet dataopsamling hos projektets udvalgte værter.

Herefter udvælges der fem værter (restaurationer), hvor der skal opsættes måleudstyr. De data, der opsamles i værternes walk-in køle- og frostrum, vil bestå i fx temperatur, luftfugtighed, døråbninger, elforbrug og -mønster. Overvågningen vil genkende bestemte ’fingeraftryk’ – nemlig uhensigtsmæssige hændelser, forløb eller profiler i de data, der opsamles fra køleanlægget.

På baggrund af de opsamlede data fastlægges det, hvilke ’fingeraftryk’ der med fordel kan inkorporeres i den udvidede overvågning af walk-in køle- og frostrum, og der udvikles efterfølgende prototyper til den udvidede overvågning.

Prototyperne installeres nu hos de fem udvalgte værter på de samme walk-in køle- og frostrum, hvor der tidligere var opsat måleudstyr, og prototyperne afprøves over en periode på seks måneder. Overvågningen vil ske automatisk ud fra fx mønstergenkendelse og simpel machine learning.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 1. Analyse af eksisterende data: Analyse af eksisterende data opsamlet af R&M-El og Københavns Kommune i det nyligt afsluttede projekt 'Mobile online målinger af elforbrug i restaurationsbranchen'. Formålet med analysen er at opnå erfaring med denne type af data, at få input til hvilke målinger som er nødvendige senere i projektet samt at finde de første anvendelige ’fingeraftryk’.
 2. Udvælgelse af værter: Der udvælges fem værter/restaurationer, hvor der skal opsættes måleudstyr. Værterne udvælges, således at forskellige faktorer som tekniske variationer, forskellig brug, størrelse etc. kan afdækkes.
 3. Erfaringsopsamling, installation og kalibrering: Måleudstyret kalibreres og installeres på de udvalgte køle- og frostrum hos værterne. De installerede sensorer/målere vil bl.a. måle temperatur, luftfugtighed, PIR, proximity og effekt (el). Der planlægges interview med værterne med henblik på at få kvalitativt data om åbningstider, om hvordan køle-/frostrummet anvendes, om anvendte set-punkter og om medarbejdernes respektive ansvar og arbejdsopgaver.
 4. Måleperiode: Data opsamles og kvalitetssikres. Måleudstyret forbliver installeret på anlæggene, således at prototypernes performance kan evalueres senere i projektet.
 5. Databehandling: Data analyseres for at finde ’fingeraftryk’ til implementering i den udvidede overvågning. Derudover arbejdes der med, hvordan ’fingeraftryk’ konverteres til et anvendeligt format samt løbende behandles/analyseres af overvågningsenheden. Det undersøges også, hvordan forskellige fundne ’fingeraftryk’ omsættes til information/handling, som slutbrugeren evt. skal tage stilling til.
 6. Udvikling af prototype: Der udvikles en prototype til den udvidede overvågning, og projektets partnere samarbejder med værterne om at finde den bedste metode for kommunikation mellem prototyperne og værterne.
 7. Funktionsanalyse af prototype: Prototyperne installeres hos de udvalgte værter og afprøves over en periode på seks måneder. Eventuelle fejl rettes løbende. 
 8. Evaluering og erfaringsopsamling: De fem prototyper evalueres. Det undersøges, om prototypen har detekteret de events, der er opstået i løbet af de seks måneder, og om restaurationsejeren har kunnet udnytte alarmerne til at opnå energibesparelser på driften, adfærdsregulering og proaktivt vedligehold – samt om der har været afledte effekter som fx reduktion af madspild. Dette gøres ved at sammenholde de data, der er opsamlet af måleudstyret, som blev installeret i starten af projektet, med den interaktion, der har været mellem prototypen og værten samt dennes medarbejdere. Hvis der observeres ’fingeraftryk’ i data, som prototypen ikke har reageret på, undersøges det hvorfor med henblik på at kalibrere prototypen.
 9. Afrapportering og temadag: Projektets resultater afrapporteres, og der afholdes en temadag for bl.a. følgegruppe, danske restaurationsejere, kølemontører og relevante leverandører til restaurationsbranchen.

Deltagere

 • Teknologisk Institut – Esben Vendelbo Foged (projektleder)
 • Sensohive
 • R&M El
 • AK-Centralen
 • Københavns Kommune.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af ELFORSK.

Dokumenter