Samfundsansvar 2013

Andras Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Samfundsansvar

Samfundsansvar 2013

I. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter § 99a

Teknologisk Institut har gennem en årrække påtaget sig samfundsansvar, der matcher virksomhedens rolle som national og international forsknings- og teknologibaseret videnvirksomhed.

Teknologisk Instituts ansvar gælder over for medarbejdere, kunder og andre samarbejdsparter. Men Teknologisk Institut stræber også efter at sikre, at de ydelser, som vi leverer, og de forskningsprojekter, som vi deltager i, bidrager til en ansvarlig udvikling, der er til gavn for den enkelte og for samfundet.

Nedenfor følger en redegørelse for Teknologisk Instituts forståelse for samfundsansvar. Redegørelsen har fokus på de initiativer, der gavner samfundet økonomisk, socialt eller miljømæssigt samt skaber et inspirerende og sundt arbejdsklima for medarbejderne på Teknologisk Institut.  Redegørelsen indeholder 1) Teknologisk Instituts politikker eller retningslinier for samfundsansvar, 2) hvordan de enkelte politikker og retningslinier i praksis er omsat til handling samt 3) konkret opnåede resultater i 2013.

Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og er dermed omfattet af revisors udtalelse.

II. Samfundsøkonomiske retningslinjer

1. Etiske retningslinjer
Teknologisk Institut er et såkaldt godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS-institut), der bl.a. har som formål at arbejde for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder. Teknologisk Institut lægger derfor stor vægt på at være med til at styrke udbredelsen af ansvarlige samfundsøkonomiske forretningsprincipper hos vores kunder og øvrige samarbejdspartnere, herunder særligt hos små og mellemstore danske virksomheder. Teknologisk Institut ønsker dermed at støtte og fremme principperne i FN’s menneskerettighedserklæring.

Når Teknologisk Institut arbejder, sker det efter et sæt etiske retningslinjer, ’Code of Conduct’, der indeholder bestemmelser om, hvordan Teknologisk Institut ønsker at driver virksomhed på ansvarlig vis, med respekt for menneskelig værdighed og i overensstemmelse med Teknologisk Instituts visioner og værdier. Disse værdier tager udgangspunkt i, at virksomheden i alle henseender skal handle ud fra fire hjørnesten: faglighed, engagement, uvildighed og respekt.
Teknologisk Instituts etiske regler er integreret i den måde, virksomheden arbejder på såvel internt i organisationen som udadtil i kontakten med virksomhedens kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Teknologisk Instituts etiske retningslinjer:

1. Vi støtter og respekterer de internationale menneskerettigheder.
2.  Vi vil sikre, at vi ikke er skyldige eller medskyldige i brud på menneskerettigheder.
3.  Vi vil opretholde medarbejdernes ret til at organisere sig og anerkender deres ret til kollektive forhandlinger.
4.  Vi accepterer ikke, at medarbejdere straffes fysisk, psykisk eller på nogen anden ydmygende måde
5.  Vi accepterer ikke korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
6.  Vi accepterer ikke tvangsarbejde.
7.  Vi accepterer ikke børnearbejde.
8.  Vi accepterer ikke diskrimination på arbejdspladsen.
9.  Vi lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med ordentlige faciliteter for de ansatte.
10. Vi vil sikre, at arbejdstider og løn skal overholde den lokale lovgivning.
11. Vi ønsker at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere uanset køn, alder, race, civil status, sprog, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning.
12. I vores interne og eksterne kommunikation tilstræber vi en åben, saglig og løsningsorienteret dialog. På alle niveauer kommunikerer vi med afsæt i vores faglighed og ønske om at varetage Teknologisk Instituts interesser bedst muligt.
13. Vi støtter forebyggende tiltag i forhold til de miljømæssige udfordringer, vi står overfor. Vi tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed samt støtter udvikling og spredning af miljøvenlige former for teknologi.

2. Praksis
Alle indkøb foretaget af Teknologisk Institut sker under hensyn til Teknologisk Instituts etiske retningslinier. For at handle med Teknologisk Institut skal leverandørerne således følge vores etiske retningslinier og overholde alle internationale konventioner og national lovgivning, som gælder i det land, hvor arbejdet udføres. Samtidig er Teknologisk Instituts leverandører ansvarlige for, at deres underleverandører driver virksomhed på en ansvarlig måde.

Det er leverandørernes ansvar at tage relevante og nødvendige initiativer og forholdsregler for at sikre, at de overholder Teknologisk Instituts etiske retningslinier. Ligeledes er det leverandørernes ansvar på Teknologisk Instituts anmodning, at kunne fremlægge relevant information og dokumentation herfor. Teknologisk Institut forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at få en vurdering af, at leverandører overholder Teknologisk Instituts etiske retningslinier. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil Teknologisk Institut indgå i en konstruktiv dialog med den pågældende leverandør for at forbedre forholdene, og Teknologisk Institut vil forlange en handlingsplan og følge op på forholdene for at sikre en forbedring og overholdelse af regningslinierne. Teknologisk Institut har ret til at afbryde et samarbejde med en leverandør, hvis regler brydes eller kritiske forhold ikke bringes i orden inden for en rimelig periode.

Teknologisk Instituttet arbejder af og til i lande, hvor korruption og overtrædelse af menneskerettighederne er langt mere udbredt end i Danmark. I disse tilfælde har Teknologisk Institut et særligt stort fokus på, at opretholde en høj etisk standard i virksomhedens arbejde.
Teknologisk Institut har ikke på noget tidspunkt konstateret tilfælde, hvor de etiske retningslinjer er blevet overtrådt.

3. Resultater i 2013
Der har i 2013 ikke været konstateret nogen sager omkring manglende overholdelse af de etiske retningslinjer.

III. Sociale- og miljømæssige retningslinjer

1. Bæredygtige og miljømæssige hensyn og retningslinjer
Teknologisk Institut ønsker at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund. Bæredygtighed skal her ikke kun forstås som klima- og miljøhensyn, men også at mennesker og dyr behandles på bedst mulig vis og efter gældende regler. Teknologisk Institut fokus gælder dels a) i forhold til at understøtte en bæredygtig forskning og udvikling i danske og udenlandske virksomheder, dels b) i forhold til at sikre at Teknologisk Institut drives så miljørigtigt som muligt.

1a. Bæredygtig forskning og udvikling i erhvervslivet
Som GTS-institut har Teknologisk Institut en særlig forpligtelse til at understøtte forskning, udvikling og spredning af bæredygtige teknologier og ressourceoptimerende procedurer i danske og udenlandske virksomheder, herunder specielt i små og mellemstore danske virksomheder.
Ny teknologi kan bidrage til at mindske belastningen af klimaet og miljøet, hvis den udnyttes på den rigtige måde med respekt for natur og mennesker. Teknologisk Institut ser det som en vigtig opgave at give erhvervslivet indsigt i, hvordan teknologier kan understøtte en bæredygtig udvikling, dække markedsbehov og samtidig gavne erhvervslivets aktiviter. Teknologisk Instituts opgave er i den forbindelse også at oplyse erhvervslivet om de eventuelle negative effekter og risici, som teknologi kan medføre fx ved en ukritisk anvendelse.
Teknologisk Institut har en ambition om at være førende inden for forskning og udvikling af ny teknologi på miljø- og energiområdet. Som en ansvarsbevidst virksomhed vil Teknologisk Institut kontinuerligt, systematisk og målrettet arbejde på at udvikle og anvende renere bæredygtige teknologier, produkter og processer og være blandt de mest miljøbevidste virksomheder inden for de teknologiområder, hvor Teknologisk Institut driver forretning.

1b. Teknologisk Instituts miljøpolitik
Teknologisk Institut overordnede miljøpolitik er til enhver tid at begrænse virksomhedens miljøbelastning samt energi- og ressourceforbrug og integrere miljøhensyn i virksomhedens forretningsprocesser i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter. Teknologisk Institut overholder som minimum de krav, regler og forventninger, der stilles af de overordnede myndigheder på miljøområdet, men virksomheden vil løbende bestræbe sig på at nå højere mål end de af loven fastsatte.
Teknologisk Institut har som GTS-institut endvidere en ambition om – gennem information og dialog om virksomhedens miljøpolitik og et vedvarende fokus på miljømæssig ansvarlighed og bæredygtige teknologier i virksomhedens forretningsprocesser – at signalere og fremme en høj miljøbevidsthed i omverden omkring os.

Miljøretningslinjer
Teknologisk Institut har en række procedurer, som virksomheden følger for at sikre miljø og bæredygtighed:

 • Vand- og energiforbruget i Teknologisk Instituts bygninger måles, styres og kontrolleres løbende.
 • Teknologisk Institut har et avanceret centralt energikontrol- og håndteringssystem, som gør det muligt løbende at følge med i og ændre virksomhedens forbrugsmønster.
 • Affald sorteres i fraktioner for at sikre en korrekt affaldshåndtering og bortskaffelse i henhold til fastlagte procedurer og til enhver tid gældende lovgivning. Affaldet sorteres med henblik på størst mulig genvinding og nyttiggørelse af affald som papir, tonerkassetter, metal, elektroniske komponenter, elpærer, batterier og køkkenaffald etc. Ikke-farligt affald, som ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding eller til deponering på et godkendt depot.
 • Giftigt og/eller miljøfarligt affald sorteres ved kilden og bortskaffes via Kommunekemi i Aarhus eller VEGA i Taastrup. Teknologisk Institut følger et specifikt regelsæt for bortskaffelse af olie og kemisk affald, som omfatter indsamling, håndtering, pakning, emballering, mærkning og transport af miljø- og sundhedsfarligt affald.
 • Virksomheden arbejder løbende på at begrænse forbruget af vand, papir, kontorartikler, grafisk materiale og rengøringsmidler.
 • Ukrudtsbekæmpelse sker uden brug af pesticider.
 • For at mindske forbruget af transport opfordres medarbejderne til at bruge telefon og videomøder som alternativ til rejser.

2. Praksis

2a. Bæredygtig forskning og udvikling i erhvervslivet
I forhold til at understøtte en bæredygtig forskning og udvikling i erhvervslivet har Teknologisk Institut løbende udviklet virksomhedens kompetencer inden for energi og klima, herunder særligt alle energiformer og energiteknologier lige fra energiproduktion, -lagring og -distribution til anvendelse af energi i bygninger, industri og transport. Derudover arbejder Teknologisk Institut med reduktion af menneskeskabte klimagasser og løsninger på klimaændringerne. Inden for nedennævnte områder har Teknologisk Institut opbygget så stor viden og så mange faciliteter, at virksomheden må anses som førende på områderne:

 • Vedvarende energi med særlig ekspertise på varmepumper, biomassefremskaffelse og biomasseanvendelse samt solenergisystemer.
 • Naturlige kølemidler med international ekspertise inden for ammoniak, CO2, kulbrinter og vand.
 • Energitekniske og industrielle målinger med nationale referencelaboratorier på energi, flow og temperatur.
 • Energieffektivitet med Energitestcentret og særlig ekspertise på energieffektiv procesventilation.
 • EnergyFlexHouse med forskning og udvikling i energi- og klimaeffektive integrerede systemløsninger og brugerinterfaces på bygningsområdet.

Det er hensigten, at Teknologisk Institut inden for en kortere tidshorisont vil opbygge viden og udvikle konkrete løsninger og ydelser inden for blandt andet håndtering, rensning og nye anvendelser af regnvand og klimatilpasning af byggeriets processer og konstruktioner. Derudover fokuserer virksomheden på miljøvenlige byggematerialer, grøn produktion – det biobaserede samfund samt bedre og mere arbejdsmiljøvenlig affaldshåndtering.
2b. Teknologisk Instituts miljøpolitik
I forhold til at overholde Teknologisk Instituts miljøpolitik, følges der en praksis i virksomheden, der indebærer, at driften af Teknologisk Institut sker i overensstemmelse med ovennævnte miljøpolitik.
Teknologisk Institut fører endvidere løbende en åben dialog med vores interessenter for at sikre, at virksomheden i et tæt samarbejde med dem kan overholde og løbende optimere vores miljøpolitik. Teknologisk Institut stiller derudover krav ved at efterspørge miljøvenlige materialer, produkter og serviceydelser hos vores leverandører og underleverandører. Teknologisk Instituts engagement og ansvarsfølelse udmønter sig endelig i, at virksomheden opfordrer kunder, samarbejdspartnere og leverandører til at følge miljøretningslinjer af samme art, som dem Teknologisk Institut selv følger.

3. Resultater i 2013

3a. Bæredygtig forskning og udvikling i erhvervslivet
Teknologisk Institut har i 2013 deltaget i mange projekter, der har haft til formål at fremme den bæredygtige forskning og udvikling i erhvervslivet. Nogle eksempler er:

 • Innovationsnetværket Vand i Byer og innovationskonsortiet Byer i Vandbalance, som begge har til formål at opbygge viden og udvikle konkrete løsninger og ydelser inden for blandt andet håndtering, rensning og nye anvendelser af regnvand og klimatilpasning.
 • Udgivelse af 2 nye Rørcenter-anvisninger i 2013, der angiver, hvordan man klimasikrer bygninger mod skybrud.
 • Udvikling af helt nyt CO2 neutralt og ikke mindst SO2 og partikelfrit brændstof til skibsfarten. Desuden arbejdes med udvikling af nye emissionsreducerende teknologier til transportsektoren.
 • I flere EU projekter arbejder Teknologisk Institut endelig med el-biler og batteriers levetid og rækkevidde i det nordiske klima.

3b. Teknologisk Instituts miljøpolitik
Teknologisk Instituts miljøpolitik har i 2013 bl.a. først til følgende tiltag:

 • Der er etableret CTS overvågning af en række trykluftkompressoranlæg i flere af Teknologisk Instituts bygninger. Formålet med CTS-overvågningen er hjælp til lækagesøgning, driftsmønstre og dermed reduceret driften af kompressorer med henblik på besparelse på elforbrug.
 • Der er endvidere etableret CTS styring af varme samt udskiftet vinduer i flere af Teknologisk Instituts bygninger.
 • Endelig er der skiftet en antal lystændinger til automatisk virkende PIR-tændinger i flere i flere af Teknologisk Instituts bygninger.
 • Til Rørcentret er der opført en ny forsøgs- og undervisningshal. Hallen er opført som lavenergihal. Dette har betydet en besparelse på varmeforbruget på omkring 75 %.

IV. Teknologisk Institut som arbejdsplads

1. Personalepolitik
Teknologisk Institut stræber efter at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere trives både fagligt og privat – til gavn for virksomheden, den enkelte og samfundet. Virksomheden lægger derfor stor vægt på at skabe et sundt, sikkert og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Udover de tidligere nævnte etiske retningsliner, der også gælder for medarbejderne, har virksomheden udarbejdet en personalepolitik samt en arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitik. Disse skal sikre en velfungerende arbejdsplads med fokus med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der sikrer at medarbejderne fagligt udfolder sig bedst muligt og behandler både hinanden og samarbejdspartnere respektfuldt. Politikkerne kan læses i deres helhed under Politikker.

2. Praksis
Det forventes, at virksomhedens medarbejdere i deres virke efterlever de udarbejdede etiske retningslinier samt politikker vedrørende personale, arbejdsmiljø og sikkerhed.
For at sikre, at medarbejderne på Teknologisk Institut har gode muligheder for at balancere job og privatliv og derved udfolde sig optimalt fagligt har virksomheden formuleret en række tilbud. Disse omfatter bl.a.:

 • Mulighed for barns sygedag.
 • Årlige udviklingssamtaler mellem ledelse og medarbejder.
 • Personalegoder med fokus på sundhed, herunder adgang til fitnessfaciliteter, frugtordning og kantineordninger med sund og varieret kost.

For at sikre en sund arbejdsplads og et lavt sygefravær har Teknologisk Institut en arbejdsmiljøorganisation, der overvåger arbejdsmiljøet på virksomheden. Teknologisk Institut gennemfører endvidere hvert andet år en anonym Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og hvert tredje år en Arbejdspladsvurdering. De seneste undersøgelser var Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2012 og Arbejdspladsvurderingen 2011.

Spørgsmålene i Medarbejdertilfredsundersøgelsen relaterede sig bl.a. til trivsel, loyalitet og engagement, image samt det daglige arbejde og ansættelsesforholdet generelt. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2012 viste overordnet en særdeles høj tilfredshed med Teknologisk Institut som arbejdsplads. På spørgsmålet ’Alt i alt trives jeg og er motiveret som medarbejder på Teknologisk Institut’ svarede 91 % af medarbejderne, at de trives og på spørgsmålet ’Teknologisk Institut er på de fleste områder den ideelle arbejdsplads for mig’ svarede 90 % at de var enige. Svarprocenten i Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2012 var på 92 %.

Arbejdspladsvurderingen 2011 viste ligeledes en meget høj tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt nogle områder, hvor der kan ske forbedringer. For disse områder er der er udarbejdet og gennemført handlingsplaner.
Der gennemføres en ny Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2014 og en Arbejdspladsvurdering medio 2014.

3. Resultater 2013
Teknologisk Institut havde igen i 2013 et meget lavt sygefravær på 2,1 %.

Ligeledes havde Teknologisk Institut igen i 2013 et meget lavt antal registrerede arbejdsskader på i alt 8.