Rengøring med mindre vand

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

rengør

Rengøring med mindre vand

2022

Formål:

Det er projektets formål at reducere det samlede ressourceforbrug anvendt til rengøring i kødindustrien, uden at gå på kompromis med den nuværende rengøringskvalitet, fødevaresikkerhed eller arbejdsmiljø.

Præsentationer:

Granly Koch, A. (2023) Rengøring - betydning for holdbarhed. Tekniclean og Novodan netværksmøde 15. januar

 

 

Rapporter:

 

Kursus: 

​Rengøring og god hygiejne

 

Artikler:

Bildsted Petersen, E., Granly Koch, A. (2023) Rengøring i fødevareindustrien. Fødevaremagasinet, maj, side18-19

Bildsted Petersen, E., Hjort, R., Granly Koch, A., Lüthje, F., Terrell, G. (2023) Keeping it clean - can sanitizing be more sustainable? Food safety Magazine, juni

 

Se webinar fra den 28. februar 2023


 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at

•Langtidstest af kombinationsprodukter på overflader er afsluttet. Alle overflader bliver visuelt rene. Der opnås acceptable resultater for mikrobiel renhed på ståloverflader, men ikke på modulbånd.

•Test med vandbesparende dyser i DMRI pilot plant indikerer, at der kan spares vand ved at bruge en ny dyse med lavere kapacitet. Dysen er afprøvet i udvalgt afdeling på virksomhed for at teste, om vandforbruget kan reduceres, uden at tidsforbruget og renheden påvirkes.
De sidste data afventes.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte projektet med følgende leverancer:

•Idekatalog med forslag til vandbesparelser under rengøring

•Tjekliste til besparelse af vand under rengøring (water action card)

•Tekniske rapporter med forsøgsresultater for afprøvning af kemikalier og dyser.

vand

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at forsøgene til langtidstest af kombinationsprodukt på ståloverflader med forskellige vinkler samt på transportbånd (interlock) er igangsat.
Forsøgene kører over 3 uger, hvor der løbende bliver udtaget svaberprøver af overfladerne for at vurdere desinfektionseffekten af produktet.

De første tests af vandbesparende dyser er gennemført, og forsøget skal gentages, før der endeligt kan konkluderes på resultaterne.

Sideløbende arbejdes der med udvikling af et water-action-card, som skal være et hjælpeværktøj til at reducere vandforbrug under rengøring.

De næste store aktiviteter i projektet er, at:

•Færdiggøre idékatalog til rengøring med mindre vand indeholdende konklusioner fra projektets forsøg, samt viden fra litteratur og teknologileverandører

•Gennemføre og databehandle resultater fra langtidstests af kombinationsprodukter

•Gennemføre og databehandle resultater fra test med forskellige dyser

•Færdiggøre generisk risikoanalyse af brug af procesvand til grov-rengøring

•Udvikle water-action card og test på virksomhed

vand

 

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at tests af kombinationsprodukter til rengøring/desinficering af let-tilsmudsede overflader er afsluttet. Resultaterne har vist, at vandforbruget kan reduceres med 30-45% sammenlignet med den konventionelle 2-trins procedure. En varierende desinfektions-effekt af kombinationsprodukterne er dog blevet målt. På nogle testdage blev der opnået lave kimtal på under detektionsgrænsen og på andre dage højere værdier (se tabel). Hvorvidt disse resultater er tilfredsstillende afhænger af, hvilke krav der er til rengøringseffekten på de områder, der rengøres. Hvis data sammenholdes med vejledningen på max 3.8 cfu/cm2 i dansk standard (2006) fås en tilfredsstillende effekt på nogle dage, mens det ikke er tilfredsstillende på andre dage.

I samarbejde med projektets følgegruppe er det blevet besluttet, at der skal gennemføres langtidstests med kombinationsprodukt for at undersøge, om der dannes biofilm på overfladerne ved længere tids brug. I disse forsøg skal kontakttiden af produktet øges fra 10 til 15 min.

Ydermere er der blevet gennemført tests af vandbesparende spuledyser i pilot plant, hvor der sammenlignes med de dyser, som på nuværende tidspunkt anvendes i kødindustrien.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal laves databehandling for tests af de vandbesparende dyser samt igangsætte langtidstests af kombinationsprodukt.

dd

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at endnu et kombinationspræparatet er blevet testet op imod produkter, der hyppigt anvendes i den traditionelle 2-trins procedure med separate produkter til rengøring og desinficering. De forløbelige resultater tyder på, at der kan spares ca. 30% vand ved brug af kombinationspræparater, men at der er lidt flere bakterier, som overlever på overfladerne ved brug af denne 1-trinsprocedure.

Med udgangspunkt i et litteraturstudie og dialog med teknologileverandører er der udvalgt dyser til test i pilot med henblik på at kortlægge, hvordan forskellige dyse-konstruktioner kan nedbringe vandforbruget og stadig sikre, at kødsmuds fjernes.

Der arbejdes løbende med at samle og perspektivere teknologier til vandreduktion under rengøring.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre forsøg til test af forskellige dyser med henblik på reduktion af vandbruget uden at gå på kompromis med renheden.

reg

 

2021

Projektets formål:

Formålet er at reducere det samlede ressourceforbrug anvendt til rengøring i kødindustrien, uden at gå på kompromis med den nuværende rengøringskvalitet, fødevaresikkerhed eller arbejdsmiljø.

Målene er at:

  • Reducere det samlede forbrug af vand anvendt til rengøring gennem en målrettet indsats i udvalgte områder
  • Gøre det muligt at anvende procesvand til en del af grovrengøringen 
  • Reducere det samlede forbrug af tid (mandetimer) anvendt til rengøring
  • Reducere forbruget af kemi anvendt til rengøring og/eller introducere mere miljøvenlige løsninger

Nyhedsbreve: 

Få en mere bæredygtig rengøring, og øg produktionstiden

Rengøringstema

Artikel:

Terrell, G., Granly Koch, A. (2021) God renholdelse er "licence to produce". Fødevaremagasinet, februar s. 18-19

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at et kombinationspræparatet er blevet testet op imod produkter, der hyppigt anvendes i den traditionelle 2-trins procedure med separate produkter til rengøring og desinficering. Forsøgene er blevet gennemført i et set-up i DMRI pilot plant, hvor produkterne både er sammenlignet i forhold til vandforbrug og effekt (fjernelse af snavs og mikroorganismer). De sidste resultater afventes fortsat.

Sideløbende er et litteraturstudie igangsat, hvor sammenhængen mellem valg af dyse og tryk kortlægges i relation til at nedsænke vandforbruget.

Den næste store aktivitet i projektet er at behandle resultaterne for rengøringsforsøget, samt at planlægge forsøg for test af forskelligt vandtryk og dyser i relation på at reducere vandbruget.

rengdec.PNG

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at måleudstyret Bactiscan er undersøgt i relation til, hvilke signaler udstyret giver ved analyse af: Tilkalkede overflader, overflader med kød og kogt skinke tilsat bakterier, rensede overflader samt udstyr og overflader i DMRI’s pilot plant. Observationer sammenholdes med mikrobiologiske undersøgelser. Analyse og databehandling pågår, men umiddelbart er udstyret nemt at anvende, og gør det lettere at finde ikke-rengjorte steder ved inspektion af rengøring (bedst til gammelt snavs). Om det kan anvendes til detektion af bakterier er ikke sandsynligt, men endelig konklusion afventer data.

Planlægning af forsøg til analyse af vandbesparelse ved brug af kombinationspræparater samt forsøg med forskelligt vandtryk planlægges i dialog med teknologileverandører.  

De næste store aktiviteter i projektet er:

•Test af vandforbrug ved rengøring med kombinationspræparater.

•Test af vandforbrug ved rengøring med forskellige tryk (lavtryk og højere lavtryk)

bacti

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt to workshops omhandlende, hvordan brug af vand til rengøring i kødindustrien kan reduceres. Begge workshops er holdt som 2 timers on-line møder. Målet med de to workshops har været at få forskellige teknologileverandører og rengøringsselskabers input til, hvordan vandforbruget til rengøring kan reduceres.

Sideløbende er der påbegyndt udarbejdelse af en generisk risikovurdering af, hvilke krav der skal sættes til brug af procesvand ved grovrengøring.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der i samarbejde med følgegruppen besluttes, hvilke at de identificerede løsningsmuligheder fra de to workshops, der skal arbejdes videre med. Desuden arbejdes der videre med risikovurdering af brug af procesvand til grovrengøring.

rengmed

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at projektets aktiviteter og fokusområder er blevet konkretiseret i samarbejde med projektets følgegruppe.
Følgende er blevet fastlagt:

•Det nuværende vandforbrug relateret til rengøring skal fastsættes, og de nuværende rengøringsprocedurer skal observeres i forhold til at finde mulige optimeringer.

•Der skal afholdes en workshop med titlen ”Cleaning with Less water”, hvor relevante virksomheder præsenterer interessante metoder, procedurer eller teknologier, der kan bruges til at nytænke rengøring, så der bruges mindre vand.

•Der skal udarbejdes generiske risikovurderinger til genanvendelse af procesvand til rengøring, der fx relateres kontamineringsniveau og opbevaring (tid og temperatur).

Den næste store aktivitet i projektet er at indsamle data for det eksisterende vandforbrug til rengøring i kødindustrien, samt observere den nuværende rengøringsprocedure på forskellige virksomheder. Desuden skal der planlægges workshop for metoder til grovrengøring med mindre vand.