Reduktion af Emissioner fra Mark (REM)

Sune Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 15.

Emissioner - mark

Reduktion af Emissioner fra Mark (REM)

Projektstart januar 2020. Forventet afslutning marts 2023.

Landbruget står for mere end 20 % af den samlede udledning og er derfor et af de områder, hvor der kræves en stor indsats for at opnå målet om klimaneutralitet i 2050. Ligeledes står landbruget for mere end 90 % af den samlede ammoniakfordampning, der er til stor gene for det omkringliggende miljø.

 

Der er derfor nødvendigt at få nye miljøteknologier i spil, som kan være med til at nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget. For at understøtte teknologproducenternes udvikling, er der behov for hurtige og kosteffektive metoder til at vurderer miljøteknologiernes reduktionspotentiale. Dette er nogle af de ting, der er fokus på i REM projektet.

Tre teknologier bringes i spil

Det primære formål med projektet er at dokumentere effekten af tre teknologier, som til sammen kan få stor indflydelse på den samlede emission fra gylle fra stald og lager til mark, og dermed være med til at spille en central rolle i forhold til at opnå reduktionsmålene i Danmark, samt bidrage til at bringe landbruget i en mere bæredygtig og klimavenlig retning.

Der er på nuværende tidspunkt et stort behov for at identificere og afdække teknologier, som kan være med til at reducere udledning af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget, idet der i dag arbejdes med teoretiske emissionsfaktorer, hvor det er estimeret at 1 % af den mængde kvælstof, der spredes ud på marken, omdannes til lattergas. Da der i projektet arbejdes med afprøvning af nye teknologier, hvor effekt på klima endnu er ukendt, er det relevant at undersøge, hvor stor reduktion disse teknologier reelt set kan bidrage med. For at nå dertil arbejdes med udvikling af nye og optimerede målemetoder.

Emission - Mark

Effektivisering af kendte målemetoder

På nuværende tidspunkt er det både dyrt og tidskrævende at få lavet emissionsmålinger fra mark, og det er kun få institutioner, primært universiteter, som har viden, erfaring og udstyr til at måle lattergas fra marker. Universiteterne er i stort omfang optaget af emissionsmålinger i forskningsprojekter, og har derfor lille kapacitet til test og verifikation af nye teknologier for virksomheder. Teknologisk Institut har stor erfaring med måling af emissioner fra landbruget og udførsel af markforsøg, hvorfor opgaven med måling af gasemission fra mark er en naturlig udvidelse af vores service til erhvervet.

Den nuværende praksis for måling af lattergas og ammoniak indebærer måling med forskellige typer teknologier. I projektet er hensigten at udvikle et fluxkammer, som kan tilpasses målinger af både ammoniak og lattergas. Opsamling af data vil ske automatisk via udstyr, som kan måle både lattergas og ammoniak meget præcist. Data opsamles online, hvorved der opnås en høj opløsning af data ved måling fra op til 16 fluxkamre per forsøg.

I projektet er et af målene at integrere fluxkammermålingerne i et klassisk udbytteforsøg i marken. Dermed vil man kunne vurdere både klimaeffekt, udbytte og den økonomiske effekt af de teknologier, man tester, uden ekstra afprøvninger. Afgrødens optag af kvælstof bliver også målt for at vurdere, hvor godt det bliver udnyttet, og hvor meget der tabes til miljøet.

Mål for projektet

 • At opnå dokumentation for miljøteknologiernes klimaeffekt fra lager og i marken, for at begrænse landbrugets udledning af lattergas
 • At opnå dokumentation for miljøteknologiernes effekt på ammoniakfordampning fra lager og mark
 • At opnå mere effektive og tidsbesparende målemetoder, hvor det er muligt både at måde klimagasser og ammoniak via automatiserede kontinuerlige målinger
 • At udvikle forsøgskoncept, hvor udbytteforsøg kombineres med emissionsmålinger
 • Af opnå anerkendelse af de nye målemetoder gennem udarbejdelse af verifikations protokoller og samarbejde med VERA, ETA-Danmark og Aarhus Universitet

Aktiviteter

 • Lagerstabilitetstest af gylle behandlet med teknologierne
 • Indledende test af målekamre udviklet i projektet
 • Udførsel af markforsøg i forskellige afgrøder med måling af emission

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

GUDP - Logo - 2019

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • FCSI ApS
 • N2 Applied
 • JH Agro

Kontaktpersoner

 • Miljøteknologi: Projektleder og konsulent Sune Petersen, mobil: 7220 3315,
  mail: spet@teknologisk.dk
 • Markforsøg: Forretningsleder Ann Britt Værge, mobil: 7220 1032, mail: abv@teknologisk.dk

Vil du vide mere

Relaterede cases