Transport af søer til slagtning (SOTRANS)

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

grise til slagtning

Transport af søer til slagtning (SOTRANS)

Formål 2021

Formålet med projektet er at udarbejde et evidensbaseret grundlag mhp. opstilling af anbefalinger for transport af søer med optimal dyrevelfærd. Betydning af transporttid og øvrige transportforhold, herunder klima og pauser under kørslen, for velfærd af slagtesøer undersøges. Der anvises operationelle retningslinjer for udlevering og transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppene øges.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output i projektet er, at hoveddata fra projektets to transportforsøg er opgjort og præsenteret på en workshop den 29. november 2021. De væsentligste fund i projektet er:

•Generelt er so-dødeligheden lav, og søer, der transporteres, er ved god huld og konstitution

•Transport øger dog risikoen for halthed, skrammer, aggression (især store søer)

•Lange pauser (>22 minutter) har en negativ indflydelse på forekomsten af skrammer og aggression

•Blodanalyse af stikkeblod fra 50 søer viste ikke  tegn på patologisk dehydrering, og der blev ikke fundet sammenhæng mellem turgertest (test for dehydrering) og de undersøgte blodparametre (total protein og hæmatokrit)

•Jo længere transport, des højere pH45 i nakkemuskel

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre afrapporteringen og foretage formidling i form af orienteringsmøder med interessenter, samt bidrag til udarbejdelse af podcast.

sodecUdklip.PNG

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output i projektet er, at data næsten er færdigopgjort. Det er dog endnu for tidligt at drage konklusioner ud fra de foreløbige dataopgørelser.

DMRI har deltaget på ICoMST- og WAFL-konferencerne med indlæg om vind- og vejrforholds indflydelse på temperatur i lastbiler hhv. hydreringsgrad hos søer under lange transporter.

Workshop og podcast med formidling af resultater er under forberedelse i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet.

Den næste store aktivitet i projektet er at afrapportere projektets konklusioner i bl.a. videnskabelige artikler, fagartikler, via workshop og podcast.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output i projektet er, at data er ved at blive opgjort. Der har været afholdt projektgruppemøde i marts 2021, hvor de rå data blev præsenteret. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner ud fra de foreløbige dataopgørelser.

Det blev besluttet på projektgruppemødet i marts, at resultaterne bl.a. skal formidles via Podcast til relevante interessenter (transportører, leverandører og slagterier).

Den næste store aktivitet i projektet er at sammenholde dataopgørelser og drage konklusioner. Dernæst at afrapportere konklusionerne i bl.a. videnskabelige artikler, fagartikler og via podcast.

Artikel:
Klaaborg, J., Schrøder-Petersen, D., Herskin, M., Thodberg, K.(2021) Effekten af transport på søers velfærd og den resulterende kødkvaliet. Magasinet SVIN, april, side 32

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output i projektet er, at de sidste kørsler i arbejdspakke 3 (transportforsøg 2) er gennemført i februar 2021, og data er ved at blive opgjort. I denne arbejdspakke blev effekten af klimastyring, transportlængde (0-8 timer), årstid (sommer/vinter) på søers drikke- og aggressionsadfærd efter ankomst til slagteriet samt kødkvalitet undersøgt.

Forsøget er et observationelt studie, hvor der benyttes dyr, der alligevel skal transporteres. Der blev indsamlet data dels fra transporterne og dels fra slagteriet. Derudover er der indsamlet stikkeblod fra søer efter transport af varierende længde (0-8 timer), som er blevet analyseret for parametre relateret til (de)hydrering. Resultaterne fra blodanalysen sammenlignes med den såkaldte turgor-test (dehydreringstest) for at vurdere, om den er et brugbart mål for dehydrering hos søer. Det er tillige blevet undersøgt, hvor vidt transporttid på op til 12 timer, dvs. mere end de maximale 8 timer, som er det nationale krav til transportlængde i dag, har indflydelse på søers drikke- og aggressionsadfærd efter ankomst til slagteriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at opgøre data fra arbejdspakke 3 og påbegynde afrapporteringen, dels til GUDP, og dels til interessenter i forbindelse med en workshop senere på året. Afrapporteringens form – afhængig af interessenter - vil blive diskuteret på et projektgruppemøde ultimo marts 2021.

 

sortans

 

Formål 2020

Projektets overordnede formål er at anvise operationelle retningslinjer for udlevering og transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output i projektet er, at opnå viden om, søernes hydreringsgrad når de ankommer til slagteriet, og om evt. dehydrering er påvirket af transportlængde. Derudover undersøges det, hvordan søerne klarer transport på op til 10 timer, dvs. mere end de maximale 8 timer, som er det nationale krav til transportlængde i dag.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand undersøgt. Data for hovedforsøg 1 er stadigvæk under bearbejdning, og vil blive afrapporteret i 2021.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre hovedforsøg 2, som er igangsat. I forsøget vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport, af varierende tider, har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet. Første del af forsøget er udført hen over sommeren 2020. En del af kørslerne i vinterperioden er gennemført ultimo 2020. Resten af hovedforsøg 2 gennemføres primo og medio 2021. Dataopgørelse pågår.

Dataindsamlingen som led i hovedforsøg 2 har endvidere haft til formål at validere, den såkaldte, turgor test (dehydreringstest), for at vurdere, om den er et brugbart mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. Data er endnu ikke opgjort.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at anvise brugbare retningslinjer for transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand, undersøgt. Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos transportører og landmænd. Denne spørgeskemaundersøgelse er anvendt til design af både hovedforsøg 1 og 2.

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre hovedforsøg 2. I hovedforsøg 2 vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport ved varierende tider har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet. Første halvdel af forsøget (over 300 søer) er udført hen over sommeren 2020. Anden halvdel bliver gennemført i vinterperioden. Dataopgørelse pågår.

Endvidere skal dataindsamlingen bidrage med validering af turgor test som mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. I denne del af undersøgelsen vil resultater fra turgor test og udvalgte indikatorer for dehydrering fra blodprøver blive sammenlignet hos søer, der er transporteret i 6-8 timer.

so

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at anvise brugbare retningslinjer for transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand, undersøgt. Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos transportører og landmænd. Denne spørgeskemaundersøgelse er anvendt til design af både hovedforsøg 1 og 2.

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre hovedforsøg 2. I hovedforsøg 2 vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport, af varierende tider, har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet.

Endvidere skal dataindsamlingen bidrage med validering af turgor test som mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. I denne del af undersøgelsen, vil resultater fra turgor test og udvalgte indikatorer for dehydrering fra blodprøver blive sammenlignet hos søer, der er transporteret i 6-8 timer.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

En videnskabelig artikel, der beskriver nuværende state-of-the-art for sotransport, er accepteret.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1undersøges betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand.

Der er rapporteret et forsøg med henblik på at beskrive betydning af transportlængde på pH, målt dagen efter slagtning.

Hovedforsøg 2 er under planlægning.