K-alTan - Kaskademodel

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Kaskademodel

I kaskademodellen anvendes den metodik, at der startes med en stikprøve af en vis størrelse og ved fund af kritisk nedbrudte udliggerjern, udvides stikprøven. Dette kan gøres flere gange. Løbende evalueres med bygningsejeren, hvor langt kontrollen skal strækkes/kaskaden skal løbe, før der træffes beslutning om nedtagning/renovering.
 
Nedenstående ses Kaskademodellen præsenteret i flowdiagram med efterfølgende forklaringstekst.
 
Kaskademodellen præsenteret i flowdiagram
 
 

A Forundersøgelse

Formålet er at tilvejebringe en indledende kontrolberegning af altankonstruktionens bæreevne efter gældende normer og standarder.

A.1

Tilvejebringelse af det oprindelige projektmateriale: Dette vil normalt kunne findes i kommunens byggesagsarkiv eller hos bygningsejeren. Der kan i årenes løb være sket ændringer af altankonstruktionen i forhold til det oprindelige projektmateriale. Dette kan f.eks. klarlægges ved gennemgang af nyt billedmateriale af altankonstruktionen. På basis af det indsamlede materiale foretages en kontrolberegning af altankonstruktionens bæreevne efter gældende normer og standarder.

A.2

Den indledende kontrolberegning kan føre til følgende anbefalinger: a) kassation i det tilfælde at altankonstruktionen ikke kan opfylde gældende normer og standarder (rådgiveren vurderer om der børudstedes benyttelsesforbud) eller b) videregående undersøgelser. Konklusionen af den indledende kontrolberegning gennemgås med bygherren, og der træffes beslutning om det videregående forløb.

B. Videregående undersøgelse

Formålet er at tilvejebringe registreringer til vurdering af altanernes og dermed udliggerjernenes tilstand samt reparations- eller udskiftningsbehov. Undersøgelsen tilrettelægges under hensyntagen til antal altaner og formodet tilstand, samt eventuelle udbedringsstrategier. Der foretages løbende vurdering af, hvorvidt de opnåede resultater giver anledning til at forbyde brugen af altanerne eller træffe andre sikkerhedsforanstaltninger.

B.1

Altanerne kan vurderes som ensartede hvis de fx.:

 • Er udført i samme tidsperiode (1 byggesag)
 • Er udført på samme bygning eller ensartet bebyggelse
 • Er ens i konstruktionsprincip
 • Er ens i geometri

Øvrige altaner må anses for uensartede.

En ejendom eller bebyggelse kan have flere forskellige altantyper på ejendommen. Såfremt der kan grupperes flere kategorier af ensartede altaner på ejendommen, kan kaskaden følges for ensartede altaner for hver kategori for sig.

B.1.1

Når der er tale om uensartede altaner, bør besigtigelsen og verifikation med NDT analyser omfatte samtlige altaner. Den indledende besigtigelse omfatter:

 1. Nummerering og kategorisering af altanerne. Her indgår måling af udliggerjernenes placering og antal på altanerne med ikke-destruktiv undersøgelsesmetode (georadar), og sammenligning af målinger med det oprindelige projektmateriale.
 2. Registrering af synlige skader, se side 05.
 3. Registrering af løs/skruk beton over udliggerjernene ved bankning med hammer. 

B.1.2

På baggrund af den indledende besigtigelse besluttes det i samarbejde med bygherren, om den indledende besigtigelse og kontrolberegning, i tilfælde af, at den sandsynligvis fører mod kassation af altanerne, afsluttes med en afrapportering, hvor der udarbejdes en strategi for udskiftning af alle altaner. I tilfælde af, at den indledende besigtigelse og kontrolberegning, højst sandsynligt ikke fører mod kassation, gennemføres en totalundersøgelse af samtlige altaner.

B.1.3

Totalundersøgelsen omfatter samtlige uensartede altaner. Ift. besigtigelsen består totalundersøgelsen af følgende yderligere undersøgelser:  

 1. Ophugninger til alle udliggerjern på alle altaner.
 2. Opmåling af frihuggede udliggerjern. Opmåling af dæklag, og lagtykkelser.
 3. Kontrolberegning af bæreevnen på grundlag af de foretagne registreringer.    

B.1.4

På baggrund af totalundersøgelsen afrapporteres altanernes tilstand og bæreevne. Der udarbejdes strategier for udskiftning, renovering og/eller vedligehold af altanerne.

B.2.1

Når der er tale om et større antal ensartede altaner, fx større end 10 altaner, bør alle altaner besigtiges fra gaden, og af hensyn til omkostninger og planlægning, bør udvalgte altaner besigtiges fra oversiden og verificeres med NDT-udstyr. Besigtigelse omfatter:

 1. Nummerering, kategorisering og registrering af synlige skader af alle altaner på baggrund af besigtigelse fra gaden.
 2. Besigtigelse af udvalgte altaner og registrering af synlige skader. Her indgår måling af udliggerjernenes placering og antal på altanerne med NDT-udstyr (georadar), samt sammenligning af målingerne med det oprindelige projektmateriale. Registrering af løs/skruk beton over udliggerjernene ved bankning med hammer.

B.2.2

I  tilfælde af prognosen sandsynligvis fører mod kassation af altanerne, afsluttes der med en afrapportering, med strategi for udskiftning af alle altaner. I tilfælde af prognosen sandsynligvis fører mod at altanerne kan bevares, gennemføres en pilotundersøgelse af udvalgte altaner.

B.2.3

Pilotundersøgelse består af tilsvarende undersøgelser, som totalundersøgelsen, beskrevet under B1.3 inkl. besigtigelse B.2.1. Pilotundersøgelsen foretages i første omgang på et færre antal altaner med det formål at fremskaffe et grundlag for et rimeligt skøn over samtlige altanernes tilstand.   

B.2.4

På baggrund af pilotundersøgelsen er der følgende muligheder:

 1. Hvis pilotundersøgelsen viser, at udliggerjernene er tæret i et sådant omfang, at altanerne skal kasseres, indstilles undersøgelsen. Undersøgelsen afrapporteres med altanernes tilstand og bæreevne, samt strategi for udskiftning.
 2. Hvis pilotundersøgelsen har givet anledning til formodning om, at altanerne kan bevares, kan der gennemføres yderligere pilotundersøgelser for at klarlægge flere altaners tilstand og bæreevne. I samarbejde med rådgiveren beslutter bygherren omfanget af yderligere undersøgelser. Afhængigt af resultatet af de yderligere pilotundersøgelser, kan bygherren i samarbejde med rådgiveren træffe følgende beslutninger:

a) indstille undersøgelsen hvis udliggerjernene i de undersøgte altaner er tæret i sådant omfang, at det vurderes at alle altaner sandsynligvis vil blive kasseret,

b) gennemføre totalundersøgelsen hvis udliggerjernene i de undersøgte altaner er tæret i sådant omfang, at alle altaner sandsynligvis kan renoveres/bevares og

c) gennemføre totalundersøgelsen hvis udliggerjernene i de undersøgte altaner ikke er tæret, og der derfor udelukkende er behov for at udarbejde en strategi med forebyggende tiltag.

Hvorvidt der foretages gentagne pilotundersøgelser eller totalundersøgelse (over én gang) vil afhænge af antallet af altaner.

 1. Hvis pilotundersøgelsen viser, at udliggerjernene er tæret i et sådant omfang at altanerne forventeligt skal kasseres, men bygherren alligevel ønsker foretaget en renovering (bevarelse af dele af de originale altaner) gennemføres en totalundersøgelse af alle altaner. Undersøgelsen afrapporteres med altanernes tilstand og bæreevne, samt strategi for renovering.

C. Afsluttende rapportering

Undersøgelserne afsluttes med en rapportering, hvor en eller flere af følgende reparationsstartegier indgår:

 1. Udskiftning af alle altaner, hvis udliggerjernene er tæret i et sådant omfang at altanerne skal kasseres.
 2. Udskiftning eller renovering af altanerne, hvis udliggerjernene er tæret i et sådant omfang at altanerne kan bevares eller renoveres. Her kan bygherren også beslutte at udskifte altanerne.
 3. Udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi, hvis udliggerjernene ikke i det væsentlige er tæret og at de kan bevares.