Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra større internationale forskningsinfrastrukturer

Nikolaj  Zangenberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 94.

Forskningsinfrastrukturer - X3

Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra større internationale forskningsinfrastrukturer

Aktivitetsplan nr. X3 - 2016-18

Formålet med BigScience.dk er at give danske virksomheder bedre muligheder for at udnytte Big Science markedet.

BigScience.dk har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled mellem danske virksomheder og de større europæiske forskningsinfrastrukturer. Indsatsen har løftet videnniveauet hos danske virksomheder signifikant og forbedret danske virksomheders muligheder inden for services og leverancer til især de Big Science faciliteter, som Danmark er medlem af. Fx for CERN har indsatsen betydet en vækst i ordrevolumen til Danmark på 400 procent fra 2010 til 2014, og flere firmaer har tilmed etableret deres egen Big Science strategi. Indsatsen bidrager således til danske virksomheders internationalisering og eksport baseret på nye erkendelser, nye tendenser og nye samarbejdspartnere inden for et teknologisk set meget avanceret marked. BigScience.dk bidrager derudover til at sikre maksimalt udbytte af de over 700 mDKK som Danmark årligt investerer i internationale forskningsinfrastrukturer gennem forøgelse af antallet af kontrakter til danske firmaer.

Sekretariatet for BigScience.dk skønner, at verdensmarkedet for varer og tjenesteydelser til konstruktion og drift af forskningsinfrastrukturer er i størrelsesordenen 250–300 mia. kr. årligt.

Dele af dette marked har en meget høj innovationsværdi og vil derfor give virksomhederne et signifikant kompetenceløft, der vil berøre markedsmæssige, procesmæssige, tekniske og organisatoriske funktioner i virksomhederne. Dette vil geare virksomhederne bedre til at operere på beslægtede markedssegmenter: andre forskningsfaciliteter og brancher med tilsvarende krav som fx mediko, forsvar, aerospace, offshore og energi industrier/segmenter. Der er således en signifikant afsmitning af Big Science-markedet. Involverede virksomheder vil mærke fordelene ved at lave Big Science business - fx ved at få nye samarbejdspartnere, åbne nye markeder, få gode referencer og bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret og specialiseret arbejdskraft.

Etableringen af ESS (European Spallation Source), MAX IV (svensk synkrotronfacilitet) og European-XFEL tæt på Danmark giver i de kommende år en unik mulighed for at udnytte, at danske virksomheder for første gang får et hjemmemarked.

for Big Science leverancer. Den geografiske nærhed betyder også, at der er et stort potentiale for, at især ESS kan inddrage danske virksomheder i det regionale netværk af leverandører og samarbejdspartnere, der er afgørende for driften af faciliteten mange år fremover.  

BigScience.dk’s primære målgruppe er de eksisterende medlemmer af Big Science netværket, som pt. består af 183 virksomheder – heraf 2/3 SMV. Målgruppen dækker over et bredt spektrum fra innovative små og mellemstore virksomheder til store multinationale virksomheder. Aktiviteterne er ikke branchespecifikke og dækker lige fra fx opbygning af elektronik og automatisering (måleudstyr, PLC-styring, acceleratorkomponenter, detektorer mm.) til miljø- og energiteknologier og fremstillingsindustri (svejsning, bearbejdning, materialeforskning og -udvikling).

Indsatsen forventes at give følgende resultater:

Fremme innovation i danske virksomheder til gavn for den langsigtede konkurrenceevne. En stor del af opgaverne med konstruktion og drift af Big Science faciliteter er teknisk meget krævende og anvender ofte teknologier, der ligger på den anden side af state of the art. Danske virksomheder, der deltager i arbejdet for og med Big Science faciliteter, oplever et kompetenceløft enten gennem udvikling af ny viden og teknologier eller gennem overførsel af relevant teknologisk viden fra Big Science faciliteterne og de deltagende GTS’er og universiteter. FoU samarbejder støttet fra fx EU/Horizon 2020 er et muligt redskab til at geare virksomhedernes engagement og sikre et stærkere impact.

BigScience.dk skal demonstrere over for virksomhederne – og især SMV, at der er et stort vækstpotentiale i at levere til Big Science-markedet, ligesom virksomhederne skal have hjælp både til at positionere sig teknologisk og til at etablere netværk med Big Science faciliteterne. Big Science markedet er et modent og velkonsolideret marked, der dog påvirkes af hver ny facilitet. Markedet er kendetegnet ved at være konservativt i procedurer, teknologi og fremgangsmåder, samtidig med, at det er teknologisk avanceret og innovativt. Barriererne for nye virksomheder er derfor meget høje, og der er brug for en national indsats for at støtte deres involvering.

Virksomhedernes kompetenceløft stimuleres gennem tre hovedaktiviteter som de involverede firmaer især har pointeret som værende vigtige faktorer for øget succes:

  • At afkode, bearbejde og videreformidle kommercielle muligheder fra Big Science-faciliteterne til de relevante danske virksomheder og at facilitere opbygningen af internationale konsortier med deltagelse af danske firmaer.
  • At samle og formidle den nyeste viden om Big Science faciliteter til danske virksomheder, bl.a. via hyppige kontakter mellem virksomhederne og repræsentanter fra faciliteterne.
  • At afholde fagspecifikke kurser/temadage og at igangsætte specifikke FoU-projekter og innovationssamarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og Big Science faciliteter.

Selvom BigScience.dk med fordel arbejder med en længere række af Big Science faciliteter, så vil ESS spille en særlig rolle på grund af den store danske involvering og den geografiske nærhed. Der skal derfor fortsat være stor fokus på ESS for at sikre, at faciliteten bliver en både videnskabelig og kommerciel succeshistorie for det danske samfund. Hovedparten af de kommercielle udbud fra ESS vil være over de kommende fem år. Det er derfor nu, at de danske virksomheder skal ”slå til” og under vejledning og teknologisk støtte fra BigScience.dk skal vinde leverandøraftaler og driftkontrakter.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.