Dansk vand skal være grønnere

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Årsrapport 2019 - Forsiden - Til web

Dansk vand skal være grønnere

Teknologisk Institut vil med en ny resultatkontrakt accelerere udviklingen i den danske vandsektor, så det rene vand i fremtiden sikres med bæredygtige, intelligente og effektive løsninger.

Med en målsætning om at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger og en øget eksport af vandteknologi har vandsektoren høje ambitioner for den grønne omstilling. Teknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.

Grøn omstilling af den danske vandsektor
Teknologisk Institut står i perioden 2021-2024 i spidsen for en ny resultatkontrakt: Grøn omstilling af den danske vandsektor. Den tager udgangspunkt i udfordringer og potentialer i vandets vej fra grundvand til spildevand og har gennemgående fokus på et reduceret miljø- og klimaaftryk.

– I Danmark er vi blandt de bedste til at levere rent vand og effektive vandteknologier. Globalt er der dog pres på både kvaliteten og kvantiteten af den tilgængelige vandressource. Derfor er konstant bæredygtig innovation og teknologiudvikling på området afgørende – hvilket samtidigt muliggør eksport af dansk teknologi til resten af verden, siger Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.

Resultatkontrakten har fire fokusområder: rent og sikkert drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling og minimering af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Rent drikkevand – nu og for fremtiden
Over de senere år er der gjort talrige fund af pesticidforurening i dansk grundvand, og en stadig større del af drikkevandsboringerne egner sig ikke længere til drikkevandsproduktion. En nylig undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der findes pesticidforurening i 58 procent af de danske drikkevandsboringer. Truslen mod forsyningssikkerheden vækker stor bekymring både for de danske vandværker, forsyninger og forbrugere.

– Hvis vi for fremtiden trygt skal kunne drikke vand fra hanen, skal udfordringen med pesticidforurenet grundvand løses. Her og nu kræver det bæredygtige teknologier, der kan fjerne pesticiderne fra forurenet grundvand på vandværkerne. Derudover er det centralt, at den fremtidige drikkevandsressource beskyttes, siger centerchef Lotte Bjerrum Friis-Holm, Teknologisk Institut.

Drikkevandskvaliteten kan også forringes ved kontakt med materialer og bakterier i installationer og distributionsnettet. Resultatkontrakten har derfor også fokus på at forbedre dokumentationsgrundlaget for produkter og komponenter, der kommer i kontakt med drikkevand samt på minimering af bakterieforekomst.

Bæredygtig spildevandsbehandling
Fremtidens rensningsanlæg kan mere end blot at rense spildevand.  Allerede i dag producerer flere rensningsanlæg grøn energi i form af biogas. De konventionelle processer på rensningsanlæggene kan dog fortsat optimeres, så kulstof fra spildevandet i endnu højere grad udnyttes fremfor at belaste klimaet.

– I den grønne omstilling af vandsektoren er det afgørende, at vi får udnyttet den ressource, som spildevandet udgør. I resultatkontrakten udvider vi derfor vores laboratoriefaciliter, så vi får endnu bedre forudsætninger for at øge energiudbyttet ved biogasproduktionen, fortæller sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Et rent vandmiljø
Afstrømning fra landbrug, nedsivning fra kemisk industri, gartnerier og lossepladser og udledning af spildevand har været medvirkende årsager til forurening af vandmiljøet. I forbindelse med resultatkontrakten er et indsatsområde beskyttelse af vandmiljøet og af vores grundvand, fx ved at afværge af jord- og grundvandsforureninger med bl.a. pesticider, PFAS og oliestoffer og ved at rense spildevand for lægemiddelstoffer og resistente bakterier.

Der vil yderligere være fokus på fortsat beskyttelse og forbedring af vandmiljøet.

– Oprydningen efter tidligere tiders forureninger viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at vores aktiviteter i dag ikke belaster vandmiljøet. Det er derfor et centralt indsatsområde at få minimeret tilførslen af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.

Vandeffektiv industri
I flere industrier med stort vandforbrug er der i disse år stort fokus på øget vandeffektivitet, fx gennem rensning for uønskede stoffer i procesvand, øget vandgenbrug i delprocesser og udnyttelse af ressourcer i proces- og spildstrømme.

På Teknologisk Institut vil et nyt testcenter gøre det muligt for virksomheder at få lavet uvildig test af rensningsteknologier alene eller i kombination på eget proces- eller spildevand. Den optimerede vandeffektivitet forventes at have stor betydning for de vandforbrugende virksomheder. Helt aktuelt arbejdes fx at nedbringe vand- og energiforbruget i et projekt hos fiskemelsproducenten TripleNine gennem øget genbrug af virksomhedens lossevand.

Partnerskaber mod en grønnere vandsektor
”Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi” har formuleret ambitiøse mål for vandsektoren – herunder energi- og klimaneutralitet og en fordobling af vandteknologieksporten i 2030.

– For at nå i mål med ambitionerne er der behov for at kræfterne i vandsektoren samles. Samarbejdsprojekter er derfor en vigtig del af resultatkontraktens aktiviteter. Vi har behov for at samarbejde bredt med blandt andre teknologileverandører, regioner, forsyninger, rådgivere, vandforbrugende virksomheder og universiteter. Dermed tror vi på, vi opnår de bedste muligheder for at identificere udfordringerne, udvikle de rette løsninger og forankre dem i vandbranchen, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.

Kontaktinformationer

  • Lotte Bjerrum Friis-Holm, centerchef, Teknologisk Institut, mail: lbfh@teknologisk.dk, mob. 7220 1837.

Resultatkontrakt
Resultatkontrakten ”Grøn omstilling af den danske vandsektor” er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om resultatkontrakten på Bedre Innovations hjemmeside:

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. 
GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

Læs mere om resultatkontrakter