Bakterieoverførsel mellem produkter og flader

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

bakterie

Bakterieoverførsel mellem produkter og flader

Formål

Projektets formål er at skabe input til risikovurdering af, hvor meget produkt der skal kasseres/tilbagetrækkes/tilbagekaldes ved påvisning af Listeria monocytogenes i produkter eller på udstyr i en kødforarbejdningsvirksomhed. Målet er at undersøge og beskrive, hvordan bakterier flyttes mellem produkter og flader og videre til efterfølgende produkter og flader.

 

 

Artikel:

Terrell, G., Granly Koch, A. (2021) God produktionshygien är "licence to produce". Livsmedelsnyheter, 9. september

Terrell, G., Granly Koch, A. (2021) God renholdelse er "licence to produce". Fødevaremagasinet februar, side 18


Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er kørt to runder sliceforsøg i pilot plant med en ‘ny’ slicer. I den ene forsøgsrunde blev der podet med ultra-lavt podeniveau (1-10 CFU/cm2), for bedst muligt at simulere en rigtig hændelse. I den anden forsøgsrunde blev der podet med ca. 103-104 CFU/cm2 for at have et 1:1 sammenligningsgrundlag med tidligere forsøg med den ‘gamle’ slicer.

Der er desuden genereret et notat med opsamling af resultater vedrørende bakterieoverførsel fra litteraturen og tidligere DMRI/SAF projekter.

Den næste store aktivitet i projektet er, at data fra de to sidste forsøgsrunder skal analyseres og afrapporteres. Herefter skal projektet afsluttes med udarbejdelse af en guideline og om muligt et beregningsværktøj til brug ved risikovurdering i forbindelse med en kontamineringshændelse.

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at data genereret ved sliceforsøg i pilot plant i Q2 er blevet analyseret og afrapporteret. Et meget forsigtigt estimat er, at omkring 10-20% af Listeria monocytogenes celler fra et forurenet produkt overføres til udstyret under slicening. I sliceprocessen overføres disse celler fra udstyret til efterfølgende produkt i en hastighed, der for de første 1.000-2.000 skiver er eksponentielt faldende, og derefter tilsyneladende overføres i et stokastisk (tilfældigt) mønster.

Disse estimater gælder for både skinke og kødpølse, som blev undersøgt i forsøget, og stemmer desuden overens med resultater opnået ved tidligere forsøg, hvor podeniveauet var højere, og/eller der var brugt en anden testorganisme (Brochotrix thermosphacta). Den stokastiske overførsel forklarer hvorfor, der selv efter 11.000 skiver ind imellem kunne detekteres Listeria omend på et meget lavt niveau.

Den næste store aktivitet i projektet er, at sliceforsøget skal gentages med en anden slicer. Alle tidligere forsøg har været udført på én og samme slicer, og det er derfor af stor betydning at få fastslået, om resultaterne kan reproduceres på et andet udstyr og dermed sandsynliggøre, hvorvidt de konklusioner, der er draget, kan anvendes universelt. Det skal derudover vurderes, om der er statistisk belæg for en modellering og/eller ekstrapolering af resultaterne til at gælde meget lave forureningstilfælde, som alt andet lige, vil være mere virkelighedsnært. Men som grundet store usikkerheder i mikrobiologiske metoder, er meget svære at replicere i en testopstilling.

Afslutningsvis udarbejdes en guideline til brug for industrien, med input til en risikovurdering af, hvor meget produkt, der skal tilbagekaldes ved påvisning af Listeria i produkter eller på udstyr.

bakt

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at forsøg i pilot plant i maj, som grundlæggende var en gentagelse af to forsøg foretaget i 2019, har vist, at der selv med et lavere podeniveau (3-4 log CFU sammenlignet med 5-6 log CFU i 2019-forsøgene) er Listeria at finde i slicede kødprodukter lang tid efter en kontamineringshændelse.

Efter at have kørt en Listeria-kontamineret blokvare igennem en industriel slicemaskine, blev det vist, både for kogt skinke og for kødpølse, at selv efter at ca. 11.000 skiver ‘ren’ blokvare var kørt igennem maskinen, var der fortsat (om end) meget lave forekomster af Listeria at finde på produkterne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal planlægges 1-2 forsøg mere i pilot plant til afvikling i Q3. Disse forsøg skal afdække, dels om de hidtil opnåede resultater kan reproduceres på en anden slicemaskine, og dels om der kan genereres brugbart data hvis podeniveauet bliver sænket yderligere (til et mere virkelighedsnært niveau).

Data fra forsøgene, sammenholdt med data fra tidligere projekter (SAF-/GUDP-projektet "RENPÅNY" og SAF-projektet "Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien" (AP2 "Desinfektion af svært tilgængelige steder")), vil herefter blive behandlet med henblik på evt. modellering.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er startet med udarbejdelse af et årsagsdiagram med henblik på at danne et overblik over, hvor i processen der er størst risiko for at introducere, sprede og/eller opformere L. monocytogenes. Årsagsdiagrammet vil danne grundlag for et oplæg til det første følgegruppemøde.

Der er igangsat en opsamling af viden og erfaringer vedr. overførsel af bakterier opnået i tidligere projekter (SAF-/GUDP-projektet "RENPÅNY" og SAF-projektet "Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien" (AP2 "Desinfektion af svært tilgængelige steder")).

Der er etableret en følgegruppe, og første møde afholdes ultimo april.