Reduktion af Listeria monocytogenes i fersk kød

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

opskær

Reduktion af Listeria monocytogenes i fersk kød

Formål

Projektets formål er at fastlægge, hvordan forekomst af Listeria monocytogenes i fersk kød kan reduceres.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at de aftalte justeringer til Listeria Action Card’et er foretaget, og det opdaterede LAC er sendt ud til følgegruppen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at Listeria Action Card’et bliver publiceret (primo 2022), så det bliver offentligt tilgængeligt (i proces). Herefter er projektet afsluttet.

Terrell, G. (2021) Listeria i fersk kød. Fødevaremagasinet november

Terrell, G. (2021) Listeria och färsk kött. Livsmedelsnyheter december

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt evalueringsmøde med følgegruppen. Her blev det besluttet at forlænge testperioden for Listeria Action Card’et (LAC’et) ude hos virksomhederne, for at få et mere fyldigt datasæt og mere erfaring i brugen af LAC’et til at vurdere det ud fra.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der efter ønske fra følgegruppen bliver lavet nogle småjusteringer i LAC’et, at virksomhederne arbejder videre med at teste LAC’et, og at der bliver afholdt et afsluttende evalueringsmøde i begyndelsen af december 2021.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der foreligger en færdig masterudgave af et Listeria Action Card (LAC), som ikke blot omfatter et evalueringsskema og detaljerede beskrivelser af hver enkelt proces i relation til forekomst og bekæmpelse af Listeria, men desuden også indeholder et detaljeret og søgbart litteraturstudie med referencer fra tidligere DMRI projekter og videnskabelige artikler.

LAC’et er udsendt til test i de virksomheder, der er repræsenteret i følgegruppen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal afholdes evalueringsmøde med følgegruppen, og at projektet formelt bliver afsluttet.

redlist

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget observationer (virtuelt og fysisk) på flere slagterier. Alle observationer er foretaget for at understøtte udarbejdelsen af Listeria Action Card’et. Der er desuden arbejdet på brugerfladen for at sikre, at den opfylder de behov for brugervenligheden, der er formuleret i kravspecifikationen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at Listeria Action Card’et bliver frigivet til test - i første omgang i følgegruppen. Derefter foretages eventuelle finjusteringer baseret på feedback fra testen.

reduktio

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført en omfattende litteratursøgning, og disse er lagt som referencer i Listeria Action Card’et. Listeria Action Card’et foreligger i en næsten færdig Beta version, og der er foreløbig udført indledende, korte observationer på 2 slagterier (ét ved fysisk tilstedeværelse og ét ved virtuel observation).

Den næste store aktivitet i projektet er, at der udføres en del flere og længerevarende observationer på forskellige slagterier, samt at Listeria Action Card’et justeres og færdiggøres med udgangspunkt i de observationer, der bliver foretaget. Dette arbejde er udsat til 2021.

listeria

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er fundet en løsning til at foretage observationer virtuelt på slagterierne. En teknologi som dels gør projektets gennemførelse uafhængigt af de nuværende corona restriktioner, men som også har potentiale for mange andre projekter både nu og fremover.

Der udarbejdes et Listeria Action Card, som er et Excel baseret værktøj til at evaluere virksomhedens hygiejne relateret til Listeria. Værktøjet er adaptivt og indeholder risikovurderinger, input til fejlsøgning og konkrete forslag til korrigerende handlinger for hver delproces. Værktøjet udarbejdes først i en beta version, som efterfølgende verificeres og justeres via SmartPhone baserede virtuelle observationer. Der er tegnet abonnement på en virtuel platform, der skal danne basis for observationerne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at færdiggøre det påbegyndte Listeria Action Card (i beta version) og sideløbende indkøre rutiner for brug af den virtuelle platform i samarbejde med slagterierne.

Dernæst arbejdes der på, at verificere og justere værktøjet ved observationer på 2-4 slagterier med henblik på at inkludere så mange forskellige processer, udstyr og arbejdsgange som muligt.

re

Artikel:

Granly Koch, A., Terrell, G. (2020) Listeria Monocytogenes - en sejlivet bakterie, der kan styres på flere måder. Fødevaremagasinet september side 18

 

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der bliver arbejdet på at opdatere observationer og vurderingskriterier til hygiejnegennemgang af slagterier med fokus på Listeria. I denne proces arbejdes der med at udarbejde et interaktivt og fleksibelt inspektionsskema (Listeria Action Card), så det kan imødekomme de store variationer, der er i produktionsapparatet og processerne fra virksomhed til virksomhed

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre observationer på slagterier for at efterprøve og justere det opdaterede skema. Denne aktivitet er afhængig af, at der igen bliver åbnet for forsøg på slagterierne efter Corona-nedlukningen.

inspek

Inspektionsskema til brug ved hygiejnegennemgang af slagterier

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

I projektet er det i 2019 forsøgt at identificere mulige kontaminationsveje af Listeria på slagtegangen og i opskæringen ud fra prøvetagning på fire slagterier, der adskiller sig fra hinanden bl.a. i forhold til slagteprocesser.

Status for Q1 2020: Da der pt. udskiftes robotter på slagtegangene på flere af de deltagende slagterier, er prøvetagningen sat i bero. Det skal desuden besluttes, om der i fremtiden skal skiftes analysestrategi således, at der i stedet for at analysere for Listeria monocytogenes analyseres for Listeria spp., da frekvenserne af Listeria monocytogenes generelt er for lave og for varierende til, at der kan drages sikre konklusioner ud fra det indsamlede datamateriale.

Sidste typebestemmelse af isolater af Listeria monocytogenes fra prøver taget på slagtegang, køl og opskæring er færdiggjort. Analyserne peger på, at Listeria fra næsebor/næsegang kan være en vigtig kilde til kontaminering af forender. Derudover viser analyserne, at enkelte af de dominerende typer af Listeria, som findes på bånd og produkter i opskæringen, kan stamme fra slagtegangen, hvor de findes på enkelte slagtekroppe. Herfra sker der en signifikant stigning i frekvens af disse typer af Listeria til bånd og produkter i opskæringen.

Der er påbegyndt en optegning (tabel) over udstyr på slagtegangene på de fire deltagende slagterier med det formål at afdække hvilke forskelle i udstyr, der eventuelt kan sammenholdes med observerede forskelle i frekvens af Listeria på de fire slagterier. Med udgangspunkt i denne tabel skal der udvikles et simpelt digitalt ”Listeria action card”, der ved brug kan afdække potentielle risikoområder i forhold til kilder til Listeria på hhv. slagtegang og i opskæringen.

Der er udarbejdet et litteraturstudium, hvor fokus har været på at afdække dels den videnskabelig litteratur i forhold til forekomst og potentielle kilder til spredning af Listeria monocytogenes på slagtegangen og dels tidligere undersøgelser foretaget af DMRI vedrørende testede tiltag til reduktion af bakterier på slagtegang og på produkter.