Samfundsansvar 2011

Andras Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Samfundsansvar 2011

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a.
Teknologisk Institut har gennem en årrække arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility) og vil her redegøre for vores forståelse af CSR/samfundsansvar, vores politikker og procedurer, og hvad vi opnåede i 2011. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 og er dermed omfattet af revisors udtalelse.

Etiske retningslinjer
Teknologisk Instituts etiske retningslinjer, ’Code of Conduct’, indeholder bestemmelser om, hvordan vi driver virksomhed på en ansvarlig måde med respekt for menneskelig værdighed og i overensstemmelse med vores vision og værdier. Vi har en filosofi om i alle henseender at handle ansvarligt og forpligtende ud fra et grundsyn om at respektere alle menneskers rettigheder. Vores ambition er at skabe og fremme ansvarlige forretningsprincipper lokalt og globalt. Vores etiske regler er integreret i den måde, vi tænker og agerer på internt i organisationen og udadtil i kontakten med vores kunder og interessenter.

Ledelsens ambition
Som et godkendt teknologisk serviceinstitut ser vi det som vores ansvar at være med til at styrke udbredelsen af ansvarlige forretningsprincipper specielt i små og mellemstore virksomheder og også hos vores øvrige kunder og samarbejdspartnere. Herved ønsker Teknologisk Institut at støtte og fremme principperne i FN’s menneskerettighedserklæring.

Vores etiske retningslinjer
Teknologisk Institut har et sæt principper, der giver os etiske retningslinjer for, hvordan vi gennem vores arbejde sikrer størst mulig værdighed i samfundet:

1.      Vi støtter og respekterer de internationale menneskerettigheder

2.      Vi vil sikre, at vi ikke er medskyldige i brud på menneskerettigheder

3.      Vi vil opretholde medarbejdernes ret til at organisere sig og anerkender deres
         ret til kollektive forhandlinger

4.      Medarbejdere må ikke straffes fysisk, psykisk eller på nogen anden ydmygende
         måde

5.      Vi accepterer ikke korruption, herunder afpresning og bestikkelse

6.      Vi accepterer ikke tvangsarbejde

7.      Vi accepterer ikke børnearbejde

8.      Vi accepterer ikke diskrimination på arbejdspladsen

9.      Vi lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med ordentlige
         faciliteter for de ansatte

10.    Arbejdstider og løn skal overholde den lokale lovgivning

11.    Teknologisk Institut ønsker at ansætte de bedst kvalificerede
         medarbejdere uanset køn, alder, race, civil status, sprog, religion,
         seksuel orientering og politisk overbevisning

12.    I vores interne og eksterne kommunikation tilstræber vi en åben,
         saglig og løsningsorienteret dialog. På alle niveauer kommunikerer
         vi med afsæt i vores faglighed og ønske om at varetage
         Teknologisk Instituts interesser bedst muligt

13.  Vi støtter forebyggende tiltag i forhold til de miljømæssige udfordringer,
       vi står overfor. Vi tager initiativer til at fremme større miljømæssig 
       ansvarlighed samt støtter udvikling og spredning af miljøvenlige former
       for teknologi, jævnfør vores miljøpolitik

Anvendelsesområder
Teknologisk Institut ønsker anstændig forretningsførelse fra alle parter, der arbejder sammen med Teknologisk Institut. Alle indkøb gennem Teknologisk Institut sker under hensyn til de etiske retningslinjer, der er fastlagt af ledelsen på Teknologisk Institut. For at handle med Teknologisk Institut skal leverandørerne følge vores etiske retningslinjer og overholde alle internationale konventioner og national lovgivning, som gælder i det land, hvor arbejdet udføres. Samtidig er vores leverandører ansvarlige for, at deres underleverandører driver virksomhed på en ansvarlig måde.

Instituttet arbejder ofte i lande, hvor korruption og overtrædelse af menneskerettighederne er langt mere udbredt end i Danmark. Der er derfor et konstant fokus på, at opretholde en høj etisk standard også i disse lande.

Teknologisk Institut tolerer ikke korruption eller bestikkelse. Medarbejdere må ikke deltage i nogen form for korruption eller bestikkelse. Hvis dette sker, har det konsekvenser for ansættelsesforholdet. Instituttet har ikke på noget tidspunkt konstateret tilfælde, hvor politikken er blevet overtrådt.

Kontrol og evaluering
Det er leverandørernes ansvar at tage relevante og nødvendige initiativer og forholdsregler for at sikre, at de overholder Teknologisk Instituts etiske retningslinjer. Ligeledes er det leverandørernes ansvar på vores anmodning, at kunne fremlægge relevant information og dokumentation. Eksempelvis skal leverandørerne på vores anmodning deltage aktivt gennem dialog, spørgeskemaer, systematisk rapportering, besøg på leverandørernes adresser eller andre tiltag, som Teknologisk Institut ønsker sat i værk for at kontrollere forholdene.

Teknologisk Institut forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at få en vurdering af, at leverandører overholder Instituttets etiske retningslinjer. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil Teknologisk Institut indgå i en konstruktiv dialog med den pågældende leverandør for at forbedre forholdene. Vi vil forlange en handlingsplan og følge op på forholdene for at sikre en forbedring.

Teknologisk Institut har ret til at afbryde et samarbejde med en leverandør, hvis regler brydes eller kritiske forhold ikke bringes i orden inden for en rimelig periode.

Der har i 2011 ikke været nogen sager omkring manglende overholdelse af de etiske retningslinjer.

Miljøpolitik
Miljøpolitikken på Teknologisk Institut bærer præg af, at en af vores kernekompetencer er energi og klima. Vores kompetencer inden for energi og klima omfatter alle energiformer og energiteknologier lige fra energiproduktion, lagring og distribution til anvendelse i bygninger, industri og transport. Desuden arbejder vi med reduktion af menneskeskabte klimagasser og løsninger på klimaændringerne. Vi har især opbygget viden og faciliteter, der placerer Instituttet i front på følgende områder:

 • Vedvarende energi med særlig ekspertise på varmepumper, biomassefremskaffelse og biomasseanvendelse samt solenergisystemer.
 • Naturlige kølemidler med international ekspertise inden for ammoniak, CO2, kulbrinter og vand.
 • Energitekniske og industrielle målinger med nationale referencelaboratorier på energi, flow og temperatur.
 • Energieffektivitet med Energitestcentret og særlig ekspertise på energieffektiv procesventilation.
 • EnergyFlexHouse med forskning og udvikling i energi- og klimaeffektive integrerede systemløsninger og brugerinterfaces på bygningsområdet.

Fremadrettet vil vi opbygge viden og udvikle konkrete løsninger og ydelser inden for blandt andet håndtering, rensning og nye anvendelser af regnvand og klimatilpasning af byggeriets processer og konstruktioner.

Ledelsens ambition
Teknologisk Instituts overordnede miljøpolitik er til enhver tid at begrænse virksomhedens miljøbelastning samt energi- og ressourceforbrug og integrere miljøhensyn i vores forretningsprocesser i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter. Vi overholder som minimum de krav, regler og forventninger, der stilles af de overordnede myndigheder på miljøområdet, men vi vil løbende bestræbe os på at nå højere mål end de af loven fastsatte.

Som et godkendt teknologisk serviceinstitut har vi en særlig forpligtelse til at gå foran i miljøindsatsen som forvaltere af den teknologiske udvikling. En væsentlig opgave for os er at støtte udviklingen og spredningen af miljøvenlige former for teknologier og ressourceoptimerende procedurer specielt i små og mellemstore virksomheder.

Ny teknologi kan bidrage til at mindske belastningen af klimaet og miljøet, hvis den udnyttes på den rigtige måde med respekt for natur og mennesker. Vi ser det som en forpligtelse at give dansk erhvervsliv indsigt i, hvordan teknologier kan understøtte en bæredygtig udvikling, dække markedsbehov og samtidig gavne danske virksomheders forretning. Vores opgave er også at oplyse om de negative effekter og risici, som teknologi kan medføre fx ved en ukritisk anvendelse.  

Vi har en ambition om at være førende inden for forskning og udvikling af ny teknologi på miljø- og energiområdet. Som en ansvarsbevidst virksomhed vil vi kontinuerligt, systematisk og målrettet arbejde på at udvikle og også selv anvende renere bæredygtige teknologier, produkter og processer og være blandt de mest miljøbevidste virksomheder inden for de teknologiområder, hvor vi driver vores forretning.

Vi vil fortsat bestræbe os på – gennem information og dialog om vores miljøpolitik og et vedvarende fokus på miljømæssig ansvarlighed og bæredygtige teknologier i vores forretningsprocesser – at signalere og fremme en høj miljøbevidsthed i vores omverden.

Åben dialog – leverandørkrav
Vi fører en åben dialog med vores interessenter for at sikre, at vi i et tæt samarbejde med dem kan overholde og løbende optimere vores miljøpolitik. Vi stiller krav ved at efterspørge miljøvenlige materialer, produkter og serviceydelser hos vores leverandører og underleverandører. Vores engagement og ansvarsfølelse udmønter sig også i, at vi opfordrer kunder, samarbejdspartnere og leverandører til at følge miljøretningslinjer af samme art, som dem vi selv følger.

Miljøretningslinjer
Teknologisk Institut har en række procedurer, som vi følger af hensyn til miljøet:

 • Vand- og energiforbruget i Teknologisk Instituts bygninger måles, styres og kontrolleres løbende.
 • Vi har et avanceret centralt energikontrol- og håndteringssystem, som gør det muligt løbende at følge med i og ændre vores forbrugsmønster.
 • Affald sorteres i fraktioner for at sikre en korrekt affaldshåndtering og bortanskaffelse i henhold til fastlagte procedurer og til enhver tid gældende love. Affaldet sorteres med henblik på størst mulig genvinding og nyttiggørelse af affald som papir, tonerkassetter, metal, elektroniske komponenter, elpærer, batterier og køkkenaffald etc. Ikke-farligt affald, som ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding eller til deponering på et godkendt deponi.  
 • Giftigt og/eller miljøfarligt affald sorteres ved kilden og bortskaffes via Kommunekemi i Aarhus eller VEGA i Taastrup. Vi følger et specifikt regelsæt for bortskaffelse af olie og kemisk affald, som omfatter indsamling, håndtering, pakning, emballering, mærkning og transport af miljø- og sundhedsfarligt affald. 
 • Endvidere er alt printerpapir, som bruges på Teknologisk Institut, forsynet med Svanemærket. 
 • Vi arbejder desuden løbende på at begrænse forbruget af vand, papir, kontorartikler, grafisk materiale og rengøringsmidler. 
 • Ukrudtsbekæmpelse sker uden brug af pesticider. 
 • For at mindske forbruget af transport opfordres medarbejderne til at bruge telefon og videomøder som alternativ til rejser.  

Miljøindsats i 2011
Udover at vi følger de generelle procedurer og politikker er der taget en række initiativer i 2011.

Vinduerne i bygning 8 i Taastrup er udskiftet, hvilket vil give en varmebesparelse.

Der er renoveret to ventilationsanlæg, i Danfysik hal 7G og Energilab i plast, og det forventes at bidrage til en besparelse på både varme og el.

Facaden på en af hallerne i bygning 8 i Taastrup er efterisoleret og en del ovenlysvinduer er skiftet.

Der er etableret nye porte med sluser, hvilket ligeledes vil bidrage til en besparelse på varme.

20% af alle krydsfelter udskiftes årligt til nye (bruger mindre end 10% af de gamle i strøm).

Systemer i serverum er nu helt virtualiseret med en mærkbar reduktion af strømforbruget til følge.

Energiforbrug 2011
Nedenfor ses en opgørelse over el-, vand- og varmeforbrug i 2011 på de største lokationer i Danmark.

Elforbrug 2011 - Skema

Ansættelsesforhold
Ansættelse på Teknologisk Institut sker inden for rammerne af Teknologisk Instituts medarbejderhåndbog, samt for udvalgte medarbejdergrupper inden for et sæt fleksible overenskomster, og samspillet mellem Instituttet og medarbejdernes tillidsrepræsentanter sker i Samarbejdsudvalget.

For alle medarbejdere og for ansatte hos samarbejdspartnere og leverandører gælder vores generelle etiske retningslinjer, der blandt andet omhandler medarbejdernes ret til at organisere sig og forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde. De etiske retningslinjer er beskrevet andetsteds.

Teknologisk Institut tilstræber et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og der er udarbejdet en Personalepolitik og en Arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitik, der understøtter dette. Politikkerne kan læses i deres helhed her:

Arbejdsmiljø
Vi kontrollerer det fysiske og psykiske arbejdsmiljø gennem en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der gennemføres anonymt hvert andet år og en arbejdspladsvurdering, der gennemføres hvert tredje år. De seneste undersøgelser var Arbejdspladsvurderingen 2011 og Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2010.

Arbejdspladsvurderingen 2011 viste en meget høj tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt nogle områder, hvor der kan ske forbedringer. Der er udarbejdet og iværksat handlingsplaner for disse forhold. De få kritiske problemer i Arbejdspladsvurderingen 2011 omhandlede indeklima. Også på dette område er der udarbejdet og iværksat handlingsplaner.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2010 viste overordnet, at medarbejdertilfredsheden er særdeles høj. På spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på Teknologisk Institut’ svarer 91% af medarbejderne, at de er tilfredse (88% i 2008). Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2010 satte en ny rekord for deltagelse, da vi nåede en svarprocent på 92% (88% i 2008).

Der gennemføres en ny medarbejdertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2012.

Sygefravær
En af de væsentligste indikatorer på arbejdsmiljøet er sygefravær. Igen i 2011 kunne Teknologisk Institut glæde sig over et lavt sygefravær på 2,1% (2,4% i 2010).

Arbejdsskader      
Teknologisk Institut har igennem mange år haft en lav frekvens af arbejdsskader. Der har i 2011 været i alt 11 arbejdsskader (8 i 2010).