Projekt - Bifangst kan blive til værdifuld ensilage

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Projekt - Bifangst kan blive til værdifuld ensilage

Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer

 

Projektperiode 2016 -2021.

Bifangsterne, som konsumfiskerne med EU's landingsforpligtelse bliver forpligtede til at tage med i land, kan blive til en miljøvenlig råvare, som bliver simpel at håndtere for besætningerne til havs. Ved ensilering om bord på skibene kan biomassen efter behandling afsættes som foder til bl.a. mink og laks.

I projektet Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer skal der sikres en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af bl.a. bifangsterne. Konkret arbejdes der i perioden 2016 til 2019 med prøveproduktion af ensilage på modelfartøjer og en logistikløsning til i havnene i Hanstholm og Hvide Sande.

Landingsforpligtelsen, som er indført af EU, betyder, at fiskerne frem mod 2019 skal lande alt, hvad de fanger, såvel ønsket som uønsket bifangst og fraskær som indvolde og andet organisk restråstof fra fiskene. Formålet med den nye fælles fiskeripolitik er at afskaffe det ressourcespild, der er forbundet med udsmid af uønskede fangster tilbage i havet.

Historisk set har restråstoffet haft begrænset økonomisk værdi, men øget efterspørgsel og højere priser samt landingsforpligtigelsen gør, at ensilering er aktuelt for konsumfartøjer. Projektgruppen forventer at kunne demonstrere over for fiskerne, at produktion af ensilage fra discardfisk og indvolde vil være en økonomisk profitabel løsning på forbuddet mod udsmidning.

Projektets mål

 • Udvikle metode for håndtering af bifangst ombord på mellemstore og store fartøjer

 • Demonstrere økonomisk profitabel produktion af fiskeensilage
 • Være foregangsprojekt for udbredelse af teknologien til nye fartøjer og landingspladser.

Erfaringsopbygning

I projektet er der udviklet, designet og i foråret 2016 blev et ensilageanlæg installeret på Hvide Sande trawleren RI 468 Juli-Ane i forbindelse med en gennemgribende ombygning. Ombygningen er foregået ved Hvide Sande Shipyard, Steel and Service. Skibet er blevet skåret over på midten og forlænget knapt tre meter.

– Ensilageanlægget er pladskrævende, og jeg kan kun anbefale, at man tænker ensileringsanlæg ind i kommende nybygningsprojekter, for det er helt sikkert vejen frem, at man udnytter discarden optimalt, siger Verner Møller, fiskeskipper på RI 468 Juli-Ane.

Ensilageanlægget er udarbejdet i samarbejde med Landia. Anlæggets volumen er 14 ton, og det vurderes, at der er kapacitet til ensilage fra 2-4 sejladser afhængig af fiskeriet. Anlægget er indrettet således, at betjeningen er enkelt, så der ikke skal ansættes mere mandskab med henblik på produktion af ensilage.

Der opnået en del erfaringer og kendskab til udfordringer i forbindelse med design, installation og materialevalg af udviklet ensilageanlæg ombord på Hvide Sande-fartøjet RI468.

Konklusion og perspektivering

– Landingsforpligtelsen er en realitet, og der skal fremadrettet tages vare på hele fangsten. Dette muliggør udnyttelsen af en ny ressource, som tidligere blev smidt over bord. Ensilering er en attraktiv kosteffektiv udnyttelsesmetode til forædling af ressourcerne og ensilagen indeholder byggestenene til mad med bl.a. fedt og protein, siger Karin Loft Eybye, projektleder, Teknologisk Institut.

I løbet af projektperioden ændrede forretningsplanerne sig som konsekvens af ændringer i lovgivningen og ændringer i, hvad der skal genudsættes. Ligeledes er afsætningsmulighederne også blevet mindre, da det ikke længere er en mulighed at afsætte til pelsdyrfoder. Ændringerne har haft den betydet, at ensilering ikke ved projektets afslutning blev implementeret, som løsning til ilandbringelse af rest-råstoffet fra modelfartøjet RI 468 Juli-Ane.

Der er stadig mangel på råstof til olie- og proteinproduktion specielt til opdrætsfisk. Ensilering af protein råvarerne giver en attraktiv øget fordøjelighed som laksefoder.  

Konceptet omkring ensilering ombord på fartøjer bliver i højere grad implementeret i landene om-kring os.

Projektdeltagere

 • Teknologisk Institut
 • Hordafor DK
 • Landia
 • Hvide Sande Shipyard
 • Steel and Service A/S
 • RI 468 Juli‐Ane v/Verner M. Jensen
 • HM 555 ‐ KINGFISHER v/Svenn Grønkjær
 • Hanstholm Havn
 • Hvide Sande Havn
 • Sydvestjysk Fiskeriforening 
 • QFish. 

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram" (GUDP)