K-alTan - Begreber

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Begreber

Tilstand, Holdbarhed, Sikkerhed. Hvad er forskellen?

Tilstand: Tilstanden er en beskrivelse af altanens stand her-og-nu. Ved en altans tilstand forstås overordnet i hvilken stand summen af altanens forskellige komponenter er i. Dvs. der ses samlet på tilstanden af udliggerjernene, betonen og evt. armering i betonpladen, pudslag, evt. belægninger, rækværk, murværk/facade rundt om altanen, evt. fuger ved/under altandør osv.. En tilstandsundersøgelse er derfor meget bredere end en sikkerhedsundersøgelse, som kun vil koncentrere sig om de for sikkerhedens afgørende komponenter.

Holdbarhed: Ved en altans holdbarhed forstås et mere fremadskuende begreb end tilstanden. Ved en beskrivelse af altanens holdbarhed vil det kræve viden om tilstanden her-og-nu, samt om udviklingen (hastigheden) af de forskellige nedbrydningsmekanismer der foregår.

Holdbarheden reduceres af flere forskellige mekanismer for de enkelte komponenter og flere komponenter afhænger af hinanden. F.eks. er betonens holdbarhed afgørende for armerings holdbarhed, ligesom betonens holdbarhed kan forøges væsentligt hvis der er etableret et tæt pudslag og eventuelt en tæt belægning, som effektivt leder vand væk fra betonen.

Tilsvarende med udliggerjernene, vil deres holdbarhed være bestemt af kvaliteten af den beton de er omstøbt med.Hvis murværket over og omkring udliggerjernet er utæt, eller der findes utætte/forvitrede fuger, kan dette give anledning til vandindtrængning i området bag facaden, så vil dette indirekte sænke holdbarheden af udliggerjernet.

Flere faktorer vil kunne accelerere reduktionen af holdbarheden, f.eks. vil revnedannelse åbne op for indtrængning af luft (O2 og CO2) og vand/fugt, som medfører at betonen karbonatiserer og armeringen (og udliggerjern) kan ruste. Ved korrosionsprocessen sker en udvidelse af stålet/korrosionsprodukterne, som udvider eksisterende revner eller udvikler nye og derved startes en spiral af nedbrydning, ligesom der vil åbnes op for at betonen kan nedbrydes af frost-tø påvirkninger.

Holdbarheden er desuden påvirket af de anvendte materialers kvalitet og den håndværksmæssige udførelse. Dette gælder både for den oprindelige/originale altan til eventuelle reparationer og vedligehold der er foretaget gennem tiden.

I Danmark er udgangspunktet ved nybyggeri at levetiden er 50 år. Derfor designes f.eks. betonkonstruktioner til at kunne holde minimum 50 år. Ud fra det miljø den pågældende konstruktionsdel udsættes for vælges den nødvendige  kvalitet af beton og dæklag til armering.

Alle altaner med udliggerjern er ældre end 50 år og er generelt placeret i et udendørs miljø og med mulighed for tilførelse af fugt fra oversiden eller fra kondens fra indeluft. Derudover blev der anvendt almindeligt stål som ikke er korrosionsbeskyttet af andet end den beton/mørtel der omgiver det.

Det vurderes, at kvaliteten af betonen der omgiver udliggerjernet, hvor godt omstøbningen er udført og ikke mindst hvor langt ind i muren omstøbningen er foretaget, er afgørende for hvor god tilstanden af udliggerne er.

Der var dengang ikke krav til betonens kvalitet, hvorfor der generelt kan være anvendt forskellige betoner og selv forskellige betoner på samme ejendom. På samme måde ses der forskelle i den måde omstøbningen er foretaget på. Nogle steder er murværket muret rundt om udliggerjernet med teglsten og mørtel, således at kun den del af udliggerjernet, der ligger i selve betonpladen, er omstøbt med beton.

Sikkerhed: Ved en altans sikkerhed forstås udelukkende om altanens bæreevne er tilstrækkelig til at optage de norm-givne laster. Bæreevnen kan i princippet godt være reduceret i forhold til dens udgangspunkt/design, f.eks. som følge af korrosion og dermed tværsnitsreduktion af udliggerjernene, men stadig kunne optage de givne laster (inkl. partialkoeficienter). Dette kan f.eks. lade sig gøre, hvis der har været anvendt for store profiler (beregningsmæssigt set) fra start.