Svømmebade - Checkskema til egenkontrol og vurdering af kemikaliesikkerheden i svømmeanlægget

Peter Flink

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 80.

Svømmebadsteknologi

Svømmebade - Checkskema til egenkontrol og vurdering af kemikaliesikkerheden i svømmeanlægget

Udarbejdet af Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi

Vejledning til brug af skemaet
Checkskemaet er udformet således, at kan der svares JA til alle spørgsmålene, så skulle alle de væsentligste forhold være i orden. Hvis der må svares NEJ til et eller flere af spørgsmålene, er der behov for nærmere at få taget hånd om at få forbedret sikkerheden.

Er der spørgsmål omkring sikkerheden ved dit anlæg er du velkommen til at kontakte os, fx via vores gratis spørgetjeneste.

Modtagelse

 • Kontakter kemikalieleverandørens chauffør en kompetent person hos svømmeanlægget inden levering af kemikalierne?                       
 • Foretages der afspærring omkring påfyldningsstedet inden kemikalierne leveres?
 • Er påfyldningsstudsene placeret i aflåste og mærkede skabe?            
 • Foretages der kontrol af kemikaliet, fx med pH-strips, inden
  påfyldning?                                                                                                    
 • Kontrolleres væskemængden i lagertankene inden påfyldning?         
 • Er der en niveaukontrol og alarm mod overfyldning af lagertanke?    
 • Er der anvisninger for, hvad der skal gøre i tilfælde af kemikaliespild ved påfyldning?

Opbevaring og dosering

 • Kommer kemikalier under lås straks efter levering?
 • Bliver lagertanke, dagtanke, slanger, rørforbindelser m.m.
  efterset jævnligt af en sagkyndig tekniker?
 • Er kemikalieanlægget indrettet, så der ingen steder kan ske
  sammenblan­ding af natriumhypoklorit og syre ved fx brud på
  slanger og lignende? 
 • Er der dagtanke?    
 • Bliver natriumhypoklorit/klorelektrolyseanlæg opbevaret i sit
  eget separate kemikalierum?
 • Bliver alle former for syre (saltsyre, svovlsyre, kulsyre, flok­ningsmiddel m.v.) op­be­varet i sit eget separate kemikalierum?
 • Er rummene mekanisk ventileret uafhængigt af hinanden med afkast til det fri?
 • Er der en trykmåler, som giver alarm, hvis kemikalieudsugningen svigter?
 • Er rummene aflåst, så kun uddannet personale har adgang?
 • Er gulvene kemikalierummene forsynet med en membran, der forhindrer sammenblanding af kemikalier ved fx brud på
  beholdere?
 • Er der en væskekontrol, som giver alarm i tilfælde af kemikalieudslip på gulvet i kemikalierummene?
 • Er kemikalieanlægget indrettet, så der ikke forekommer slanger og rør med koncentrerede kemikalier uden for kemikalierummene?
 • Hvis der er klorelektrolyseanlæg er det så indrettet, så brinten effektivt udluftes til det fri?
 • Forefindes der nødvendigt sikkerhedsudstyr og personlige
  værnemidler samt spuleslange og nødbruser?
 • Hvis der skulle ske et kemikalieuheld foreligger der så en
  evakueringsplan?

Drift

 • Er personalet instrueret i arbejdet med kemikalier?
 • Er der arbejdspladsbrugsanvisninger til kemikalierne?
 • Foreligger der drifts- og vedligeholdsplaner for kemikalieanlæggene?
 • Inspiceres kemikalieanlæggene hver dag?
 • Bliver vandets klorindhold og pH-værdi kontrolleret hver dag inden åbning?

En printervenlig udgave af skemaet fås her som pdf: