Sikkert Søbad II – Sikring mod fækale bakterier og giftige alger i badesøer

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Udsigt ud over Knudsø ved Silkeborg

Sikkert Søbad II – Sikring mod fækale bakterier og giftige alger i badesøer

I projektet Sikkert Søbad II udvikler Teknologisk Institut i samarbejde med Skanderborg forsyning, Aalborg Universitet samt teknologileverandørerne Amphi-Bac og Aquasense en løsning, der varsler badegæster mod giftige bakterier og bekæmper blågrønalger i badesøer.

Spildevand og blågrønalger

Danmark kan generelt bryste sig af en rigtig god badevandskvalitet i vores søer, hvor man som badegæst kan føle sig sikker. Men klimaforandringer betyder, at vi oftere oplever skybrud og ekstrem nedbør. Det overbelaster renseanlæggene, så urenset spildevand ender i søerne. Det indebærer en risiko for forringelse af badevandskvaliteten. Det samme gør sig gældende for de senere års omfattende opblomstringer af giftige blågrønalger. Selvom det for nuværende er urealistisk helt at undgå begge problemstillinger, vil tiltag, der kan begrænse disse gener, vil være af stor betydning for badesikkerheden i søen.

Bygger videre på gode erfaringer

Vandkvaliteten i de danske søer er netop i fokus i projektet Sikkert Søbad II, der er støttet af Miljøstyrelsen. Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra et tidligere projekt, der mundede ud i et varslingssystem, der i realtid kan overvåge og beskytte badende mod kontakt med patogene bakterier. Samtidig viste projektet, at opblomstring af blågrønalger også udgør en risiko for badesikkerheden – og at der er behov for enkle og driftssikre løsninger.

Sikkert Søbad II

I Sikkert Søbad II er målet derfor at udvikle et fuldt integreret system til overvågning af badevand og realtids-varsling over for badegæster. Herunder:

  • At dokumentere risikoen for, at badegæster udsættes for fækal forurening
  • At implementere sensorstyret overvågning af blågrønalger i badevandet – med tilhørende realtidsvarsling for badegæsterne
  • At udføre laboratorieforsøg med bakteriofager til bekæmpelse af blågrønalger.

Knudsø

Projektet udføres med udgangspunkt i Knudsø ved Ry, som hver år tiltrækker mange badende, både lokale og turister. Her er algeopblomstring et dokumenteret, tilbagevendende problem – og søen udsættes jævnligt for overløb. Et af overløbene er koblet til Knudsø via en rørledning. Det gør søen ideel  til indsamling af data.

Sensorbaseret overvågning og varsling

Badevandet i Knudsø bliver overvåget ved strategisk placerede miljøbøjer på vandoverfladen. Bøjerne er forsynet med sensorer, der løbende måler på relevante parametre, herunder også på mængden af blågrønalger. Det betyder, at det bliver muligt tidligt at advare badegæster om risikoen for giftige bakterier i badevandet.

Forsøg med bakteriofager

Endelig vil der i projektet blive udført forsøg med bakteriofager til bekæmpelse af cyanobakterier (blågrønalger). Bakteriofager er naturligt forekommende viruspartikler, der angriber specifikke bakterier og er i øvrigt uskadelige for mennesker og dyr. Forsøgene vil foregå på laboratorieniveau med henblik på at afdække potentialet for at bekæmpe blågrønalger med bakteriofager.

Stort markedspotentiale

Varslingssystemet til ferskvandssøer forventes at blive salgbart i løbet af projektet. Løsningen vil være attraktiv for byer med ferske søer i både ind- og udland, da systemet for første gang giver myndighederne mulighed for at implementere en komplet løsning, der automatisk overvåger badevandskvaliteten.

I alt er der i Danmark registreret næsten 5.000 overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder, heraf mange med udløb til ferske recipienter med rekreativ anvendelse. Projektets udviklede løsninger eller dele deraf forventes at være relevante for op til 25-40% af disse overløb.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektnavn

Sikkert Søbad II – Sikring mod fækale bakterier og giftige alger i badesøer

Tidsramme

Januar 2020 – december 2022

Budget

3,4 mio. kr. Støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Fokusområder

Udvikling af komplet system til overvågning af badevandskvalitet i ferskvandssøer og realtids-varsling af badegæster i tilfælde af forekomst af fækale bakterier og blågrønalger.

Miljøgevinster

Beskyttelse af badevandskvalitet i ferskvandssøer

Partnere

Skanderborg Forsyning A/S

Teknologisk Institut (projektleder)

Amphi-Bac (en del af NIRAS)

Aalborg Universitet

Aquasense

Understøttede verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel   FN Verdensmål 6