Nyt innovationspartnerskab styrker kampen for et rent vandmiljø

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Innovationspartnerskabet_for_miljøfarlige_forurenendestoffer_logo

Nyt innovationspartnerskab styrker kampen for et rent vandmiljø

Nyheder

 

4. december 2023

Workshop om det fjerde rensetrin tirsdag den 9. januar 2024

En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut viser, at mange renseanlæg efterspørger overblik over de teknologiske muligheder for at indføre et fjerde rensetrin til fjernelse af miljøfarlige forurenende stoffer.

Derfor sætter Innovationspartnerskabet for miljøfarlige forurenende stoffer fokus på netop det fjerde rensetrin på den kommende worskhop den 9. januar 2024 på Teknologisk Institut i Aarhus.

Workshoppen byder en blanding af workshop-sessioner og faglige oplæg fra Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut, DANVA og en række leverandører af teknologi til det 4. rensetrin. Se det fulde program her.

Som deltager på workshoppen vil du både høre om den nyeste viden indenfor renseteknologier til det 4. rensetrin og få en opdatering på det kommende Byspildevandsdirektiv, såvel fra Miljøstyrelsen og et forsyningsperspektiv. Du vil også få mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af det teknologikatalog, der skal hjælpe problemejere med at identificere den rette teknologi til begrænsning af MFS-udledning.

Målgruppen for workshoppen er både teknologileverandører, forsyninger, kommuner og rådgivere.

Det er gratis at deltage, og der vil blive serveret frokost, kaffe og te i løbet af dagen.

 

3. oktober 2023

Output fra workshop om tungmetaller

Til workshoppen om tungmetaller den 17. maj 2023 deltog over 50 personer med forskellige faglige baggrunde.

Målet med workshoppen var at: 

  • Identificere og prioritere vandmiljøtyper, der udsættes for udledning af tungmetaller 

  • Identificere og rangere nuværende teknologier, der anvendes til fjernelse af tungmetaller 

  • Identificere behov for udvikling af ny teknologi eller vidensoverførsel mellem industrier 

Workshoppens konklusioner er samlet i denne pdf:

 

1. juni 2023

Workshop om tungmetaller den 17. maj 2023

Den 17. maj afholdt Teknologisk Institut en workshop med fokus på fjernelse af tungmetaller i vand. Workshoppen havde deltagelse af over 50 aktører, der repræsenterede myndigheder, kommuner, brancheorganisationer, teknologileverandører, universiteter, vidensinstitutioner og udledende virksomheder. Præsentationerne fra workshoppen kan hentes her:

 

Innovationspartnerskabet for miljøfarlige forurenende stoffer

Et nyt innovationspartnerskab ledet af Teknologisk Institut skal understøtte den nationale strategi for miljøfarlige stoffer og medvirke til at sikre et rent dansk vandmiljø. Formålet er at stimulere kendskab til og interesse for udvikling af teknologiske løsninger.

Skal forkorte vejen til ny vandteknologi

Miljøfarlige stoffer fra virksomheder og industri kan ende i vandmiljøet og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Som led i den nationale strategi for miljøfarlige stoffer er der igangsat et ”Innovationspartnerskab for miljøfarlige, forurenende stoffer” i MUDP-regi under ledelse af Teknologisk Institut. Målet er at kortlægge ny og eksisterende teknologi og dermed forkorte vejen til implementering af kosteffektive løsninger, der sikrer rent vand til danskerne.

- Vi har et vandmiljø, som er presset af miljøfarlige stoffer. Vi skal derfor begrænse stofferne, men for at komme i mål har vi brug for flere tiltag – og især et større vidensgrundlag. Vi skal også finde eller udvikle værktøjer og teknologier, som kan begrænse stofferne i vandmiljøet, udtaler miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet i forbindelse med lanceringen af den nationale strategi  december 2021. 

Overblik og videndeling om vandteknologiske løsninger

”Innovationspartnerskabet for miljøfarlige forurenende stoffer” under ledelse af Teknologisk Institut og med deltagelse af Niras har til opgave at udarbejde et katalog over miljøteknologiske løsninger, der kan begrænse udledningen af miljøfarlige stoffer.

– For visse miljøfarlige stoffer er situationen desværre den, at de dukker op, når vi leder – næsten uanset hvilken type vand vi leder i. Derfor har det stor betydning, at forsyninger, virksomheder og teknologileverandører har adgang til opdateret viden om nye og eksisterende metoder til at overvåge, analysere og rense for miljøfarlige stoffer, og at denne viden bliver delt i vandbranchen. Det betyder, at vi har langt bedre mulighed for at rykke her og nu, men også for at kunne identificere behovet for at udvikle eller videreudvikle renseteknologier, fortæller sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Workshops og webinarer om miljøfarlige stoffer i vandmiljøet

I løbet af innovationspartnerskabet, der forløber i to år frem til 2024, afholdes en række workshops. Her er målet at bidrage til videndeling om miljøteknologiske løsninger og fremme dialog og samarbejde mellem forsyninger og teknologileverandører, men også problemejerne – altså de virksomheder og industrier, der udleder miljøfarlige stoffer.

– Virksomhederne mangler ofte viden og kompetencer for at kunne træffe smarte beslutninger, der kan begrænse eller helt sætte en stopper for udledningerne. Der er både grøn omstilling og god økonomi i at investere i effektive løsninger. Derfor tror vi, at de også vil have en interesse i at deltage, fortæller Caroline Kragelund Rickers.

Den 26. oktober afholdt Clean Cluster i samarbejde med DHI og Teknologisk Institut en temadag om miljøfarlige stoffer i spildevand – med deltagelse af blandt andre Dansk Miljøteknologi, Teknologisk Institut, DHI, Biofos og Vandrensning.com. 

Hvad er miljøfarlige stoffer?

Miljøfarlige stoffer er en bred betegnelse for stoffer og kemikalier, der kan føre til uønskede forandringer i vandmiljøet og udgøre en risiko for mennesker, dyre- og planteliv.

I Innovationspartnerskabet for miljøfarlige, forurenende stoffer er der fokus på blandt andet perfluorerede forbindelser (PFAS), antibiotika, farmaceutiske stoffer og østrogener, tungmetaller, aromatiske kulbrinter – herunder PAH, fenoler, blødgørere, pesticider og mikroplast.

Stofferne forekommer i forskellig udstrækning i alle vandmiljøtyper, herunder i renset og urenset spildevand, regnvand, overfladevand (søer og vandløb), slam, industrivand, drikkevand, afværgevand og i havet.

Innovationspartnerskabets organisation

Innovationspartnerskabet er forankret i MUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen ved Nanna Rørbech og løber i 2 år i perioden juni 2022 – maj 2024. Projektleder er Caroline Kragelund Rickers med deltagelse af Jonathan Guld Christensen, Emil Sunesen og Troels Behrenthz Andersen fra Teknologisk Institut samt Karin Cederkvist og Karen Søgaard Christiansen fra Niras.

Innovationspartnerskabet har en styregruppe med repræsentanter fra: Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi, DANVA, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. 

MUDP står for ”Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram”. Miljøministeriet har siden 2007 haft en miljøteknologisk indsats med en tilskudsordning med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne m.v. 

Læs mere om MUDP her: https://ecoinnovation.dk/