Uddannelse og forskning på kødområdet

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

stud

Uddannelse og forskning på kødområdet

2023

Formål:

Projektets overordnede formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellig uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark.

2022

Formål:

Projektets overordnede formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellig uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark.

Artikel:
Meinert, L. (2022) efteruddannelse for fødevareprofessionelle. Fødevaremagasinet november, side 18

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der har været ansøgningsfrist for deltagelse i kødpraktikken 2023, og der var desværre ingen ansøgere fra universiteterne. Årgangen til næste år er lille, hvilket er en del af forklaringen. Der er fulgt op på studiekontakterne på DTU og KU, og der er gjort reklame for praktikken bl.a. på Facebook i gruppen for fødevarestuderende på KU. Der har derimod været øget interesse fra studerende på flere Erhvervsskoler (Fødevareteknolog-studerende) om at komme i praktik på DMRI. Denne praktik er på 10 uger.

Der har været afholdt et afsluttende møde i Kødbranchens kompetenceudvalg, hvor kampagnen ”Minds behind meat” har været en af aktiviteterne – denne er overgået til at være en del af FutureFood.

Der er dialog med Århus Universitet om synliggørelse af kød i fødevareuddannelsens fag fx i mikrobiologi samt samarbejde omkring Masterstuderende.

Den næste store aktivitet i projektet er, at kødpraktikken for 2023 skal gennemføres, og samarbejdet med AU skal styrkes.

udd4

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at kødpraktikken 2022 er velafsluttet – og dialog vedr. praktikværter for 2023 er igangsat. Der er ligeledes påbegyndt en mindre opdatering af introkurset.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de studerende fremsender deres ansøgning, og der gennemføres en samtale med de studerende. Herefter påbegyndes koordinering med praktikværterne.

Desuden deltager vi i evaluering af uddannelsen: Fødevaresikkerhed og –kvalitet under DTU.

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at årets kødpraktikanter har alle haft gode praktikforløb, to har været hos Danish Crown (Vejle og Ringsted), en hos Dagrofa og to hos DMRI. Praktikanterne har udtrykt stor tilfredshed med deres praktikprojekter og –værter. Praktikværterne har ligeledes været glade for praktikanterne, der har arbejdet selvstændigt med forskellige problemstillinger, og virksomhederne har fået brugbar viden. 

Martin (Dagrofa): ”Jeg er blevet en del af kvalitetsafdelingen, og jeg har i mit praktikprojekt udført en vurdering af 3-timers reglen for pålæg, der endte ud med et større oplæg. Udover mit projekt har jeg forskellige daglige opgaver, som jeg er ansvarlig for. Jeg synes, det er rigtig spændende, at kvalitetsafdelingen skal koordinere med de andre afdelinger i Dagrofa – to dage er derfor aldrig ens”.

Mathilde (Danish Crown): ”Jeg synes bestemt at praktikken har styrket min uddannelse, da det har været en god måde at samle teori og praksis. Jeg er blevet udfordret og er derved ”vokset” meget med opgaverne i løbet af de 4 måneder”.

Der har været deltagelse i netværksmøde afholdt af FødevareDanmark, samt koordineringsmøder med KU og DTU. Der er blevet indsendt bidrag til ”FutureFood”-hjemmesiden for tiltrækning af unge til erhvervet og de tilknyttede uddannelser. Og endelig er der udarbejdet en artikel om kødpraktikken, der publiceres i Fødevaremagasinet i Q3.

Den næste store aktivitet i projektet er, at deltage i relevante netværks- og koordineringsmøder (der er kun få aktiviteter hen over sommeren).

tt

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at kødpraktikken er startet op med afholdelse af introduktionskurset. Kurset bygger på et samspil mellem teori og praktik. De studerende har besøgt slagteriskolen for at se en slagtning samt opskæring / udbening. De har derefter selv skåret et midterstykke ud og lært om den tilhørende kvalitet af de forskellige muskler. De har også lært om saltning af kødprodukter og derefter selv deltaget i fremstilling af sous vide stege (fra udskæring til måltid), pølser og kogte skinker. Sideløbende har de studerende arbejdet med problemstillingen: Vejen frem til det bæredygtige måltid år 2042.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de studerende er ude i virksomhedspraktik frem til slutningen af juni. To studerende er hos Danish Crown, en er hos Dagrofa og to er hos DMRI.

udd

2021

Formål:

Projektets formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellige uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark. Dette sker bl.a. via kurser for studerende inkl. kødpraktikanter og via aktivt at medvirke i nationale og internationale netværk.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der tilmeldt 4 studerende (alle fra DTU) til kødpraktikken 2022. Dertil forventes yderligere 1 praktikant (studerer dataanalyse) at følge dele af introduktionskurset.

Der er indgået aftale med 2 virksomheder, der tager imod 3 af praktikanterne efter endt introduktionskursus. Det er positivt, at virksomhederne igen åbner dørene, selvom pandemien ikke er helt ovre endnu.

Kødpraktikken er projektets største aktivitet og leverance, hvorfor der kun er mindre aktivitet i resten af året. 2022 kødpraktikken starter i uge 5, og koordinering og planlægning er i gang. Der vil desuden foregå samtaler med studerende til foråret 2022.

udddecUdklip.PNG

Hviid, M. (2021) Intro til kødindustrien og værdikæden: dyr - fersk kød - fødevare. Kursus DTU, Diplomingeniører, 30. september

Granly Koch, A. (2021) Mikrobiologi, kød og kødprodukter. Kursus DTU, Diplomingeniører, 30. september

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Der har været et enkelt møde i Kødbranchens kompetenceudvalg, hvor vi arbejder for at øge synligheden af erhvervet og tiltrække de kommende talenter. Mødet omhandlede en opdatering af kampagnesiden Mindsbehindmeat

Kødpraktikken er projektets største aktivitet og leverance, hvorfor der kun er mindre aktivitet resten af året. I efteråret vil der blive afholdt karriereaften for studerende på Axelborg, og 2022 kødpraktikken skal koordineres med ansøgninger og samtaler med studerende til foråret 2022.

 

minds

Unge forsker-aspiranter har lavet chips af grielunger. 22. juni. Landbrugsavisen.dk

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at de studerende har afsluttet årets kødpraktik. De har arbejdet med egne projekter i den igangværende projektportefølje herunder nogle af følgende problemstillinger/opgaver:

•Er det muligt at accelerere holdbarhedsforsøg med kød?

•Gennemgå systemet omkring inddrivning og bedøvelse af grise

•Generere data til vækstmodel for bakterier, der kan puste (danne gas) pakkede kødprodukter

•Udarbejde oversigt over materialer godkendt til fødevarekontakt (til brug ved udvikling af nyt udstyr)

•Sætte metode op til at udvinde lungeprotein og efterfølgende anvende proteinerne i produkter

•Brug af lokalt vildt som råbuk med eksempel fra Lolland/Falster – bæredygtighed og kvalitet

De studerende har været meget glade for praktikken – og særligt at få lov til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver (planlægge forsøg, udføre forsøg i laboratorium og pilot, samle litteratur og danne et overblik, databehandling og rapportering). De studerende konkluderede, at kødindustrien indeholder spændende og komplekse problemstillinger – som de ikke kendte til før praktikken.

Kødpraktikken er projektets største aktivitet og leverance, hvorfor der kun er mindre aktivitet i resten af året. I efteråret vil koordinering af 2022-kødpraktikken forløbe med ansøgning og samtaler med studerende til foråret 2022.

 

Nyhedsbrev: DMRI News (februar 2021) Det summer af faglig nysgerrighed

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at kødpraktikken er kommet rigtig godt i gang! Den 1. februar mødte 7 praktikanter op på DMRI (6 fra DTU og 1 fra KU), hvor de først gennemførte et 3 ugers introkursus. Nu er de alle i gang med egne praktikprojekter – de fleste knyttet op på igangværende SAF projekter. For at gøre opmærksom på praktikken blev der kørt en historie via LinkedIn: Det summer af faglig nysgerrighed

Der har været afholdt møde med KU, hvor det blev aftalt at skrive kødpraktikken ud af studieordningen grundet det svigtende antal studerende fra KU (effektueres fra 2025). Kursusbeskrivelsen kan opdateres med effekt fra 2023, således at den ønskede fleksibilitet opnås, før praktikken er ude af studieordningen. Efter 2024 kan studerende fra KU fortsat komme i praktik i kødindustrien via den generelle praktikordning. 

Kødpraktikken er projektets største aktivitet og leverance, hvorfor der kun er mindre aktivitet i resten af året:

Der er møde i ”Minds Behind Meat” samarbejdet, hvor indsatserne for 2021 skal afklares. Der er endvidere møde med DTU i følgegruppen for uddannelsen ”Fødevaresikkerhed og –Kvalitet” om fortsættelsen af samarbejdet.

udd

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at 12 fødevarestuderende har søgt om en plads på kødpraktik 2021; 1 studerende fra KU og 11 fra DTU. Det er en markant stigning i forhold til de seneste år, og ses som udbyttet af en længere dialog med de studieansvarlige på DTU.

Desværre har kødvirksomhederne ikke mulighed for, at de studerende fysisk er tilknyttet produktionen. Der forsøges derfor, at få inddraget cases fra virksomhederne i praktikprojekterne. DMRI har kapacitet til 7 studerende.

Business Lolland Falster, som bl.a. repræsenterer fødevarevirksomheder i regionen, har i samarbejde med deres virksomheder indenfor storkøkken, vildt og fjerkræ ønsket at deltage i et praktikforløb med én af praktikanterne. Virksomhederne ser et stort potentiale i at få tilknyttet studerende til udfordringer indenfor fødevaresikkerhed og -kvalitet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at planlægge og koordinere praktikprojekter og afvikle  introkurset på 3 uger, hvor de studerende bliver introduceret til værdikæden, projektledelse mm.

uddforsk

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er god dialog med DTU vedr. rekruttering af studerende til kødpraktikken 2021.

Det planlagte informationsmøde om praktikken for studerende fra KU og DTU blev desværre igen aflyst pga. Corona-situationen. Der vil nu blive tænkt i mulighederne for et virtuelt informationsmøde.

Aktiviteterne i ”Minds Behind Meat” kampagnen er også ramt af Corona, og der arbejdes ligeledes på alternative løsninger bl.a. mulighed for virtuel gennemførelse af karrierespil.

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre et netværksmøde med interessenter vedr. muligheder og udfordringer ved produktion af patogen frit kød i et fremtidsscenarie.

info

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, de 3 studerende fra DTU, der er ved at afslutte kødpraktikken, hvor de har fået et godt indblik i den danske kødindustri. De studerende (Jesper, Sefika og Iben) har haft praktikopgaver tilknyttet igangværende SAF projekter på DMRI.

Jesper: Jeg har blandt andet deltaget i forsøg med CT-scanning. Her undersøgte vi, hvor meget et midterstykke trækker sig sammen, og i hvilke retninger, når det deles direkte efter køletunnellen. Som praktikant på DMRI har jeg følt mig velkommen, og har fået et godt indblik i, hvordan det er at arbejde på stedet, samt hvilke opgaver man som ingeniør kan blive stillet.  

Iben: Jeg har arbejdet på et projekt om bestemmelse af proteinindhold i kylling. Desuden har jeg hjulpet med fremstilling af kursusmateriale. Praktikopholdet på DMRI har været spændende og meget lærerigt. Jeg var stor fan af introduktionsforløbet, det var virkelig fint, hvordan man fik en overordnet gennemgang af de forskellige ting, der bliver arbejdet med her på stedet.

Sefika: Jeg har bl.a. arbejdet på projektet ”Undgå pustning af kødprodukter”, hvor jeg har udført OD målinger i mikrotitter bakker og absorbans-måling på spektrofotometeret for bakterien Lactobacillus brevis. Praktikken har været meget lærerigt, jeg har kunnet udvikle mig både på det faglige og sociale plan.

Der har været afholdt møde i kødbranchens kompetenceudvalg, hvor en workshop vedr. rekrutteringsudfordringer blev planlagt. Desværre var der efterfølgende kun to virksomheder, der tilmeldte sig (udover medlemmerne af kompetenceudvalgt) og workshoppen blev aflyst. Dialogen med universiteterne har været på lavt blus i foråret under Corona-nedlukningen, og et planlagt besøg på DMRI af KU-studerende i maj måtte aflyses.

Den næste store aktivitet i projektet er, at få gang i dialogen med universiteterne igen og få genbooket de aflyste besøg, så rekruttering til kødpraktik 2021 kan komme godt i gang.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektets hovedleverance er at gennemføre kødpraktikken, som netop nu er godt i gang. De studerende gennemførte de 3 ugers introduktion på DMRI i februar, hvor målet er at give de studerende en indsigt i værdikæden baseret på teori, praktiske opgaver i pilot plant (udbening og fremstilling af produkt) og virksomhedsbesøg. De studerende gennemfører hele praktikken på DMRI. I 2021 er det planen at praktikanterne igen skal ud på virksomheder som en del af praktikken.

DMRI oplever en generel stigende interesse for kødindustrien fra fødevarestuderende på DTU, mens der tilsvarende er et tydeligt fald i interessen fra studerende på KU. Vi er i løbende dialog med begge universiteter for at opretholde synlighed overfor underviserne og de studerende.

DMRI medvirker fortsat i det igangsatte initiativ "Minds behind meats" sammen med L&F og virksomhederne. DMRI har i denne sammenhæng fokus på universitetsstuderende, mens virksomhederne har fokus på bl.a. maskinmestre, elektrikere mfl.

Muscle Based Food Network har desværre stået stille i snart et år. DMRI overvejer at afholde en kødtemadag, hvor også studerende inviteres.

 

 

Artikel:

Hviid, M. & Meinert, L (2019)Kødet på skolebænken. Fødevaremagasinet, februar, side 18-19