GTS-nettets Innovationsagentordning

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

InnovationsAgenterne

GTS-nettets Innovationsagentordning

Aktivitetsplan nr. X4 - 2016-18

Forskning har vist, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har en højere bruttotilvækst per medarbejder end virksomheder, der ikke gør. Med det som udgangspunkt er Innovationsagenternes hovedformål at formidle avanceret teknologisk viden i en form, så det understøtter SMV i at kunne udnytte teknologisk innovation som driver af deres specialisering, produktivitet og vækst.

Innovationsagenterne har eksisteret som en national ordning siden sommeren 2010 og har formået at gennemføre innovationstjek hos mere end 3.300 SMV siden start i 2007. Ordningen har videreført mere end 2000 virksomheder til innovationsprojekter i samarbejde med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, private rådgivere, innovationsnetværk, GTS’er eller væksthuse. Det har forbedret SMV’s evne til at indgå i samarbejder med innovationssystemet. Det har endvidere givet fornyet mulighed for vækst hos virksomheder, der hidtil ikke eller kun i begrænset grad har gjort brug af innovativ teknologisk viden i deres forretningsudvikling.

Indsamlede data viser, at hvert andet tjek har ført til et udviklingssamarbejde med GTS-systemet, tæt på 20 % af innovationstjekkede virksomheder involveres også i innovationsnetværksaktiviteter og mere end 10 % indgår et samarbejde med universitet eller akademi. Innovationsagenterne skaber derudover også forretningsmuligheder for private rådgivere, idet næsten hver fjerde virksomhed bliver videreført til en privat rådgiver. Det er via igangsættelse af de samarbejdsforløb, at Innovationsagentordningen er med til at styrke SMV’s kapacitet til at efterspørge og udnytte avanceret teknologisk viden som en central forudsætning for forretningsmæssig innovation. I forhold til GTS-systemet har ordningen vist effektpotentialerne ved at styrke det horisontale samarbejde i viden- og erhvervsfremmesystemet om SMV-indsatsen.

På den baggrund og med resultaterne af en ekstern evaluering har Styrelsen for Forskning og Innovation inviteret til en ansøgning til videreførelse af Innovationsagentordningen for perioden 2016-2018.

Vi foreslår i den kommende 3-årige periode med udgangspunkt i erfaringerne, den eksterne evaluerings anbefalinger og styrelsens ønsker at tage afsæt både i de opnåede resultater og i de innovationsmuligheder, som identificeres for værdikæder og sektorer og direkte adresseres i statens innovationsstrategi.

Med denne ansøgning ønsker vi at skabe et ambitiøst afsæt for med fokus på forbedring af innovationstjekprocessen at levere endnu mere værdi for de virksomheder, der modtager et innovationstjek i fremtiden. Det vil vi gøre ved at:

  • Skærpe ordningens teknologiske profil, så virksomhederne bedre kan skelne os fra andre tilbud i erhvervsfremmesystemet
  • Koncentrere formidlings- og samarbejdsressourcerne på de aktiviteter, der giver os adgang til de bedste virksomhedskandidater og samtidig de bedste videnpartnere til at realisere projekterne med virksomheden
  • Øge professionaliseringen af ordningen, systematisering og videreudvikling af redskaber til innovationstjek på basis af egne og internationale erfaringer samt tilgængelig forskning om teknologisk innovation og barrierer for dette i SMV
  • Skærpe screeningsprocessen af virksomheder for innovationskapacitet og -parathed således, at innovationstjekket får de bedste muligheder for at skabe resultater for virksomheden
  • Tilpasse ressourcerne efter virksomhedernes innovationspotentiale og behov for vejledning og sparring som en forudsætning for, at innovationsprojektet bliver igangsat
  • Øge det garanterede antal tjeks og videreførsler, med fokus på højnelse af kvalitet i især videreførelserne. Derfor vil vi forpligte os til at igangsætte egentlige innovationsprojekter hos en andel af de videreførte virksomheder. Med igangsættelse forstår vi en dybere dialog om mål, metoder og ressourcer, så det sikres, at innovationsprojekterne forankres i virksomhedernes udviklingsstrategier
  • Følge op på igangsatte innovationsprojekter ved foruden at evaluere tjekket også at evaluere kvalitativt på videreførsler og innovationsprojekter og kvantitativt på økonomi på et udvalg af tjekkede virksomheder
  • Udbrede kendskab til igangværende forskningsprojekter, herunder resultatkontrakter i GTS-nettet blandt SMV med henblik på at sikre fortsat teknologisk innovationshøjde i ordningen og for deltagende virksomheder

Innovationsagentordningen vil fortsat udmøntes som et unikt fælles GTS-projekt med involvering af alle ni GTS-institutter. Hermed sikres bredden i forhold til branchemæssig erfaring, innovations- og teknologikompetencer samt regional rækkevidde. Teknologisk Institut vil fortsat agere projektleder og vært for sekretariatet.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.