Projekt - Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region Midtjylland

Projektet er afsluttet.

Projektstart 2009. Forventet afslutning marts 2012.

Formålet med projektet er at identificere, udvikle og demonstrere teknologiske styringsværktøjer, der kan sikre et mere fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugende virksomheder (med et elforbrug på mere end 0,1 GWh/år) for derigennem at reducere virksomhedernes energiomkostninger og miljøpåvirkning samt udnytte perioder med stor miljøvenlig elproduktion og lav belastning på elnettet.

 

FlexEl - Energinet

Projektet er endvidere støttet af:  logo region midt

Mål for projektet
I projektet skal der udvikles tekniske løsninger, der som det vigtigste kan sikre, at virksomhedens energiforbrug gøres transparent, kan medvirke til at visualisere fordelene ved at gøre elforbruget fleksibelt i forhold til et prissignal, og kan kommu­nikere dette videre til de relevante styringssystemer.

Det er projektets hensigt, at virksomheden bl.a. skal opnå følgende fordele:

 • reducerede energiomkostninger
 • reduceret miljøbelastning
 • transparent elforbrug
 • fleksibelt elforbrug
 • overgang til anvendelse af el i perioder med stor miljøvenlig elproduktion og lav belastning på elnettet.

Projektet støttes af Vækstforum for Region Midtjylland, og derfor arbejdes der især med virksomheder i det område. Projektet støttes ligeledes af Energinet.dk under ForskEL-programmet, der har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden i Danmark. Grunden til, at der kan søges støtte til et sådant projekt, er, at effekten af et mere fleksibelt elsystem bl.a. vil være, at der kan integreres mere el fra vindmøller ind i systemet.

Da vindmøllestrømmen forventes at være billigere, vil effekten af projektet således være, at de energiforbrugende virksomheder kan opnå besparelser på deres elregning, samtidig med at samfundet vinder på, at det er muligt at integrere mere vindmølle-strøm i nettet.

Eksempler på udstyr, der kan anvendes i forbindelse med fleksibelt elforbrug kunne være varmepumper eller køleanlæg, der bruges sammen med kølehuse.

6000 MW vindkraft for systemet - 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere
Projektgruppen består af:

Aktiviteter
Projektet forudsættes at forløbe i følgende hovedfaser:
1)      Kortlægning af eksisterende viden og erfaringer samt oversigtsmæssige
         brugsstudier
2)      Inddragelse af relevante virksomheder
3)      Kortlægning af brugerbehov, udviklingsmuligheder og barrierer
4)      Teknologiudvikling
5)      Demonstrationsprojekter i samspil med brugere
6)      Videnformidling.

Projektstatus
Fase 1: Erfaringsopsamling
Tilsyneladende er der et behov for et mere fleksibelt system i fremtiden. Den nuvær-ende prisstruktur på el gør det vanskeligt for virksomhederne at opnå besparelser ved at navigere på spotmarkedet. Derfor er det sund fornuft at vurdere mulighederne for virksomhederne i projektet i forhold til også at byde reguleringskraft ind.

En anden vigtig pointe er, at det stadigvæk er mest profitabelt for virksomheden at spare på antallet af forbrugte kWh. Dette ligger fint i tråd med projektet, da transparens i forhold til energiforbrug også er en vigtig parameter i forhold til fleksibelt elforbrug. Med en oversigt over virksomhedernes energiforbrug, er det muligt at anvise energi-besparelser og se på mulighederne for et mere fleksibelt elforbrug.

Komplet rapport for fase 1: 

Fase 2: Inddragelse af relevante virksomheder
I denne fase er elforbrugsdata fra 50 virksomheder blevet gennemgået. 7 virksom-heder er blevet udvalgt på baggrund af deres døgnrytmeprofil og elforbrug. Derfor har demonstrationsvirksomhederne meget forskellige profiler, hvad forbrugsstørrelse og døgnprofil angår.

De 7 udvalgte demonstrationsvirksomheder er:

 • Gramo A/S, bogbinderi i Balling
 • Damolin A/S, molerprodukter, produktion på Mors og Fur
 • Valdemar Birn A/S, jernstøberi i Holstebro
 • Skjern Papirfabrik A/S, papirproducent i Skjern
 • BC Catering A/S, cateringleverandør i Odense
 • Danfloor A/S, tæppeproducent i Videbæk
 • IS Skovgården, landbrug ved Vojens

Komplet rapport for fase 2:  

Fase 3: Kortlægning af brugerbehov i demonstrationsvirksomhederne
I projektet er der lavet et innovationsværktøj, som er blevet afprøvet i 4 af demonstrationsvirksomhederne. For de involverede virksomheder har værktøjet været med til at danne en forståelse for, hvilke forhold, der kan påvirke forandringer i virksomheden i forhold til daglige rutiner.

Formål:

 • at skabe en struktur, der kan bruges af mange produktionsvirksomheder, uden at det bliver for omkostningstungt.
 • at komme med løsningsforslag til indholdet i guiden, så innovation og implemen-tering sikres.
 • at komme med forslag til, hvordan man skaber en forretning på innovation.

Rapport for fase 3 og 4:  

Bilag 1:  

 
Bilag 2:   
Bilag 3:  

Fase 4: Teknologiudvikling
GridManager har udviklet udstyr, som kan bruges til at måle, styre og regulere produktionsudstyr ud fra elpriserne. Danfoss Solutions A/S vil bruge deres platform til at beregne de opnåede besparelser ved at producere efter de fleksible tariffer.

Bilag 4:  

Fase 5: Demonstrationsprojekter
GridManager-udstyr er monteret ved de 5 demonstrationsvirksomheder. Der kan i projektet hentes data for elforbruget og priserne fra de enkelte processer i virksomhederne via GridManagers system Gridportal.

Bilag 5:

Fase 6:
For at belyse økonomien i fleksibelt elforbrug er der lavet et overslag over, hvilken økonomisk gevinst man kan få ved at lade et forbrug på XX kW være fleksibelt. Dermed fås også en indikation af, hvor meget man kan tillade sig at investere i udstyr til realisering af et fleksibelt elforbrug.

Bilag 6:

Slutrapport (hele rapporten):


Formålet med projektet ”Fleksibelt elforbrug” har været at udvikle og teste udstyr, så et fleksibelt elforbrug kunne realiseres hos større industrivirksomheder. Med betegnelsen ”fleksibelt elforbrug” menes her, at virksomheden kan ændre sit elforbrug på basis af signaler udefra, fx i form af prissignaler eller anden tilskyndelse. En stor del af projektet har derfor bestået i at udvikle udstyr (hardware og software), som håndterer signaler udefra, måler det øjeblikkelige elforbrug på de enkelte el-forbrugere, og som på basis deraf beslutter, om der skal sendes signal til ændring af elforbruget.

Slutrapport, kort udgave:

Vil du vide mere?