Cellebaseret produktion

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

cellebaseret

Cellebaseret produktion

AP 3 - Optimeret udnyttelse af multifunktionsrobotter

 

 

 

Artikel:

Goodstein, J. (2021) Robotten hvæsser kniven. Maskinmesteren november, side 50

 

Formål

Formålet med projektet er at udvikle konkurrencedygtige produktionsceller i opskæringen, der via udbytteforbedring, større fleksibilitet og bedre kapacitetsudnyttelse optimerer indtjeningspotentialet, reducerer enhedsomkostningerne samt optimerer kapacitetsuafhængig service og vedligehold. Arbejdspakken har til formål at skabe en samlet plan for omstilling til et nyt produktionsparadigme baseret på multifunktionsrobotter fra opskæring og videre ud til pakkeriet.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at betydningsfulde beregninger af areal- og investeringsbehov for en ny produktion i udbening og opskæring baseret på multifunktionsrobotceller er udført. Et skift til multifunktionsceller giver slagterierne en mulighed for et radikalt skift i deres produktionsform til en produktion, der er stærkt automatiseret og dermed medfører et reduceret behov for manuel arbejdskraft. Det betyder, at der ikke er en stor lønomkostning ved at øge den effektive ugentlige produktionstid til f.eks. 120 timer. Den øgede produktionstid forøger også kapacitetsudnyttelsen andre steder i slagterierne. Derudover har den nye produktionsform den effekt, at meget intern sortering og mellemlagring under produktion kan fjernes.

De samlede gevinster for slagterierne er markante, og simuleringer er gennemført for at sikre, at opskæring og udbening baseret på robotceller kan integreres med de andre procesområder på slagteriet som f.eks. slagtegang og køling. Især samspillet med slagtegangen er undersøgt, da den vil køre efter en mere traditionel produktionstid.

Den næste store aktivitet i projektet er at dokumentere projektets resultater, så de kan bruges fremadrettet af slagterierne. De får derved mulighed for at tilføje andre effekter end f.eks. den rent lønmæssige af en reduceret mandskabsstyrke.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at projektet nu er i metodefasen, hvor simuleringer af produktflow, indretning af produktionen samt graden af fleksibilitet for multifunktionscellerne er hovedaktiviteterne. Idégenereringen i projektet pegede på, at der er store gevinster ved at udnytte fleksibiliteten af robotcellerne samt følge og styre produktdata gennem produktionen, så slagterierne kan producere efter ”First In First Out” (FIFO) princippet.

FIFO produktion betyder, at sortering og mellemlagring i produktionen kan undgås helt eller reduceres kraftigt, og den plads, der frigøres ved at fjerne sortering og mellemlagre, kan i stedet bruges til robotceller. Den frigjorte plads er nødvendig, da det forventes, at robotcelleproduktion fylder mere end den nuværende linjeproduktion.

Idégenereringen pegede også på, at eksisterende udstyr, der bruges i linjeproduktionen, i dag kan kombineres med robotcelleproduktion, hvilket er en markant mulighed at forfølge, da det kan reducere omkostningen for slagterierne. Ulempen ved at bruge dedikeret linjeudstyr er, at fleksibiliteten af produktionsapparatet reduceres.

Den næste store aktivitet i projektet er at udarbejde simuleringer af produktflowet ved forskellige konfigurationer af robotcellerne mht. fleksibilitet, kombinere dem med eksisterende linjeudstyr samt estimere omkostninger og pladsforhold. Det er vigtigt at ramme det rette niveau af fleksibilitet både mht. hvilke produkter, der skal kunne bearbejdes i cellerne, men også hvor fleksible cellerne skal være procesmæssigt, dvs. om samme robotcelle f.eks.  både skal kunne udbene en forende samt fjerne sværen fra en kam.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at koncepterne for en ny produktionsform og et paradigmeskift i slagteriindustrien er fundet via inspiration fra andre industrier. Andre industrier bevæger sig mod en modulær konfigurérbar produktion, så produktionsapparatet samtidigt kan håndtere stor volumen og stor produktvariation. Det vil sige en produktion, der i yderste konsekvens kan omstilles dynamisk mellem hvert emne ud fra enten kundeordrer eller en viden i form af data om, hvordan det enkelte emne udnyttes bedst muligt.

Den fremtid vil være realistisk for slagterierne med en produktion med multifunktionsrobotter, som netop vil være i stand til at bearbejde hvert enkelt kødstykke individuelt. Den individuelle bearbejdning er mulig i cellerne og kan tage udgangspunkt i data bearbejdet med kunstig intelligens fra sensorer som f.eks. kameraer, scannere og vægte. 

Med afsæt i den viden er idégenereringen i arbejdspakkenet i gang, hvor den eksisterende viden om produkter, nuværende processer og logistik samt veterinære krav i slagteriindustrien kombineres med multifunktionsrobottens muligheder.

En afgørende forskel på nutiden og fremtiden er, at den store mængde ressourcer og arealer, der i dag bruges på at sortere produkterne flere gange under produktionen, vil reduceres meget kraftigt og på en måde, så sorteringen kommer til at ske meget tættere på  pakning af produkterne

Den næste store aktivitet i projektet er, at idégenerere videre på hvordan en multifunktionscelle skal konfigureres, og hvor multifunktionelle de skal være. Dvs. skal den samme robotcelle kunne bearbejde alle delstykker med alle typer af værktøjer, samt hvordan og hvor i produktionsflowet sorteres produkterne, så der pakkes ifølge de ordrer, som slagteriet skal levere.

Efter idégenereringen kan arbejdet med mere konkrete layouts begynde og bruges til udgangspunkt for beregning af kapacitetsudnyttelse, arealbehov og andre nøgletal.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

I projektet er udviklet en simuleringsmodel, der på et overordnet niveau kan bruges til at simulere nye slagterilayouts fra udligningen til pakkeriet. Simuleringsmodellen vil ikke blive fuldt detaljeret, så den fuldstændigt kan simulere det nuværende slagterilayout, sådan som det i 2019 har været intensionen i projektet, da det ikke længere vurderes at have betydende værdi.

Projektet har sidste år genereret nye layouts af et slagteri, der producerer vha. multifunktionsrobotter, men der er behov for et re-run af idégenereringen, hvor der søges inspiration fra andre brancher for at bryde med den vanetænkning, der ligger i slagteribranchen. Inspiration kan komme fra brancher, der producerer andre fødevarer, medicin eller en hel anden branche. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at inddrage branchen i udviklingen af det fremtidige produktionsparadigme, men erfaringen fra 2019 viser, at ny og anderledes tænkning er påkrævet.

Et nyt produktionsparadigme vil desuden åbne op for, og kræve, at produktionsplanlægningen på slagterierne ændres fra et forholdsvis mandskabskrævende system, hvor den daglige produktion koordineres mellem arbejdslederne. Produktionsplanlægningen vil således under det nye paradigme være fuldt digitaliseret fra det overordnede styringssystem ned til den enkelte robotcelle.