Lokal afledning af regnvand - LAR

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR -  Lokal afledning af regnvand.

Hvad er LAR
Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer er:

 • Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner
 • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt
 • Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
 • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

De enkelte elementer kan anvendes alene eller i kombination.

Der findes 3 former for infiltration:

 • Traditionel infiltration i en grøft/faskine
 • Infiltration suppleret med dræn til bortledning af overskydende vand
 • Opmagasinering på overfladen med nedsivning til faskine, der både opmagasinerer og nedsiver Overskudsvand afledes til afløbssystem/recipient

De enkelte metoder kan opdeles på følgende måde:

 • Håndtering ved kilden (indløb/tilløb)
 • Fordampning/nedsivning/forsinkelse
 • Alene forsinkelse/fordampning

Håndtering ved kilden: Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl.

Fordampning/nedsivning/forsinkelse: Grønne arealer, trug, grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder.

Alene forsinkelse/fordampning: Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner.

Datablade
For at skabe et hurtigt overblik over, hvilke elementer, der indgår i LAR-anlæg, er der udarbejdet en række datablade, hvor de enkelte elementer omtales. Klik her for at se de enkelte datablade:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forurening af regnvand
I bymæssig bebyggelse bliver regnvandet forurenet og disse forureninger føres videre til recipient.

Forureningen fra overfladearealer kommer fra afvaskning af veje, fortove, p-pladser mv., fra bilernes forurening, og fra efterladenskaber fra dyr og mennesker.

Materiale og forureninger fra befæstede arealer føres væk som forureninger i regnvandet. Fra trafikken kommer afslidt overflademateriale (asfalt og gummi), sand/grus og partikler fra køretøjer.

Forureningerne kan være:

 • Tungmetaller som kviksølv, kadmium, bly, kobber, zink og krom
 • Organiske miljøgifte fx PAH (polycykliske aromatisk?) og PCB (polyclorede bifenyler)
 • Olie
 • Næringssalte som kvælstof og fosfor
 • Bakterier
 • Vejsalte

Det er primært trafikmængden, der afgør størrelsen af denne forurening.

Forureninger i regnvandet findes i opløst form og i partikelform. De partikelbundne emner kan fjernes ved bundfældning. De opløste emner er sværere at fjerne.

Rensning af regnvand
For at forurenet regnvand skal kunne afledes ved kilden, er det nødvendigt at rense regnvandet før afledning. Følgende metoder kan anvendes til rensning af regnvand:

 • Sandfang
 • Filtrering fx
  • filtrering i grønne overflader/bevoksning
  • små sandfiltre
  • filtre i vejbrønde
  • adsorptionsanlæg
  • andre filtre
 • Olieudskillere
 • Bassiner/vådområder

Sandfang
Sandfang anvendes i forbindelse med alle regnvandsafløb for at få fjerne sand/grus fra regnvandet.

Nedløbsbrønde har et sandfang, der tilbageholder sand og de forurenende stoffer, der kan bundfældes. Nedløbsbrønde er ikke særlig effektive og specielt ikke, hvis de ikke tømmes regelmæssigt.

Filtrering
Rensning i grønne arealer/regnbede: Græsklædte overflader kan både rense og forsinke regnvand. Rensningen sker ved at forureninger sedimenterer på overfladen. Her kan de dels nedbrydes, dels optages af bevoksningen. Vandhastigheden er lav i grøfter/hulninger, og derfor er der stor forsinkelse på regnvandsafstrømningen.

De grønne overflader kan også beplantes med forskellige planter, der medvirker til at fordele belastningen og modvirke erosion.

Sandfiltre: Sand/grusfiltre er en effektiv måde af få fjernet urenheder fra regnvand på. Sand/grusfiltre kan være specielt byggede anlæg eller stenfyldte grøfter, hvor urenhederne filtreres væk, mens vandet synker i grøften og derefter nedsives eller ledes bort.

Filtre i vejbrønde: Der findes forskellige filtre, som kan anbringes i vejbrønde og som kan fjerne olie eller tungmetaller Brøndfiltre kan betragtes som et supplement til de øvrige rensemetoder. De kan  kun benyttes i nedløbsbrønde,hvor udskiftning og vedligeholdelse kan ske regelmæssigt.

Dobbeltporøs filtrering: I Ørestaden findes der et forsøgsanlæg, hvor  partikler, tungmetaller m.v. i regnvand fjernes i et dobbelt- porøst filter.

Olieudskillere
Ved håndtering af olieforurenet regnvand fra befæstede arealer er olieudskillere en god rensemetode. Ved store arealer og store regnvandsmængder, skal udskillerne forsynes med omløb, så ”first flush” renses, og de efterfølgende store regnvandsmængder ledes uden om udskilleren.

Bassiner
Til stærkt forurenet regnvand er bundfældning i bassiner en velegnet rensemetode, specielt hvis pladsforholdene er trange. Der skal være olieudskiller i tilknytning til bassinet. Ved brug af bassiner er det muligt af få ca.70 % udskillelse af suspenderede emner og ca. 30-50 % reduktion af tungmetaller.

Datablade
For at skabe et hurtigt overblik over, hvilke rensemetoder, der kan bruges til at rense regnvand i forbindelse med LAR-anlæg er der udarbejdet en række datablade, hvor de enkelte elementer beskrives. Klik her for at se de enkelte datablade:

 

 

 

 

 

 

 

           

Politikker for håndtering af regnvand
Det er ikke muligt at indføre systematisk brug af LAR-anlæg i en kommune, med mindre, der er taget klar politisk stilling til problematikken omkring håndtering af regnvand. Det kan fx ske ved, at der udformes en politik/strategi, som skal vedtages, og derefter implementeres i kommunens forskellige planer (lokalplaner, spildevandspalner mv.).

Eksempel på en ”regnvandspolitik”.

Regnvandet skal så vidt muligt håndteres lokalt og helst nedsives der, hvor vandet falder. Hvis dette ikke er muligt skal vandet opsamles og afstrømningen udjævnes og forsinkes. Forurenet regnvand fra større veje, parkeringspladser, industriområder mv. skal først renses, inden det løber videre til recipient eller nedsives.

Målsætninger:

 • Anvendelsen af lokal afledning af regnvand skal øges
 • Forureninger skal som hovedregel fjernes ved kilden
 • Ved nybyggeri skal regnvand så vidt muligt nedsives, og hvis det ikke er muligt ,så forsinkes/magasineres inden udløb til recipient
 • Forurenet regnvand skal renses inden nedsivning eller udledning
 • I forbindelse med ændringer i eksisterende bebyggelse skal mulighederne for ændring af regnvandsafledning  med en større mængde LAR-anlæg undersøges
 • Regnvandets indhold af forurenende stoffer skal reduceres ved gadefejning og regelmæssig tømning af vejbrøndene
 • Der skal arbejdes mod, at kantsten fjernes på pladser, hvor regnvand kan afledes til omkringliggende terræn. Hvis regnvandet er forurenet, skal der indbygges renseforanstaltninger