Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

Nicolai Christian Bork

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 72.

lab

Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

2024

Formål:
1.Sikre den danske kødindustri adgang til nyeste viden indenfor kemiske og fysiske analysemetoder.
2.Udvikle, optimere og validere udvalgte state-of-the-art-analysemetoder med relevans for den danske kødindustri inkl. vedligehold af akkrediterede metoder.
3.Minimere kemikalie- og/eller tidsforbrug for kemiske og fysiske analyser fx gennem optimering af prøvemængde.

Projektstatus 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at metoder og teknikker til karakterisering af proteiner er studeret og vurderet i relation til dokumentation af animalske proteiner. Det blev konkluderet, at metoder til hhv. aminosyreanalyse (ved TAG-derivatisering) og peptidanalyse (størrelseskromatografi, SEC) er interessante og udvælges til indledende test.

En række standardmetoder er blevet vurderet med udgangspunkt i reduktion af kemikalieforbrug og prøvemateriale. Flere metoder kandiderer til videre undersøgelser, men særligt metoder baseret på spektroskopiske teknikker (UV-VIS) vurderes at have potentiale. Konkret vil der blive arbejdet videre med analysemetode til måling af kollagen-koncentration (bindevæv) samt metode til analyse for indhold af lipid-oxidationsprodukter TBARS (ThioBarbituric Acid Reactive Substances).

Laboratoriet er blevet auditeret af DANAK i marts, og akkrediteringen blev fornyet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at metoderne til analyse af aminosyrer og peptider testes og eventuelt indkøres i laboratoriet. Dertil testes en reduktion af kemikalier og prøvemateriale for de omtalte spektroskopiske metoder (kollagen og TBARS). Såfremt disse tests er positive, vil analyseforskrifter blive opdateret og metoderne valideret.

kemi21

 

2023

Formålet med projektet er at vedligeholde anvendte analysemetoder og akkrediteringen af disse metoder, hjemtage nyeste viden indenfor området og specifikt at give kødproducerende virksomheder viden om og mulighed for at dokumentere fysiske og kemiske egenskaber for nye ingredienser.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at:

•Den endelige indkøring af RapidMaxN instrumentet til analyse af total protein er godt i gang med de sidste sammenligningsstudier overfor anden proteinanalysemetode (Kjeldahl). Instrumentet blev doneret af Norma & Frode Jacobsens Fond. Dataanalyse pågår. Der er også ved at blive lagt sidste hånd på analyseprotokollen.

 

•Årlig status vedrørende akkreditering (gennemførte analyser i 2023) er udarbejdet. Denne bekræfter stabiliteten og kvaliteten af laboratoriets akkrediterede metoder, som leverer data til mange SAF-finansierede projekter.

 

•I indsatsområdet ”Fremtidens Fødevarer” (finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) er der gennemført litteraturstudier med fokus på analysemetoder for plantetoksiner. Dette kan også få relevans for hybridprodukter, hvor vegetabilier erstatter en væsentlig andel af produktets (gængse) kødfraktion.

Den næste store aktivitet i projektet er: Slutrapport færdiggøres og uploades på projektets hjemmeside.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at RapidMaxN instrumentet til analyse af proteinindhold er implementeret i laboratoriet. Analyseprotokol er under udarbejdelse, og sammenligningsstudium er planlagt.

I forhold til hangriseanalyser er der afholdt webinar om metoder til detektion af ornelugt (26.09.23). Webinaret blev optaget og kan ses fra Teknologisk Instituts hjemmeside. Derudover er der gennemført valideringstest af hangriseanalysen (LDTD-MS/MS).

Den næste store aktivitet i projektet er at udarbejde en slutrapport for årets aktiviteter (fokus på proteinanalyse). Desuden skal der gennemføres de påkrævede præstationsprøvninger (i henhold til akkrediteringen) samt indføre ny kemiker (forventet opstart 1. november) i laboratoriets akkrediterede metoder og procedurer.

gfy

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at det indkøbte instrument til analyse af protein ved Dumas-metoden netop er modtaget, og installering af udstyr samt indledende træning i anvendelse er i gang.

Den næste store aktivitet i projektet er:

1.At RapidMaxN instrumentet indkøres i laboratoriet, bl.a. ved sammenligning med analyser af kødprodukter fra tidligere præstationsprøvninger. Metodedokumentation og analyseforskrift udarbejdes.

2.Sammenligningsstudium mellem NIR-, Kjeldahl- og Dumas-metoderne forberedes i samarbejde med industrielle partnere. Dette tilrettelægges således, at fordele og ulemper ved de tre metoder belyses med reference til kød og kødholdige produkter, heriblandt hybridprodukter.

kem

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er,

1.Analysemetoder af fedt, protein, vand, og salt er gennemgåede og opdaterede. Laboratoriets akkreditering er fornyet.

2.Der er gennemført en analyse af forskellige metoder til analyse af protein. Denne har afdækket fordele og ulemper ved de tre primære proteinanalysemetoder (NIR, Kjeldahl og Dumas). Der er, via bevilling fra Norma & Frode Jacobsens Fond, indkøbt nyt instrument (RapidMaxN fra Elementar) til analyse af protein ved Dumas-metode.

Den næste store aktivitet i projektet er:

1.At RapidMaxN instrumentet leveres og indkøres i laboratoriet, bl.a. ved sammenligning med analyser af kødprodukter fra tidligere præstationsprøvninger. Metodedokumentation og analyseforskrift udarbejdes.

2.Sammenligningsstudium mellem NIR-, Kjeldahl- og Dumas-metoderne forberedes i samarbejde med industrielle partnere. Dette tilrettelagt således, at fordele og ulemper ved de tre metoder belyses med reference til kød og kødholdige produkter, heriblandt hybridprodukter.

2022

Formål

Formålet er at afprøve og tilpasse laboratoriemetoder af særlig interesse for kødindustrien. Der fokuseres på afprøvning af fastfasekolonner til oprensning fra komplekse biologiske matricer forud for kemisk analyse.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at artikel vedr. forskellige metoder for proteinbestemmelse er offentliggjort i Procesteknologisk Nyhedsbrev. Metode for samtidig analyse af aminosyrer i en række kødprodukter er under indkøring.

Den næste store aktivitet i projektet er, at Dumas-baseret proteinanalysator bliver installeret og indkørt i laboratoriet (Protein-analysatoren er finansieret med bevilling fra Norma og Frode Jacobsens Fond). Arbejdsbeskrivelse vil blive udarbejdet med henblik på i 2023 at køre et større sammenlignings-studium mellem Kjeldahl, NIR og Dumas.

 

kemidok


 

Rapport:

 

2021

Formål:
Afsøgning af mulighed for implementering af metode til analyse af biogene aminer i kødprodukter samt opsamling af viden inden for fødevareanalyser til dokumentation af sundhed og fødevarekvalitet.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output fra det kemiske laboratorium er, at resultater fra det videre arbejde med prøveforberedelsen forud for LC-MS/MS analysen af biogene aminer viser lovende resultater, men prøveforberedelsen skal stadig forbedres, for at metoden omfatter alle de relevante aminer.

Der er arbejdet på at afslutte indkøringen af det nye GC-MS-udstyr, der bl.a. skal bruges som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge. Dette gælder desuden arbejdet på at opsætte en metode på en nyindkøbt dispenseringsrobot, der bl.a. kan anvendes til at lave fortyndingsrækker til laboratoriets projektspecifikke analyser. Optimeringen af metoderne for både den nye GC-MS og dispenseringsrobotten er endnu ikke afsluttet, og der arbejdes videre på dette i et opfølgende projekt næste år.

Projektet afsluttes ultimo 2021. 


 

Projekt før 2021