IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP4 Digital procesovervågning (2021)

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP4 Digital procesovervågning (2021)

AP4 Digital procesovervågning

 

Formål 2021
Projektets formål er at afdække og levere løsninger, som vil understøtte krav til effektiv og fleksibel produktionseksekvering og produktionsparadigmer.

Målet med arbejdspakken er at udvikle en prototypeløsning til at overvåge om procesudstyr er i kontrol (under hensyntagen til biologisk variation og tidligere fejl). Et vision-SPC (Statistical Process Control) til en fuldstændig overvågning af slagtegangen og en effektiv kommunikation af resultaterne.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output:

Muligheder for dataopbevaring, integration af resultater samt kommunikation er drøftet med branchen. Værtsslagteriet er i gang med at etablere et ”Data Hub”, og ønsker at Digital Procesovervågning skal ind her. Dog er dette ikke muligt indenfor tidshorisonten for projektet.

Der er foretaget en gennemgang af de manuelle stikprøvekontroller, der laves for fedtendebor, friskæring og opbrystning med udgangspunkt i TMP Standard procedure ude på slagtelinjen. Dette er sammenholdt med, hvad det er muligt/ikke muligt at se med vision og hvilke fejlkategorier, der bør inddeles i. De fejlkategorier, der kan identificeres med vision, vurderes stadig at kunne skabe stor værdi.

Den næste store aktivitet i projektet:

DMRI fokuserer på at levere beslutningsgrundlag ift. hvordan data kan gemmes og struktureres.Færre men mere robuste løsninger med få falske positive prioriteres.

DMRI laver visninger i Mester PC, for kontrol af hængejern og friskærer, som vil kunne laves tilsvarende i andre kommunikationsplatforme.

For de øvrige processer prioriteres at gøre data-grundlag/fundament klar til at komme ind i en kommunikationsplatform. Arbejdet fortsættes i regi af IT-løsninger i Industri 4.0 rammer i 2022 under AP5. Rettidig udvikling af produktions-IT og/eller kommercielt.

digproces.PNG

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der den 27. aug. 2021 har været afholdt møde med repræsentanter fra værtsslagteriet (TMP, Drift, vedligehold) med henblik på at verificere og optimere udbyttet af de data, DMRI genererer. Konklusionerne fra mødet er:

•Procesovervågningen skal have en detaljeringsgrad, der sikrer hurtig fejlfinding, samt at overvågningen på sigt er anvendelig ift. maskinstyring.

•Fejl skal kategoriseres på en passende måde i samarbejde med værtsslagteriet og med udgangspunkt i TPM-analyser af udstyr.

•Systemet skal afspejle realtid og opdateres med levende statistik.

•Der skal være samkøring af data mhp. at finde årsager til generelle problematikker.

•Systemet skal indføres i ”Black Bird” – Udviklet i et OEE-projekt.

Projektet er forsinket. DMRI har derfor foreløbigt nedprioriteret udvikling af en løsning til overvågning af midtflækning, idet implementering vil kræve mere båndplads.

De næste aktiviteter i projektet er:

•Der laves fejlkategorier for de færdige modeller sammen med værtsslagteriet.

•For færdige modeller påbegyndes processen med kommunikationsplatformen.

•Endelige beslutninger om hvilke fejl, der skal (og kan) findes ved UK til opbrystning, friskæring og fedtendebor træffes i samarbejde med værtsslagteriet.

•Algoritmetilpasning for udgangskontrol.

•Test og validering af algoritmer.

•Løbende drøftelse af testdata med værtsslagteriet.

Projektstatus 2. kvartal 2021

De vigtigste nye output for de udvalgte processer på slagtegangen:

•Indgangskontrol til hvid slagtegang: Algoritmerne til indgangskontrol er testet på metodeniveau og klar til test på virtuel maskine.

•Fedtendebor: Algoritmer til indgangskontrol er testet på metodeniveau og klar til test på virtuel maskine. Det er ikke muligt at vurdere alle relevante udgangsparametre. Det er vurderet, at de mulige parametre stadig skaber værdi, og der arbejdes videre med disse. Ift. udgangskontrol er analysearbejdet i gang. Kontrollen skal gå på, om der er boret det korrekte sted, om kronen er intakt, om haleroden er beskadiget, og om der ses tydelige gødningsrester.

•Friskæring: Algoritme, til test af om mørbrad er løsnet (indgangskontrol), er udviklet og metodetestet på et slagteri og skal gentrænes på et andet. Algoritmer, til udgangskontrol af om savning påbegyndtes det rigtige sted, og om der saves i et lige snit, er udviklet og metodetestet. Data til identifikation af flæskesvær er klar til modeludvikling.

•Opbrystning: Algoritmer til indgangskontrol er testet på metodeniveau og klar til test på virtuel maskine. Kamera til vurdering af udgangskontrol er under installering. Her vil der i første omgang udvikles en model til at se, om der er et lige snit i midtlinjen ned til brystbenet.

•Midtflækning: Grundet udfordringer med en kameraplacering, der kan se hele grisens rygmarvskanal, er det besluttet at anvende billeder fra Vision til kødkontrol-projektet til at udvikle og teste algoritmer til vurdering af midtflækning.  

Projektet er forsinket, men har høj prioritet.  

Den næste store aktiviteter i projektet er:

•Færdigudvikling af resterende algoritmer

•Test, validering og afstemning af præcisionsniveau for de udviklede algoritmer i samarbejde med værtsslagteriet.

•Præcisering af relevante alarmkriterier for overvågningen i samarbejde med værtsslagteriet.

•Visualisering og kommunikation af data til værtsslagteriet.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

De vigtigste nye output for de relevante processer på slagtegangen, er udpeget:

•Indgangskontrol til hvid slagtegang: Kamera er installeret og algoritmeudviklingen er ca. 90% færdig.

•Fedtendebor: Kamera er justeret. Optagelser af referencemåledata på slagteriet afventer udskiftning af RFID læser.

•Friskæring: Algoritmeudviklingen er ca. 95% færdig.

•Midtflækning: Praktiske forhold om placering af kamera er under afklaring. Her kan der være udfordringer i at finde et sted, hvor det kan kontrolleres, at grisens rygmarvskanal er blottet i hele længden.  

•Opbrystning: Praktiske forhold om placering af kamera er under afklaring.

Coronasituationen forsinker desværre projektet, men det har høj prioritet at få afviklet projektet som planlagt.

De næste store aktiviteter i projektet er:

•Installation af kamera ved opbrystning og midtflækning.

•Præcisering af relevante alarmkriterier for overvågningen i samarbejde med værtsslagteriet.

•Test og validering af algoritmer.

•Visualisering og kommunikation af data til værtsslagteriet.

 

Formål 2020
Formålet er at udvikle en prototypeløsning til at overvåge om procesudstyr er i kontrol (under hensyntagen til biologisk variation og tidligere fejl). Et vision-SPC (Statistical Process Control) til en fuldstændig overvågning af slagtegangen og en effektiv kommunikation af resultaterne.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at alle de relevante slagteprocesser på slagtegangen er gennemgået i samarbejde med forskellige TPM (Total Productive Maintenance) medarbejdere og vedligeholdelseschefen. Det er besluttet, at overvågning af bryståbneren og midtflækning skal inkluderes i projektet.

Installation og algoritmeudvikling:

-Installationen før svideovnen flyttes til efter maskintunnellen

-Installation ved friskæreren er gennemført

-Kamerainstallation ved fedtenden pågår

-Ind- og udgangskvalitet af bryståbning og midtflækning undersøges i samarbejde med TMP

De næste store aktiviteter i projektet er at sikre robuste algoritmer til klassificering af ind- og udgangskvalitet fra overvågningen, at sikre kommunikation af fejlene på procesudstyrene til slagteriet samt at identificere relevante alarmkriterier for overvågningen

digital

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at alle de automatiske slagteprocesser på slagtegangen er gennemgået i samarbejde med forskellige TPM (Total Productive Maintenance) medarbejdere og vedligeholdelseschefen.

Installationen af kamera hos Danish Crown i Ringsted er gennemført for flere af de valgte processer: 

-Installation ved svideovnen er gennemført

-Installation ved friskæren er gennemført

-Opsætning ved fedtende pågår

Den næste store aktivitet i projektet er, at sikre en god og anvendelig kommunikationen af fejlene fra procesudstyrene til slagteriet samt relevante alarmkriterier for overvågningen.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at:

•Udstyr nedtaget i Horsens og installation i Ringsted er påbegyndt

•Der er oprettet virtuelle servere på et lukket vlan til kamera + RFID læser før svideovn

•GPU-pc er klar til installation i Ringsted

•Kamera, lys og RFID læser ved friskæreren forventes færdiginstalleret i uge 27

Projektet er i Idefasen, og det undersøges hvilke yderlige processer, der skal gennemføres overvågning på. Der er fokus på ind- og udgangskvaliteten af de forskellige procesudstyr på hele slagtelinjen. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at indsamle data samt udvikle algoritmerne til kontrol af ind- og udgangskvaliteten for at sikre, at procesudstyret og de enkelte processer er i kontrol.

Kommunikation af fejl og alarmer skal integreres med slagteriet.

 


Projektstatus 1. kvartal 2020

Der har været stor interesse for projektet både fra følgegruppen og det nye værtsslagteri Danish Crown, Ringsted.

Flowchart over de forskellige slagteprocesser i på værtsslagteriet er kortlagt med henblik på at vurdere omfanget af procesovervågning på slagtegangen. Projektet er blevet præsenteret for værtsslagteriet (via Skype) og det forventes, at vi hurtigt kan komme i gang, når covid-19 karantænen ophører. Sideløbende arbejdes der på IT-infarkterne i forbindelse med tilgang til virtuelle og fysiske computere.