IT løsninger i Industri 4.0 rammer - Digital procesovervågning i opskæring og udbening AP1-2023

Jeppe Bo Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 70.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - Digital procesovervågning i opskæring og udbening AP1-2023

2023

Målene med AP1 er at udvikle og teste en til to digitale løsninger til overvågning af automatiske processer i opskæring og udbening, herunder en løsning til overvågning af tredeleren

2022

Formålet er at udvikle nye agile IT-løsninger til at støtte op om slagteriernes behov for digitalisering og sporbarhed, der kan håndtere ændringer i såvel IT-struktur som i kunde- og myndighedskrav.

Formål:

Målet med AP6 er at udvikle og implementere nye teknologiske IT-løsninger til overvågning, der bidrager til at reducere fejl og forbedre råvareudnyttelsen

Projektstatus 4. kvartal 2022

De vigtigste nye output er, at

-Udvikling af løsningen til digital procesovervågning af tredelingen skal foregå på to slagterier. Foreløbige output er fra data indhentet på 1. værtsslagteri. 2. værtslagteri er udpeget og godkendt af styregruppen i september 2022.

-Modellen til klassificering af skæring mellem skinke og midterstykke er forberedt.

-Der er lavet punktmodel til at bestemme afstanden mellem nøgleben og skæring mellem skinke og midterstykke, som skal præciseres yderligere.

-Annotering af billeddata fra deling mellem forende og midterstykke er i gang.

De næste store aktiviteter i projektet er, at

-Inddrage slagterierne ift. nærmere præcision af behov og kravspecifikation til overvågningen.

-Opsætte kamera og optagningsprogram til at optage billeder fra 2. værtslagteri i december 2022.

-Påbegynde annotering af billeder fra 2. værtslagteri.

-Træne model til klassifikation af deling mellem forende og midterstykke.

-Færdiggøre skinke/midterstykke klassifikationsmodel.

-Færdiggøre punktmodel til at bestemme skinkelængder. Hvis denne ikke er præcis nok, laves en segmenteringsmodel til at finde nøgleben og haleben og derved beregne afstanden.

Projektstatus 3. kvartal 2022

De vigtigste nye output er, at

•Det er besluttet at fokusere på udvikling af en færdig løsning til digital procesovervågning af tredelingen. Udviklingen skal foregå på to slagterier.

•Ud fra billeddata fra 1. værtsslagteri er der opstillet kategorier til klassificering af begge delingerne, og der er udarbejdet indledende modeller til at klassificere deling mellem skinke og midterstykke.

•Forhold og prioriteringer ift. valg af 2. værtsslagteri er drøftet med relevante medarbejdere, og der ligger et forslag klar til styregruppen.

•Der er bestilt relevant overvågningsudstyr til 2. værtsslagteri

De næste store aktiviteter i projektet er, at

•Billeddata fra 1. værtslagteri skal annoteres i forhold til deling mellem forende og midterstykke, og en model skal trænes.

•2. værtslagteri skal udpeges, og der skal opsættes udstyr.

•Der skal laves en cost/benefit analyse, der adresserer det reelle potentiale for at optimere forhold på medarbejdersiden og på udstyrssiden ved overvågning af tredelingen.

•Slagterierne skal inddrages ift. nærmere præcision af behov og kravspecifikation til overvågningen.

ap6

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at de processer, der udgør opskæring og udbening, er gennemgået, og der er identificeret forskellige problemstillinger. Der er lavet en analyse af, hvor digital procesovervågning umiddelbart vil kunne give mest værdi. Analysen er gennemført med baggrund i slagteribesøg og ved at tale med relevante folk fra forskellige funktioner på slagteriet. Der er efterfølgende foretaget en endelig prioritering i regi af følge- og styregruppe, hvor tredelingen er udvalgt som den proces, der skal prioriteres højst i projektet. For at sikre at projektet når i mål med en implementerbar løsning, fokuseres der på én proces ad gangen. 

Med udgangspunkt i allerede opsatte kameraer på et værtslagteri er udvikling af algoritmer påbegyndt. Algoritmerne skal i første omgang kunne vurdere:

1.Om deling mellem midterstykke og skinke er korrekt - lang, tilpas, kort

2.Om delingen mellem forende og midterstykker er korrekt - lang, tilpas, kort

Den næste store aktivitet i projektet er at opsætte overvågning på endnu et slagteri med henblik på at opnå viden om problemstillinger ved domæneskifte, håndtering af uens forhold, forskelligt udstyr og forskellige fejlklassificeringer.

•Der skal, med udgangspunkt i forskellige forhold på slagterierne og deres typer af udstyr til tredelinger, udpeges et værtsslagteri mere.

•Der skal indkøbes relevant overvågningsudstyr. Særligt skal der tages højde for de lange leveringstider, der er på markedet pt.

•Slagterierne skal inddrages ift. nærmere præcision af behov og kravspecifikation til overvågningen.

di

 

Artikel+Podcast

Dirac, H. (2022) Digital transformation in the slaughterhouse: a pioneering past and bright future. Meatingplace, februar 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at

Analyse/idéfasen er igangsat. De processer, hvor digital procesovervågning vil kunne skabe den største værdi, skal udpeges og afgrænses i analysefasen. Derfor gennemgås de processer, der udgør opskæring og udbening, og konkrete problemstillinger identificeres. Der tages udgangspunkt i slagteribesøg samt interviews med relevante medarbejdere. Dette skal sikre, at problemstillingerne bliver belyst bredt, og at den estimerede værdiskabelse for de enkelte cases inddrager betydningen i hele kæden. Herfra vælges ca. 3 cases til nærmere analyse. Afslutningsvis prioriteres én case for projektet (fx 3-deling, 3D-trimmer, spidsrygssaven, afsværing, trimning).

Vidensopsamling er påbegyndt. Der er udarbejdet eksempler på flowdiagrammer for opskæring og udbening.  DMRI har besøgt et dansk slagteri, herunder en gennemgang af 3-deling og de efterfølgende processer for midterstykkerne. Relevante cases til projektet er drøftet med slagteriet. Der startes op på at definere og specificere SW-system til at optage og analysere billeder, således at et stabilt og driftsikkert system opnås. Performance kan blive en udfordring i forhold til hastigheden ved håndtering af delstykker mv.

Den næste store aktivitet i projektet er at

•besøge yderligere 1-2 større slagterier og gennemgå relevante processer

•gennemføre interviews med medarbejdere fra forskellige led i produktionen

•foretage afklaringer i forhold til SW framework og performance af billedanalyser

digiUdklip.PNG