Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Martin  Kaasgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 34.

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner - E7

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Aktivitetsplan nr. E6 2017-2019

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter uundgåelige rest- og affaldsmaterialer: Det er fx stenmel fra produktion af granitskærver til beton samt betonaffald fra midlertidige anlægskonstruktioner – til Femern-byggeriet anvendes eksempelvis ca. 160.000 m3 beton til opførelsen af midlertidige konstruktioner, som efter byggefasen skal fjernes igen. Nedrivning af permanente anlægskonstruktioner genererer også anseelige mængder betonaffald af høj kvalitet. Aktuelle eksempler er den kommende nedrivning af den gamle Storstrømsbro (ca. 133.000 tons ren beton) samt nedrivningen af en række motorvejsbroer i forbindelse med byggeriet af den nye jernbane mellem København og Ringsted.  

Genanvendelse af rest- og affaldsmaterialer til nye anlægskonstruktioner forekommer slet ikke i dag, primært fordi dokumentationen (sporbarheden) af materialerne er for ringe til, at de kan anvendes til anlægskonstruktioner. Men eftersom der i andre initiativer oparbejdes bedre metoder til kildesortering og sporbarhed af materialer, er det blevet relevant at udvikle grundlaget for også at anvende rest- og affaldsmaterialer til anlægskonstruktioner.

Der er således et uudnyttet potentiale i at udvikle og dokumentere nye teknologier samt løsninger, som kan føre til optimeret materialeforbrug og –genanvendelse i forbindelse med anlægsbyggerier. Med denne aktivitetsplan fokuseres der specifikt på:

  1. at bane vejen for at kunne genanvende betonaffald i produktionen af nye anlægskonstruktioner
  2. at finde nye og egnede anvendelsesmuligheder for rest- og affaldsmaterialer fra anlægsbyggerier, nærmere bestemt stenmel og betonaffald fra anlægsprojekter.

En primær barriere for at kunne indfri målsætning (1) er, at genanvendelse af beton til nye anlægskonstruktioner ikke er tilladt i gældende standarder og pt. ikke tillades i bygherrens specifikationer for anlægsprojekterne. Det er målet med aktivitetsplanen at skabe den nødvendige tekniske dokumentation, som kan flytte disse grænser – et dokumentationsgrundlag som også vil kunne udnyttes til at opnå myndighedernes godkendelse for anvendelse af betonaffald til anlægskonstruktioner, i perioden indtil de ønskede ændringer i normer og standarder er endeligt vedtaget.

Med henblik på at indfri målsætningerne fokuseres der i aktivitetsplanen specifikt på at gennemføre følgende aktiviteter:

  • Demonstration af potentialet for genanvendelse af nedknust betonaffald i en række anlægsspecifikke applikationer, fx ny beton til ballastkonstruktioner, som typisk udgør mindre udsatte dele af store anlægskonstruktioner eller beton til midlertidige konstruktioner, som opføres og udelukkende har deres funktion i forbindelse med store anlægsprojekters byggefase.
  • Udvikling af nye løsninger for genanvendelse af nedknust betonaffald fra nedrevne anlægskonstruktioner til ny asfaltprodukter, da det forventes, at denne type nedknust beton vil kunne bidrage positivt til drænasfalters materialeegenskaber.
  • Udvikling af produkter, hvori stenmel fra produktionen af granitskærver til anlægsbeton indgår som en væsentlig bestanddel, fx fugematerialer til udendørs belægninger eller nye typer af slidlagsgrus.
  • Udarbejdelse af nye præ-normative standarder for genanvendelse af betonaffald til ny anlægsbeton og til asfaltprodukter, da potentialet for anvendelsen i netop disse to slutprodukter vurderes at være stort.

Målgruppen for aktivitetsplanen er hele værdikæden i anlægssektoren som samlet set tæller 2000 virksomheder, hvoraf SMV-segmentet er stort. Der er et stort forretningsmæssigt potentiale for målgruppen i forhold til en reduktion af udgifter til materialer, reducerede omkostninger forbundet med bortskaffelse af betonaffald samt andre affaldsmaterialer. Endelig forventes aktivitetsplanens resultater at kunne skabe nye forretningsmuligheder med hensyn til omsætning af betonaffald fra anlægskonstruktioner til en byggevare, som prismæssigt og miljømæssigt er konkurrencedygtig med jomfruelige tilslagsmaterialer.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.