Mineraluld – fra deponi til nye byggematerialer

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Mineraluldsaffald

Mineraluld – fra deponi til nye byggematerialer

Hvert år bliver der indsamlet omkring 19.000 tons mineraluldsaffald i de danske kommuner, hvoraf næsten halvdelen bliver deponeret. I et projekt støttet af Miljøstyrelsen vil Norrecco A/S, Nordic Waste A/S og Teknologisk Institut sammen med industripartnerne NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S og Saint-Gobain ISOVER udvikle nye teknologier, så mineraluld kan oparbejdes og genanvendes.

Styrker bæredygtigheden i byggeriet

I projektet skal der udvikles teknologier til at oparbejde mineralulden, så der kan etableres robuste og veldokumenterede genanvendelsesløsninger i stor skala. Udviklingen skal sikre, at brugt stenuld og glasuld kan neddeles og genanvendes på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for miljø og samfund.

- Vi forestiller os, at Danmark med de rette teknologier årligt vil kunne flytte mindst 7.000 ton mineraluldsaffald fra deponierne. Det vil i stedet kunne indgå som råmaterialer i nye byggematerialer, for eksempel som erstatning for sand i tegl og asfalt, og dermed bidrage til at styrke bæredygtigheden i bygge- og anlægsbranchen, fortæller projektleder Sofie Kastbjerg fra Teknologisk Institut.

Genanvendelse er højt på dagsordenen i bygge- og anlægsbranchen, der står for 35% af alt affald, der produceres i Danmark. Blandt andet er isoleringsmaterialer i bygge- og nedrivningsaffald nævnt som et særligt indsatsområde i den nyeste EU-handlingsplan for cirkulær økonomi.

Optager kapacitet på deponiet

Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld og glasuld, der anvendes som isolering i bygninger og bygningselementer. I forbindelse med nedrivning af bygninger bliver mineralulden sorteret fra, men kun genanvendt i begrænset omfang. Det skyldes blandt andet mangel på robuste genanvendelsesteknologier med rette kapacitet. Derfor ender næsten halvdelen af den mineraluld, der indsamles, på landets deponier.

- Mineraluld fylder meget og optager derfor dyr deponeringskapacitet. Så ud over det ærgerlige ved, at så lille en del af affaldet bliver genanvendt, vil det frigøre en masse kapacitet, hvis mineralulden ikke bare ender som deponiaffald, fortæller udviklingschef Jette Bjerre Hansen fra Norrecco, der til daglig modtager og håndterer affaldsfraktioner fra kommunerne og byggebranchen.

Kan erstatte en knap ressource

Oparbejdning af mineraluldsaffaldet kræver, at det neddeles til små partikler. Materialet ligner sand og har derfor potentiale til at erstatte sand i forskellige anvendelser. Sammen med Strøjer Tegl og NCC Industry undersøger Teknologisk Institut derfor muligheden for at bruge materialet til produktion af asfalt og teglprodukter. Det skal blandt andet ske ved prøvefremstilling og test af asfalt og teglprodukter, der indeholder oparbejdet mineraluld.

- På globalt plan er sand ved at blive en knap ressource, fordi efterspørgslen er steget eksplosivt. Derfor glæder vi os over udsigten til, at vores hjemlige mineraluldsfraktioner måske vil kunne erstatte en del af sandet i vores produkter uden at gå på kompromis med kvaliteten af slutproduktet, fortæller Bjarne Bo Lund-Jensen fra asfaltproducenten NCC Industry.

Udfordringer og perspektiver

Mineraluld produceret før 1997 skal, når det bliver til affald, klassificeres som farligt affald. En stor del af den indsamlede mineraluld deponeres.

Korrekt håndtering og oparbejdning af mineraluldsaffaldet vil ikke kun kunne løfte materialerne væk fra deponi og højere op i affaldshierarkiet i værdifulde produkter. Det vil også kunne transformere den del af mineraluldsaffaldet, der skal håndteres som farligt affald, til en afklassificeret sekundær råvare, som på sikker vis kan indgå i det fremtidige genanvendelsesloop for materialerne.

- Indledende neddelingsforsøg viser lovende resultater, og med udvikling af neddelingsprocesserne i tæt dialog med aftagerne af de neddelte materialer er der stort potentiale for genanvendelse fremadrettet, fortæller Christian Bruun Nielsen, direktør for miljø og drift hos Nordic Waste.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektnavn

Udvikling af oparbejdningsteknologi og genanvendelsesløsninger for mineraluld

Projekttype

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Partnere

Teknologisk Institut

Norrecco A/S

Nordic Waste A/S

NCC Industry A/S

Strøjer Tegl A/S

Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER

Tidsramme

Januar 2021 – december 2022

Vigtigste fokusområder

Udvikling af oparbejdningsteknologier til behandling af mineraluldsaffald, så det kan genanvendes frem for at blive deponeret som farligt affald.

Vigtigste miljøgevinster

- Mindre affald til deponi

- Højere genanvendelsesgrad i byggeriet

Understøttede FN-verdensmål

FN Verdensmål 9   FN Verdensmål 12