Nedsivning af renset spildevand - Brev fra Miljøstyrelsen

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Nedsivning af renset spildevand - Brev fra Miljøstyrelsen

Teksten i Miljøstyrelsens brev til Kongsted Maksinstation er gengivet i det nedestående:

 

De  har ved breve af 8. marts og 14.  april 2004 rette henvendelse  til Miljøstyrelsen om afledning af spildevand fra minirenseanlæg.

Nedsivning af spildevand renset i minirenseanlæg

Miljøstyrelsen vurderer, at det vil være muligt at nedsive spildevand renset i et minirenseanlæg i en faskine. En sådan tilladelse vil kunne meddeles af amtet, idet kommunerne ikke har kompetence til at meddele tilladelser til nedsivning af husspildevand i faskine. Amtet har kompetence til at meddele en sådan tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsen[1].

Miljøstyrelsen mener, at amtet ved vurdering af sådanne tilladelser skal tages udgangspunkt i afstandskrav til vandindvindinger og til grundvandsspejl som angivet i samme bekendtgørelses § 28, dvs. de samme afstandskrav der almindeligvis anvendes ved meddelelse af nedsivningstilladelser for husspildevand.

Men selve nedsivningsarealet vil kunne reduceres i forhold til det siveareal, der er nødvendigt ved traditionel nedsivning af husspildevand.

Miljøstyrelsen mener, at sivedræn eller faskine skal dimensioneres med sikkerhed for hydraulisk afledning og desuden således af hensyn til aerob stof nedbrydning at de belastes alternerede, dvs. med ”tørre og våde” perioder. En dimensionering skal ske udfra jordbundsforholdene i området, hvor anlægget ønskes etableret.

Miljøstyrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at amtet jf. spildevandsbekendtgørelsens § 31 kan bestemme, at kommunen indenfor et nærmere afgrænset område kan meddele tilladelse til nedsivning for mindre anlæg, herunder fx faskiner.

Endelig skal Miljøstyrelsen nævne, at hvis siveanlæg etableres som sivedræn i stedet for i faskine jf. spildevandsbekendtgørelsens § 28, kan kommunen meddele tilladelse til nedsivning. Dimensionering af sivedræn bør ske på samme måde som for en faskine.

Muligheder for afledning af renset spildevand fra minirenseanlæg

Afløb fra minirenseanlæg kan af kommunen tilladelse udledt til overfladerecipienter, herunder dræn. Udledning til små stillestående recipienter som fx vandhuller bør så vidt muligt undgås, men det kan ikke udelukkes at det kan tillades. Spørgsmålet må afgøres for den konkrete sag af kommunen.

Hvis renset spildevand fra minirenseanlæg afledes til sivedræn eller faskine vil det ikke være relevant at  kræve fosforfjernelse i minirenseanlægget.

Smitstoffer i renset spildevand

De seneste rapporter Miljøstyrelsen har udført med hensyn til måling af smitstoffer i afløb fra renseanlæg er miljøprojekt nr. 684, 2002 ”Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra offentlige renseanlæg” og miljøprojekt nr. 800, 2003 ”Smitstoffer i spildevand”, der kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk, under udgivelser, publikationsdatabase.

Med venlig hilsen

 

Mogens Kaasgaard

[1] Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.