Projekt - Klimavejen - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Projekt - Klimavejen - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering

Projektstart maj 2014. Projektafslutning oktober 2017.

Projektet er afsluttet

I Danmark er vejtrafik og støj et stadigt stigende samfundsmæssigt problem som især i det seneste årti, har haft politikernes bevågenhed. Den nyeste nationale kortlægning af vejstøj i Danmark fra Miljøstyrelsen i 2007 viste, at omkring 768.000 boliger i Danmark er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Dette er en stigning på 58 % siden 1990. Flere undersøgelser dokumenterer, at belastningen fra trafikstøj har væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser såsom hovedpine, stress, og forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Dette understøtter relevansen af at lave støjreducerende tiltag i de danske byer. Iflg. EU’s støjdirektiv, skal de fleste store og mellemstore kommuner i Danmark udarbejde og følge individuelle støjhandlingsplaner.

Klimatilpasning er et andet politisk prioriteret område, samt en stor kommunal udfordring, som adresserer det stadigt stigende behov for at klimasikre især tætbefolkede bymiljøer. De senere års hyppige skybrud har øget belastningen på de danske afløbssystemer og skønt den årlige nedbør ikke har ændret sig væsentligt, er der dog sket markante stigninger i intensiteten af de enkelte skybrudshændelser. Den 2. juli 2011 blev København eksempelvis ramt af et særdeles kraftigt skybrud og her blev afløbssystemernes kapacitetsproblemer for alvor udstillet. Skaderne blev efterfølgende gjort op til mere end 6 mia. DKK.

En forebyggelse imod oversvømmelser ved lokal afledning af regnvand er nødvendig, idet det estimeres, at der er behov for fornyelse af 700-900 kilometer rørledning om året, mens den faktiske fornyelse ligger på omkring 400 kilometer om året.

Dette projekt adresserer begge udfordringer og arbejder mod en koblet løsning til håndtering af både regnvand og støj.

Mål for projektet

Målet er at udvikle konceptet bag klimavejen, der både er en vej med støjreducerende og drænende egenskaber. Herved reduceres både støjgener i byerne samtidig med at kloaksystemerne får indbygget en ekstra sikkerhed, da vejkassen kan udnyttes som regnvandsbassin i forbindelse med kraftige skybrudshændelser, hvorved oversvømmelser kan undgås. 

Deltagere

  • Teknologisk Institut (Projektleder)
  • Vejdirektoratet
  • Asfaltindustrien
  • NCC A/S
  • Rødovre Kommune
  • HOFOR A/S