Facts om linolie og linoliemaling - Indeklimaet

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Facts om linolie og linoliemaling - Indeklimaet

Linolie og linolieprodukters påvirkning af indeklimaet

Linolie reagerer med luftens ilt, specielt under hærdningen. Dette medfører en afgasning af flygtige stoffer, der gør, at linolien og malingen lugter. Ved høje koncentrationer, dvs. ved store arealer i utilstrækkeligt ventilerede rum, kan slimhinder blive irriteret, som f.eks. øjne, der løber i vand. Afgasningen fortsætter i princippet i hele produktets levetid, men aftager over tid og er minimal, når malingen betegnes som hærdet.

Af hensyn til indeklimaet er det en fordel at anvende en varmebehandlet linolie, hvor der er indblæst ilt under opvarmningen. Man opnår derved, at nogle af de flygtige stoffer afgasser allerede i produktionsprocessen.

Målinger af stoffer, der afgasser fra linolie og linoliemalinger, viser sædvanligvis lave koncentrationer, der normalt ikke vil give anledning til irritation af slimhinder. Der er i analyser af afgassede stoffer ikke fundet kendte sundhedsskadelige stoffer hidrørende fra selve linolien. Nævnte analyser er foretaget hos Teknologisk Institut. Herudover er der foretaget litteraturgennemgang af offentligt tilgængelige undersøgelser, hvoraf ingen har påvist afgasning af sundhedsskadelige stoffer fra selve linolien.

Ved valg af linolie eller linoliemaling er det væsentligt at være opmærksom på, at afgasningerne fra disse varierer meget afhængig af såvel linolien, som de anvendte tilsætningsstoffer.

Fx indeholder nogle linolieprodukter slet ingen flygtige opløsningsmidler, mens andre har et indhold af organiske opløsningsmidler på op til 40 - 50%. I henhold til bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet skal det mindst farlige eller mindst generende produkt altid anvendes, og som følge heraf produktet med det laveste indhold af opløsningsmidler. Ved påføring må der ligeledes ikke tilsættes opløsningsmidler til produktet, der øger produktets farlighed. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at vegetabilsk terpentin, citrusolier o.lign. er organiske opløsningsmidler.
Fund af formaldehyd i høje koncentrationer i afgasningen fra linoliemaling er blevet omtalt i flere medier. I det aktuelle tilfælde kunne de store formaldehydmængder, der afgassede i de første timer efter påføring, henføres til det anvendte konserveringsmiddel. Brug af et sådant konserveringsmiddel, der afspalter formaldehyd, bør i sagens natur undgås.

Produkter med indhold af svampehæmmende midler (fungicider) bør normalt kun bruges udendørs. Svampehæmmende midler er ikke nødvendige til brug indendørs i tørre rum.

Maling består af mange ingredienser. Afgasning til indeklimaet er naturligvis afhængig af disse. Hvorvidt en maling er tilsat sundhedsskadelig mærkningspligtige stoffer, fremgår af leverandørbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet for produktet. Leverandørbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade kan rekvireres hos producenten eller forhandleren.

Man bør ved alt indendørs malearbejde sørge for god ventilation af lokalet, når der males og i de efterfølgende uger. Man skal ligeledes være opmærksom på, at fornuftig ventilation er en forudsætning for et godt indeklima.

Man skal være opmærksom på, at større malede flader vil give større afgasning til indeklimaet end mindre flader.