Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

IFRS Navigator

12. - 13. juni 2024 Hellerup Garantifor afholdelse
DKK  10.999
ekskl. moms
Nr. 86117 P

De internationale regnskabsregler, som alle børsnoterede selskaber aflægger regnskab efter, udgør en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger IFRS-årsrapport, eller når din virksomhed rapporterer til et moderselskab efter IFRS. På kurset får du praktisk og direkte anvendelig viden om de internationale regnskabsstandarder.

Få styr på internationale regnskabsregler

Regnskabsreglerne og den praktiske brug af reglerne udvikler sig konstant, og derfor er det væsentligt for medarbejdere eller ledere i en økonomi-/regnskabsafdeling at vedligeholde og udvikle deres viden om og tilgang til IFRS. Formålet med kurset er at gøre kursusdeltagerne langt klogere på løsningen af praktiske problemstillinger inden for de ”almindelige” standarder og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksisser inden for områder, der er relevante i stort set alle virksomheder. Kurset giver dig en række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dem, der allerede har nogen erfaring med regnskabsaflæggelse efter IFRS – men som har behov for nye impulser, ekstra træning i visse områder, og som er interesserede i at følge med i de praktiske problemstillinger, som hele tiden melder sig.

Du kan være økonomichef, regnskabschef, controller eller have lignende ansvarsområder. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til IFRS og arbejder/har arbejdet med IFRS i praksis. Kurset kan også med fordel tages af de medarbejdere, som indtil nu kun har arbejdet med årsregnskabsloven og ønsker at udvide deres viden om regnskab.

Udbytte

 • Indblik i, hvorledes konkrete problemstillinger løses under IFRS på udvalgte områder, hvor der ikke er nogen specifik vejledning under IFRS
 • Træning i den praktiske anvendelse af standarderne og en række værktøjer, der er direkte anvendelige i dit arbejde
 • Mulighed for at drøfte praktiske IFRS-problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter
 • Mulighed for at teste dit konkurrencegen ved at deltage i små konkurrencer i løbet af kurset
 • Mulighed for at tilmelde dig IFRS Network – et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele viden og udfordringer med

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter skal indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.)
 • Materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Præsentation af den primære opgørelse – muligheder for at tilpasse præsentationsformen, så den stemmer overens med virksomhedens forretning
 • Leasing – herunder behandles udvalgte problemstillinger vedrørende opgørelse af leasingforpligtelse samt skillelinjen mellem servicekontrakter og leasingkontrakter
 • Udskudt skat, herunder grundlag for aktivering
 • Finansielle instrumenter – kriterier for anvendelse af regnskabsmæssig afdækning på valutaterminsforretninger og renteswaps samt afdækning af udenlandske investeringer. Endvidere behandling af førtidsindfrielse af gæld (frivilligt og ved tvang)
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov, fordeling af nedskrivning på aktiver
 • Nærtstående parter – definition af ”key management personnel”, identifikation af nærtstående parter og omfanget af transaktioner, der er omfattet, herunder forpligtelser (”commitments”) over for ledelsen
 • Virksomhedssammenslutninger - grundlæggende principper for den regnskabsmæssige behandling, herunder værdiansættelse af overtagne aktiver og godwill
 • Segmentoplysninger - fastlæggelse af operationelle og rapporteringspligtige segmenter og krav til oplysninger
 • Oplysningsreglerne efter IFRS – praksis gennem de senere år har vist, at også oplysningsreglerne efter IFRS er af stor betydning – ikke mindst ved Fondsrådets kontrol. Kurset vil derfor også fokusere på, hvorledes disse krav overholdes i praksis
 • Nye IFRS-standarder undervejs

Form

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver og små konkurrencer. Både undervisning og opgaver er baseret på de problemstillinger, som vores undervisere løbende støder på i forbindelse med deres arbejde i virksomhederne, og der er afsat god tid til diskussioner. Derfor kan vi love dig, at kursusforløbet giver dig inspiration og praktiske værktøjer med hjem.

Kurset svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

25656
Underviser

Underviserene er førende IFRS-eksperter, der har et internationalt netværk af andre eksperter på området at trække på. Alle undervisere har omfattende undervisningserfaring og årelang praktisk erfaring med IFRS – og i øvrigt mange tilgrænsende områder som årsregnskabsloven, selskabslovgivningen mv., der i nogle tilfælde kan være relevante i en drøftelse. Vi bestræber os på at komme hele vejen rundt om IFRS, så regnskabsaflæggelsen så vidt muligt afspejler den underliggende forretning.

Vælg dato

Hellerup
12. - 13. juni 2024
 Garantifor afholdelse