Alternativ anvendelse af blod

Mari Ann Tørngren

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 82.

blod

Alternativ anvendelse af blod

Formål

Formålet med projektet er at skabe et vidensgrundlag, der i højere grad gør det muligt at udnytte komponenter fra blod til human anvendelse og medicinske formål.

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at arbejdet med identificering og indkøring af teknologier og analysemetoder til udvinding af farveløst blodprotein er gennemført i laboratorieskala. Til affarvning af blodets hæm-del er screenet 4 proteaser ved enzymatisk hydrolyse. Kvaliteten af hydrolysen er vurderet ud fra analyser for degree of discoloration (DD%), hydrolyseringsgrad (DH%), proteinudbytte samt aminosyreprofil. Som succesparameter for acceptabel affarvning anvendes farven på kommercielt tilgængeligt blodplasma. Der er identificeret et enzym, der er i stand til at affarve med kun 2 timers inkubation og opnå DD% = 80, DH% = 7% og recovery på ca. 80%. Dette tyder på effektiv affarvning med lav hydrolysegrad og højt udbytte, hvilket er meget lovende, hvis proteinkvaliteten fortsat er høj.

Der er desuden bevilliget støtte til nyt laboratorieudstyr fra Norma og Frode S. Jacobsens Fond, der i det nye år skal indkøres og på sigt bidrage til bedre fraktionering og frysetørring af protein i laboratorieskala samt bidrage med ny viden omkring fraktionernes molekyle-sammensætning.

Den næste store aktivitet i projektet er at sætte metoden op til food-grade standard, så proteinet kan analyseres sensorisk. Den optimale hydrolysegrad bestemmes dernæst ud fra proteinfraktionens intensitet af bitter smag.

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, opstart af aktiviteter indenfor fokusområdet ”nye ernæringskorrekte fødevarer” hvor målet, på sigt, er at kunne fremstille prototyperecepter for fødevarer med høj ernæringsværdi, baseret på nye blod-ingrediens. Der er igangsat arbejde omkring identificering af succeskriterier til kravspecifikation for den ny ingrediens vedr. farve, smag og ernæringskvalitet m.m. samt identificeret forskellige metoder til fjernelse af farve og relevante analysemetoder til test af kvalitet. Der er desuden søgt støtte til nyt laboratorieudstyr hos Norma og Frode S. Jacobsens Fond, der vil kunne optimere både kvaliteten af analyserne samt bidrage med ny viden omkring blod fraktionernes sammensætning. Aktiviteterne omkring fjernelse af farve, vil foregå i tre trin,

Trin 1- Fjerne farve: Screening af 1-3 proteaser, ved varierende inkubationstid og evt. dosis. Sammenhængen mellem forskellige behandlinger og blodets farveintensitet samt hydrolyseringsgrad dokumenteres.

Trin 2 - Restfarve af blodprotein: Det undersøges om blod og/eller hydrolysater med for høj farveintensitet kan efterbehandles med elektrolyse, aktivt kul og /eller ozonering. Det vurderes, om slutproduktet er levnedsmiddelegnet før sensoriske egenskaber vurderes.

Trin 3 - Optimeret smag og funktionalitet: De mest lovende proteinfraktioner screenes for bittersmag, hvor blodplasma anvendes som reference. Det undersøges desuden om hydrolysater med høj hydrolyseringsgrad med fordel kan membranfiltreres, så de mindste peptider fjernes og smagen herved optimeres. Hvis muligt testes for kvalitetsparametre med relation til funktionalitet og ernæring.

Den næste store aktivitet i projektet er, at frembringe resultater for trin 1 samt elektrolyse i trin 2.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er identificeret fem anvendelsesmuligheder for blod:
(1) funktionelle ingredienser, (2) farmaceutiske produkter, (3) passiv immunisering, (4) bioplast og (5) nye ernæringskorrekte fødevarer.

Ved 1. følgegruppemøde blev hver anvendelsesmulighed vurderet og prioriteret, og der blev udvalgt tre fokusområder, der i varierende grad arbejdes videre med:

• Ernæringskorrekte fødevarer. Vil være projektets hovedfokus. Målet er at fremstille prototyperecepter for 1-3 fødevarer med høj ernæringsværdi. Der skal opstilles succeskriterier til aminosyresammensætning, smag samt opbevaring. De indledende aktiviteter bliver at teste forskellige teknologier/metoder til fjernelse af farve uden dannelse af bitter smag og betydelige udbyttetab,

• Bioplast. Anvendelsen af blod som råvare til bioplastproduktion diskuteres indledningsvist internt på TI, hvorefter der tages kontakt til eksterne interessenter. Der udarbejdes en business case, der skal bidrage til en vurdering af det reelle potentiale ved idéen og eventuelle finansieringskilder overvejes.

• Passiv immunisering. Der samles op på tidligere og nuværende aktiviteter indenfor udfasning af medicinsk zink i svineproduktionen. Potentialet for anvendelse af blod diskuteres, og værdien for udarbejdelse af en virusvalidering vurderes. 

Alle tre fokusområder vil blive inddraget i de scenarier, der skal beskrives, men faglige aktiviteter vil primært tilknyttes ‘Ernæringskorrekte fødevarer’ og i mindre grad ‘Passiv immunisering

Den næste store aktivitet i projektet er, at detailplanlægge og teste metoder til at fjerne farve fra blodkomponenter.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Der er foretaget en litteraturgennemgang samt en redegørelse over nuværende praksis for anvendelse af griseblod. På baggrund heraf, er der udarbejdet et beslutningsgrundlag for prioritering af projektets fremadrettede fokus. Der er desuden samlet en følgegruppe med repræsentanter fra Tican, Dat-Schaub og Danish Crown og der er indkaldt til første følgegruppemøde den 25.3 2020. Følgegruppemødets formål er at få diskuteret og besluttet hvilke komponenter og mulige alternative anvendelser der skal arbejdes videre med i 2020-21.